(обратно)


83

Conf. 190; Mut. 65; Somn. I 164; Spec. Ill 178; Contempl. 78.

(обратно)


84

Contempi. 78.

(обратно)


85

Contempi. 29.

(обратно)


86

Vit. Pyth. 23, 104.

(обратно)


87

Διά συμβόλων αρχαιοτρόπφ ζαλώσει — Prob. 81—83·

(обратно)


88

Ό γάρ χαρακτηρ ουτος... και παρ’ ’Έλλησι μ,εν σχεδόν απασι ατε παλαιότροπος ων εσπουδάζετο — Iambi. Vit. Pyth. 23. 103; CP· ^it. Pyth. 34, 247.

(обратно)


89

Clem. Alex. Strom. V 5, 25.

(обратно)


90

Clem. Alex. Strom. I 15.

(обратно)


91

Migr. 12; Fug. 179; Mut. 60; Abr. 200; Spec. Leg. Ill 180; Contempl. 28, 90.

(обратно)


92

Leg. I 39; III 177; Conf. 60; Fug. 19; Abr. 241; QG II 81.

(обратно)


93

Post. 7; Abr. 99.

(обратно)


94

Opif. 3. ·

(обратно)


95

Contempl. 2; 64; Prob. 79—82.

(обратно)


96

Cher. 87, 121; Somn. I 120.

(обратно)


97

Mut. 62.

(обратно)


98

Фрагменты ранних греческих философов. Изд. подг. А. В. Лебедев. Ч. I. Μ., 1989. С. 539 (61, 2-4).

(обратно)


99

Plat. Theaet. 153с; i6od; 179e; i8od; Prot. 3i6d.

(обратно)


100

Περί της φΰσιως ΰπολαβεΐν. См. Arist. Met. 983b 29; cp. 1074b 1.

(обратно)


101

Жмудь Л. Я. Орфический папирус из Дервени // ВДИ 1983, № 2. С. 125 сл.

(обратно)


102

102. Eus. Рг. Εν. VIII ю, 2 sqq.

(обратно)


103

Physica ratio поп inelegans inclusa est in impias fabulas... videtisne igitur ut a physicis rebus bene atque utiliter inventis tracta ratio sit ad commenticios et fictos deos (ND Π 63, 70)?

(обратно)


104

Galen. De plac. Hipp, et Plat. = SVF II 908—909.

(обратно)


105

Leg. I 59: άλλ’ ουτοι μεν ίατριχην δόξαν εκτιθέμενοι μάλλον η φυσικήν μ·η λανθανέτωσαν. Аналогичная ситуация повторяется в QG I 10.

(обратно)


106

Leg. I 25; Sacr. 102; Fug. 19; Abr. 241; QG II 81.

(обратно)


107

Vit. Mos. II 96.

(обратно)


108

Ale. 159, 42—161, 9 = VII 1.

(обратно)


109

Arist. Met. 1026a; 1061b; De part. an. 641a 24, 35.

(обратно)


110

Prob. 63; Contempl. 64, 90; Mos. II 216; Her. 116; 246; 279; Fug. 172; Mut. 76; Decal. 98; Spec. I 176; II 45, 52; Praem. 11. На связь понятий αλληγορία — φυσιολογία — Э-εωρ/α как очень важную для аллегории Филона указал В. Никипровецкий (Nikiprowetzky V. Le commentaire de l’Ecriture... P. 121—132).

(обратно)


111

Arist. Hist. An. 491a 5; Eth. Nie. 1178b 32; Eth. Eud. 1249b 17; 1216b 13; Cael. 304a 25.

(обратно)


112

Opif. 54; Conf. 56; QG II 34; III 3; QE II 3, 8, 120.

(обратно)


113

Cp. Arist. Met. 986a.

(обратно)


114

Non sordidus auctor naturae verique — Ног. Carm. I 28.

(обратно)


115

Arist. fr. 18, 1—4 Düring. Ср. также fr. 20, 1—2 Düring: А значит хорошо сказал Пифагор, что человек создан богом ради познания и созерцания (то θ’βωρ'ησα/).

(обратно)


116

Cic. Tuse. V 3, 8—9 = Heraclidus Ponticus fr. 88 Wehrli; Iambi. Vit. Pyth. 59.

(обратно)


117

Moraux Р. Der Aristotelismus bei den Griechen. Vol. II. Von Andronicus bis Alexander von Aphrodisias. B., NY, 1984. P. 605 ff.

(обратно)


118

Apud Stob. Ill 1, 120, 3—6 Hense.

(обратно)


119

Math. Sc. 15 p. 54; 23 p. 73.

(обратно)


120

Sext. Emp. Adv. Math. VII 93.

(обратно)


121

121.O рациональном характере природы у Аристотеля см.: Düring I. Aristotle on Ultimate Principles from Nature and Reality. The Protrepticus fr. 13 // Aristotle and Plato in the mid-Fourth Century. Göteborg, i960.

(обратно)


122

Opif. 143; Cher. 39; Sacr. 75; Migr. 105.

(обратно)


123

Abr. 130; los. 29; Mos. II 4.

(обратно)


124

Sacr. 100; Leg. I 28; Praem. 153; Fug. 141.

(обратно)


125

Сочетание обоих концептов заложено в представлении Аристотеля о недвижном двигателе, причине ου ëvexa, с одной стороны, и концепте разумной природы, с другой. Недвижный двигатель мыслится Аристотелем как причина, трансцендентная миру (Met. 1072а 25; b 1—4). В «Метафизике» Аристотель ставит вопрос о том, только ли трансцендентна причина бытия, или же она проявляется и в самом строе природы, и его ответ говорит о двойственном ее существовании (Met. 1075а 11—15). θ совместном существовании трансцендентной и имманентной причины речь идет также в «Физике» (192b 20—30; 198а 35—65) и других сочинениях (Cael. 271а 33; De gen. et corr. 336b 32; Protr. fr. 11 Ross, p. 44; fr. 13 Ross, p. 48). Эти представления чрезвычайно плодотворно разрабатывались в поздней перипатетизирующей традиции, развиваясь в представления о трансцендентной сущности Бога (ουσία) и Его имманентной миру силе (δύναμ/ς), как это, например, с величайшей подробностью изложено в псевдоаристотелевском трактате «О мире». О тесных связях этого трактата с неопифагорейской литературой см.: Moraux P. Ор. cit. Р. 76 ff.

(обратно)


126

Plant. 18; Decal. 134; Opif. 77, 144; Spec. IV 14; Praem. 163; QG II 45, 162; QE II 29.

(обратно)


127

Plat. Tim. 90c—d; 47b; Rep. 611e; 613a—b; Legg. 818c; 8990—900ά; Theaet. 176b; Phaedr. 253a; Men. ggd.

(обратно)


128

Arist. Protr. fr. 10 Ross, p. 42; Eth. Eud. 1248a—b; Eth. Nie. 1153b 3; 1177b 28—30; Anim. 408b 29; 430a 22—23.

(обратно)


129

Crit. De prud. 109, 10 Thesleff; Onat. De Deo 139, 8—10 Thesleff; Tim. Locr. p. 213, 20.

(обратно)


130

Contempl. 78.

(обратно)


131

Это было общим местом в конце XIX—начале XX века. См.: Dodds E. R. The Parmenides of Plato... P. 132. Среди современных авторов см.: Chadwick Н. Philo and the Beginnings of Christian Thought / The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy / Ed. A. H. Armstrong. Cambridge, 1970. P. 141, 155.; Morris J. The Jewish Philosopher Philo / Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 BC—AD 135). Rev. G. Vermes, F. Millar and Μ. Goodman. Edinburg, 1973—87. Vol. III. P. 872.

(обратно)


132

Wolfson H. A. Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam. Cambridge, 1947. Vol. I. P. 93—115. Vol. II. P. 439—60.

(обратно)


133

Theiler W. Philo von Alexandria und der Beginn des kaiserzeitlichen Platonismus / Untersuchungen zur antiken Literatur. Berlin, 1970. S. 484—501 (= Parusia. Festgabe fur I. Hirschberger. Frankfurt, 1965. S. 199—218); Früchtel U. Die kosmologischen Vorstellungen bei Philo von Alexandrien. Leiden, 1968. P. 1— 4.; Dillon J. Middle Platonists (80 В. C. to A. D. 220). Ithaca, N. Y., 1977. P. 139— 183, особенно 182—83. Idem. Preface / Philo of Alexandria. The Contemplative Life, The Giants and Selection. Translation and Introduction by D. Winston, Preface byj. Dillon (The Classics of Western Spirituality). N. Y., Ramesy, Toronto, 1981; Winston D. Philo of Alexandria. P. 2—3. Idem. Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria. Cincinnati, 1985. P. 11—12; Tobin Th. The Creation of Man... P. 9—19. Idem. Was Philo a Middle Platonist? Some Suggestions // SPhA 5 (1993). P. 147—150; Berchman R. Μ. From Philo to Origen: Middle Platonism in Transition // Brown Judaic Studies 69 (1984). P. 23—53; Tarrant H. The Date of Anon, in Theaetetum // CQ 33 (1983). P. 173—178; Sterling G. E. Op. cit. P. 97— 111.

(обратно)


134

См. раздел Philo and Middle Platonism // SPhA 5 (1993). P. 96—155.

(обратно)


135

Dillon J. Review of Clara Kraus Reggiani and Robert Radice, Filone di Alessandria: La Filosofia Mosaica (La Creazione del Mondo secondo Mose); (Le Allegorie delle Leggi) // SPhA 2 (1990). P. 178—180. Idem. Reclaiming the Heritage of Moses: Philo’s Confrontation with Greek Philosophy // SPhA 7 (1995). P. 116.

(обратно)


136

Он следовал в основной мысли Вольфсону, у которого, однако, эти идеи выражены столь крайним образом, что в такой форме не нашли себе последователей. Приняв основной пафос, Никипровецкий дал более исто­рический, а потому приемлемый образ Филона.

(обратно)


137

Nikiprowetzky V. Le commentaire de l’Ecriture... P. 180—81, 192, 238—39, 242.

(обратно)


138

RuniaD. T. Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato... P. 485—519. Idem. Redrawing the Map of Early Middle Platonism; Some Comments on the Philonic Evidence / Melanges Nikiprowetzky. 1986. P. 104. Idem. Was Philo a Middle Platonist? A Difficult Question Revisited // SPhA 5 (1993). P. 113—140.

(обратно)


139

Runia D. Т. Philo Alexandrian and Jew. Exegesis and Philosophy // Studies on Philo of Alexandria. Great Yarmouth, Norfolk, 1990. P. 11—12, 16.

(обратно)


140

Idem. Op. cit. P. 11.

(обратно)


141

Idem. Was Philo a Middle Platonist? A Difficult Question Revisited // SPhA 5 (1993). P. 130.

(обратно)


142

Tobin Th. Was Philo a Middle Platonist? Some Suggestions... P. 149.

(обратно)


143

Cher. 127.

(обратно)


144

Opif. 18—20; ср. Cher. 49.

(обратно)


145

См. комм, к § юб «О Херувимах».

(обратно)


146

См. комм, к § 124—127 «О Херувимах».

(обратно)


147

147· Le1 6

(обратно)


148

См. выше, стр. 34.

(обратно)


149

См. комм, к § 67—68 «О жертвоприношениях».

(обратно)


150

Cher. 125—127.

(обратно)


151

Ale. 154, 10.

(обратно)


152

Ale. 154, 18—21.

(обратно)


153

Ale. 154, 20.

(обратно)


154

Sext. Emp. Adv. math. VII 122.

(обратно)


155

А1с· ι64. 29-30.

(обратно)


156

См. комм, к § 39.

(обратно)


157

Plat. Tim. 28а—b.

(обратно)


158

Arist. Met. XII 6—7.

(обратно)


159

Arist. Cael. 283b 26 sqq.

(обратно)


160

Procl. in Tim. I 263, 21.

(обратно)


161

Io. Philopon. Aet. Mund. I 6, 12 (p. 159, 7 Rabe).

(обратно)


162

Dillon J. The Middle Platonists... P. 367.

(обратно)


163

Ale. 164, 18 sqq.

(обратно)


164

Ale. 165, 1—4.

(обратно)


165

Cm. Plut. De an. procr. 1014b—1016c.

(обратно)


166

QE II 62.

(обратно)


167

Аг. Did. fr. 18, p. 457 Diels = Stob. I 13, ic.

(обратно)


168

Ср. также 104:19 и 106:20; 135:5.

(обратно)


169

Eus. Рг. Εν. XIII 12, з

(обратно)


170

Sacr. 65; Somn. I 182; Decal. 47.

(обратно)


171

171.О мистицизме Филона написана специальная книга: 'Winston D. Logos and Mystical Theology in Philo of Alexandria. Cincinnati, 1'985.

(обратно)


172

Runia D. T. Philo Alexandrian and Jew. Exegesis and Philosophy... P. 11. Cp. Winston D. Logos and Mystical Theology... P. 36.

(обратно)


173

Abr. 58; Somn. II 250; Contempl. 67.

(обратно)


174

Cher. 31.

(обратно)


175

Plat. Phaed. 66d—e, 83b, 84a;Symp. 211—212; Phaedr. 247c—d; Rep. 486a; 511c, 517, 519, 525, 582.

(обратно)


176

lust. Tryph. II 6, 6—7; cp. Aie. 152, 4—6; 153, 18—20; Max. Туг. Or. X 53a, 56a—b, 60a; Plut. Quaest. Conv. 271a sqq; Plot. I 2, 3; I 2, 5.

(обратно)


177

Cher. 27—29; Her. 24—29.

(обратно)


178

Sacr. 58, 65; Cher. 107; Plant. 64; Deus 3—7.

(обратно)


179

Somn. II 232—233.

(обратно)


180

Leg. Ill 97—103; Abr. 119—123; Praem. 40; ср. Plot. V 3, 17, 34—37; V 5, 10.

(обратно)


181

Таковы пифагорейцы цицероновского времени — Нигидий Фигул, Ватиний, Аппий Клавдий Пульхр, Агесилай из Лариссы, изгнанный Августом из Рима за оккультизм. См.: Burkert W. Zur Geistgeschichtlichen Einordnung einiger Pseudopythagorica // Entretiens sur l’antiquité classique. 1971. XVIII. Pseudepigrapha I.

(обратно)


182

К их числу принадлежит, например, гностический текст «Поймандр» см.: Dillon J. The Middle Platonists... P. 390—392; много параллелей отмечено в книге Fèstugière A.-J. La Révélation d’Hermès Trismégiste. Vol. II. Le Dieu cosmique. P, 1949 (repr. 1986); Vol. IV. Le Dieu inconnu et la gnose. R, 1954 (repr. 1986).

(обратно)


183

Plat. Rep. IV 431c 5—7; 423e; 619a.

(обратно)


184

Aie. 184, 25. Cp. Plut. De virt. mor. 443c; 444b—c; 449b; 451c; De sera num. 551c; Calv. Taur. apud A. Gell. I 26; Max. Туг. Or. I 19b; XXVII 116b—117a.

(обратно)


185

Leg. Ill 132, ср. 126.

(обратно)


186

Cher. 8; Leg. II 100, 102; III 131, 140; Prov. I 56, 66.

(обратно)


187

Plot. I 2, 2; I 2, 6—7; Porph. Sent. XXII 2 p. 17, 17; XXII 3 p. 19, 3—5; XXII 3 p. 19, 6.

(обратно)


188

Clem. Alex. Paed. I 166, 2—4; II 16, 4; Strom. II 39, 4—109, 1; VI 74, 1; 105, 1; 109, 3. Подробнее об этом см.: Lilia S. R. C. Clement of Alexandria. A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxf., 1971. P. 84—92.

(обратно)


189

См. также Sacr. 78—79.

(обратно)


190

Conf. 163.

(обратно)


191

Sacr. 53-56.

(обратно)


192

Conf. 149.

(обратно)


193

Runia D. Т. Philo in Early Christian Literature: a Survey. Assen, Minneapolis, 1993.

(обратно)


194

Законодатели: о божественности эллинских законодателей см., например, Herod. I 65—66, также los. Ар. II 162.