Lǎozi
Dàodé jīng

(Hànyǔ pīnyīn)

Yī zhāng

Dào, kě dào, fēicháng dào; míng, kě míng, fēicháng míng. Wúmíng, tiāndì shǐ; yǒumíng, wànwù mǔ. Cháng wú, yù guān qí miào; cháng yǒu, yù guān qí jiǎo. Cǐ liǎng zhě tóng chū ér yì míng, tóng wèi zhī xuán, xuánzhīyòuxuán, zhòng miào zhī mén.

Èr zhāng

Tiānxià jiē zhīměi zhī wèi měi, sī è yǐ; jiē zhī shànzhī wéi shàn, sī bùshàn yǐ. Gù yǒu wū xiāngshēng, nán yì xiāng chéng, chángduǎn xiāngxíng, gāo xià xiāng qīng, yīnshēng xiāng hé, qiánhòu xiāng suí. Shì yǐ shèngrén chù wúwéi zhī shì, xíng bù yán zhī jiào. Wànwù zuò ér bùcí, shēng ér bù yǒu, wéi ér bù shì, chénggōng bù jū. Fu wéi bù jū, shì yǐ bù qù.

Sānzhāng

Bù shàng xián, shǐ mín bùzhēng; bù guì nándé zhī huò, shǐ mín bù dào; bùjiàn kě yù, shǐ xīn bù luàn. Shèngrén zhì: Xū qí xīn, shí qí fù, ruò qí zhì, qiáng qí gǔ. Cháng shǐ mín wúzhī wú yù, shǐ zhì zhě bù gǎn wéi, zé wú bùzhì.

Sì zhāng

Dào chōng, ér yòng zhī jiǔ bù yíng. Shēn hu! Wànwù zōng. Cuò qí ruì, jiě qí fèn, hé qí guāng, tóng qí chén. Zhànchángcún. Wú bùzhī shuí zi? Xiàng dì zhī xiān.

Wǔ zhāng

Tiāndì bùrén, yǐ wànwù wèi chú gǒu; shèngrén bùrén, yǐ bǎixìng wèi chú gǒu. Tiāndì zhī jiān, qí yóu tuó yuè. Xū ér bùqū, dòng ér yú chū. Duō yán shù qióng, bùrú shǒu zhōng.

Liù zhāng

Gǔ shén bùsǐ, shì wèi xuán pìn. Xuán pìn mén, tiāndì gēn. Miánmián ruò cún, yòng zhī bù qín.

Qī zhāng

Tiānchángdìjiǔ. Tiāndì suǒyǐ néng chángjiǔ zhě, yǐ qí bù zìshēng, gù néng chángjiǔ. Shì yǐ shèngrén hòu qí shēn ér shēn xiān, wài qí shēn ér shēn cún. Yǐ qí wúsī, gù néngchéng qí sī.

Bā zhāng

Shàngshànruòshuǐ. Shuǐ shànlì wànwù, yòu bùzhēng. Chù zhòngrén zhī suǒ è, gù jī yú dào. Jū shàn de, xīn shàn yuān, yǔ shànrén, yán shànxìn, zhèng shànzhì, shì shàn néng, dòng shàn shí. Fu wéi bùzhēng, gù wú yóu.

Jiǔ zhāng

Chí ér yíng zhī, bù ruò qí yǐ. Chuāi ér ruì zhī, bùkě cháng bǎo. Jīnyù mǎntáng, mò zhī néng shǒu. Fùguì ér jiāo, zì yí qí jiù. Gōng chéng, míng suì, shēn tuì, tiān zhī dào.

Shí zhāng

Zài yíng pò bào yī, néng wú lí? Zhuān qì zhì róu, néng yīng’ér? Díchú xuán lǎn, néng wú cī? Àirén zhìguó, néng wúwéi? Tiānmén kāi hé, néng wéi cí? Míngbái sì dá, néng wúzhī? Shēng zhī chù zhī, shēng ér bù yǒu, wéi ér bù shì, cháng ér bù zǎi, shì wèi xuán dé.

Shíyī zhāng

Sānshí fú gòng yī gǔ, dāng qí wú yǒu, chē zhī yòng. Shān zhí yǐwéi qì, dāng qí wú yǒu, qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐwéi shì, dāng qí wú yǒu, shì zhī yòng. Yǒu zhī yǐwéi lì, wú zhī yǐwéi yòng.

Shí’èr zhāng

Wǔsè lìng rénmù máng; wǔyīn lìng rén ěr lóng; wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng; chíchěng tiánliè, lìng rénxīn fākuáng; nándé zhī huò, lìng rén xíng fáng. Shì yǐ shèngrén wéi fù bù wéi mù. Gùqù bǐ qǔ cǐ.

Shísān zhāng

Chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ? Rǔ wèi xià. Dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn? Wú suǒyǐ yǒu dàhuàn, wèi wǒ yǒu shēn. Jí wǒ wú shēn, wú yǒu hé huàn! Gù guì shēn yú tiānxià, ruò kě tuō tiānxià; ài yǐ shēn wéi tiānxià zhě, ruò kě jì tiānxià.

Shísì zhāng

Shì zhī bùjiàn, míng yuē yí; tīng zhī bù wén, míng yuē xī; tuán zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, zàixià bù mèi. Shéng shéng bùkě míng, fùguī yú wúwù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng bùjiàn qí shǒu, suí bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yǔ jīn zhī yǒu. Yǐ zhī gǔ shǐ, shì wèi dào yǐ.

Shíwǔ zhāng

Gǔ zhī shàn wéi shì zhě, wéimiào xuán tōng, shēn bùkě shi. Fu wéi bùkě shi, gù qiáng wéi zhī róng: Yù ruò dōng shè chuān, yóu ruò wèi sìlín, yǎn ruò kè, huàn ruò bīng jiāng shì, dūn ruò pǔ, hùn ruò zhuó, kuàng ruògǔ. Shú néng zhuó yǐ jìng zhī? Xú qīng. Ān yǐ dòng zhī? Xú shēng. Bǎo cǐ dào zhě, bù yù yíng. Fu wéi bù yíng, néng bì fù chéng.

Shíliù zhāng

Zhì xū jí, shǒu jìng dǔ. Wànwù bìng zuò, wú yǐ guān qí fù. Fu wù yúnyún, gè guī qí gēn. Guīgēn yuē jìng, jìng yuē fùmìng, fùmìng yuē cháng, zhī cháng yuē míng. Bùzhī cháng, wàng zuò, xiōng. Zhī cháng róng, róng néng gōng, gōng néng wáng, wángnéngtiān, tiān néng dào, dào néngjiǔ, méi shēn bù dài.

Shíqī zhāng

Tài shàng, xià zhī yǒu zhī; qícì, qīn zhī yù zhī; qícì, wèi zhī wǔ zhī. Xìn bùzú, yǒu bùxìn! Yóu qí guì yán. Chénggōng shì suì, bǎixìng wèi wǒ zìrán.

Shíbā zhāng

Dàdào fèi, yǒurén yì. Zhìhuì chū, yǒu dà wěi. Liùqīn bù hé, yǒu xiàocí. Guójiā hūnluàn, yǒu zhōngchén.

Shíjiǔ zhāng

Jué shèng qì zhì, mínlì bǎibèi; jué mín qì yì, mín fù xiàocí; jué qiǎo qì lì, dàozéi wú yǒu. Cǐ sān zhě, wèi wén bùzú, gù lìng yǒu suǒshǔ: Jiàn sù bào pǔ, shǎo sī guǎ yù.

Èrshí zhāng

Juéxué wú yōu. Wéi zhī yǔ ā, xiāngqù jǐhé? Shànzhī yǔ è, xiāngqù hé ruò? Rén zhī suǒ wèi, bùkě bù wèi. Máng xī qí wèiyāng! Zhòngrén xī xī, ruò xiǎng tài láo, ruò chūn dēngtái. Wǒ pò wèi zhào, ruò yīng’ér wèi hái. Chéng chéng wú suǒ guī! Zhòngrén jiē yǒuyú, wǒ dú ruò yí. Wǒ yúrén zhī xīn, chún chún. Súrén zhāozhāo, wǒ dú ruò hūn. Súrén chá chá, wǒ dú mèn mèn. Dàn ruòhǎi, piào wú suǒ zhǐ. Zhòngrén jiē yǒu yǐ, wǒ dú wán shì bǐ. Wǒ dú yì yú rén, ér guì shí mǔ.

Èrshíyī zhāng

Kǒng dé zhī róng, wéi dào shì cóng. Dào zhī wèi wù, wéi huǎng wéi hū. Hū huǎng zhōng yǒu xiàng, huǎnghū zhōng yǒu wù. Zhēn míng zhōng yǒu jīng, qí jīng shén zhēn, qízhōng yǒu xìn. Zìgǔ jí jīn, qí míng bù qù, yǐ yuè zhòng fu. Wú héyǐ zhī zhòng fu zhī rán? Yǐ cǐ.

Èrshí’èr zhāng

Qū zé quán, wang zé zhèng; wā zé yíng, bì zé xīn; shǎo zé de, duō zé huò. Shì yǐ shèngrén bào yī wéi tiānxià shì. Bù zì jiàn, gù míng; bù zì shì, gù zhāng; bù zì fá, gù yǒugōng; bù zì jīn, gù zhǎng. Fu wéi bùzhēng, gù tiānxià mò néng yǔ zhī zhēng. Gǔ zhī suǒwèi ‘qū zé quán’, qǐ xū yǔ? Gù chéngquán ér guī zhī.

Èrshísān zhāng

Xī yán zìrán. Piāo fēng bù zhōng cháo, zhòu yǔ bù zhōngrì. Shú wèi cǐ? Tiāndì. Tiāndì shàng bùnéng jiǔ, érkuàng yú rén? Gù cóngshì ér dào zhě, dàodé zhī; tóng yú dé zhě, dé dé zhī; tóng yú shī zhě, dào shī zhī. Xìn bùzú, yǒu bùxìn.

Èrshísì zhāng

Qǐ zhě bùjiǔ, kuà zhě bùxíng, zì jiàn bùmíng, zì shì bù zhāng, zì fá wú gōng, zì jīn bù cháng. Qí zài dào, yuē yú shí zhuì xíng, wù huò yǒu è zhī, gù yǒu dào bù chù.

Èrshíwǔ zhāng

Yǒu wù hǔnchéng, xiān tiāndì shēng. Jì mò! Dúlì bù gǎi, zhōu xíng bù dài, kěyǐ wéi tiānxià mǔ. Wú bùzhī qí míng, qiáng zì zhī yuē dào, qiáng wéi zhī míng yuē dà. Dà yuē shì, shì yuē yuǎn, yuǎn yuē fǎn. Dào dà, tiān dà, dì dà, wáng dà. Yù zhōng yǒu sì dà, ér wáng chù yī. Rén fǎ de, dì fǎ tiān, tiān fǎ dào, dào fǎ zìrán.

Èrshíliù zhāng

Zhòng wèi qīng gēn, jìng wèi zào jūn. Shì yǐ jūnzǐ zhōngrì xíng, bùlí zīzhòng, suī yǒu róng guān, yàn chù chāorán. Rúhé wàn chéng zhī zhǔ, yǐ shēn qīng tiānxià? Qīng zé shī chén, zào zé shī jūn.

Èrshíqī zhāng

Shànxíng, wú zhé jī; shàn yán, wú jiǎ zhé; shàn jì, bùyòng chóu cè; shàn bì, wú guānjiàn bùkě kāi; shàn jié, wúshéng yuē bùkějiě. Shì yǐ shèngrén chángshàn jiù rén, ér wú qì rén; chángshàn jiù wù, ér wú qì wù. Shì wèi xí míng. Shànrén, bùshànrén zhī shī; bùshàn rén, shàn rén zhī zī. Bù guì qí shī, bù ài qí zī, suī zhī dà mí, cǐ wèi yào miào.

Èrshíbā zhāng

Zhī qí xióng, shǒu qí cí, wéi tiānxià qī. Wéi tiānxià qī, chángdé bùlí, fùguī yú yīng’ér. Zhī qí bái, shǒu qí hēi, wéi tiānxià shì. Cháng dé bù tè, fùguī yú wújí. Zhī qí róng, shǒu qí rǔ, wéi tiānxià gǔ. Wéi tiānxià gǔ, cháng de nǎi zú, fùguī yú pǔ. Pǔ sàn wèi qì, shèngrén yòng wèi guān zhǎng. Shì yǐ dà zhì wú gē.

Èrshíjiǔ zhāng

Jiāng yù qǔ tiānxià ér wéi zhī, wú jiàn qí bùdéyǐ. Tiānxià shénqì, bùkě wéi. Wèi zhě bài zhī, zhí zhě shī zhī. Fu wù huò xíng huò suí, huò xū huò chuī, huò qiáng huò yíng, huò jiē huò huī. Shì yǐ shèngrén qù shén, qù shē, qù tài.

Sānshí zhāng

Yǐ dào zuò rén zhǔ zhě, bù yǐ bīng qiáng tiānxià, qí shì hào huán: Shī zhī suǒ chù, jīngjí shēng. Gù shàn zhě guǒ éryǐ, bù yǐ qǔ qiáng. Guǒ ér wù jiāo, guǒ ér wù jīn, guǒ ér wù fá, guǒ ér bùdé yǐ, shì guǒ ér wù qiáng. Wù mǔ zé lǎo, wèi zhī fēidào, fēidào zǎoyǐ.

Sānshí yīzhāng

Fu jiā bīng zhě, bùxiáng zhī qì, wù huò è zhī, gù yǒu dào bù chù. Jūnzǐ jū zé guì zuǒ, yòngbīng zé guì yòu. Bīng zhě bùxiáng zhī qì, fēi jūnzǐ zhī qì, bùdéyǐ ér yòng zhī, tián tán wéi shàng, gù bù měi, ruò měi zhī, shì lè shārén. Fu lè shā zhě, bùkě déyì yú tiānxià. Gù jíshì shàng zuǒ, xiōngshì shàng yòu. Shì yǐ piān jiāngjūn jūzuǒ, shàng jiàng jūn jū yòu. Shārén zhòngduō, yǐ bēi’āi qì zhī; zhànshèng, yǐ āi lǐ chǔ zhī.

Sānshí’èr zhāng

Dào cháng wúmíng. Pǔ suī xiǎo, tiānxià bù gǎn chén. Wánghóu ruò néng shǒu, wànwù jiāng zì bīn. Tiāndì xiànghé, yǐjiàng gānlù, rén mò zhī lìng ér zì jūn. Shǐ zhì yǒumíng. Míng yì jì yǒu, tiān jiāng zhī zhǐ. Zhī zhǐ bù dài. Pì dào zài tiānxià, yóu chuāngǔ yǔ jiānghǎi.

Sānshísān zhāng

Zhīrén zhě zhì, zì zhì zhě míng. Shèng rén yǒulì, zì shèng zhě qiáng. Zhīzú zhě fù, qiángxíng yǒuzhì. Bù shī qí suǒ zhě jiǔ, sǐ ér bù wángzhě shòu.

Sānshísì zhāng

Dàdào sì, qí kě zuǒyòu. Wànwù shì zhī yǐ shēng ér bùcí, chénggōng bù míng yǒu. Ài yǎng wànwù bù wéi zhǔ, kě míng yú dà. Shì yǐ shèngrén zhōng bù wéi dà, gù néngchéng qí dà.

Sānshíwǔ zhāng

Zhí dà xiàng, tiānxià wǎng. Wǎng ér bù hài, ānpíng tài. Lè yǔ ěr, guòkè zhǐ. Dào chūyán, dàn wúwèi, shì bùzú jiàn, tīng bùzú wén, yòng bùkě jì.

Sānshíliù zhāng

Jiāng yù xī zhī, bì gù zhāng zhī; jiāng yù ruò zhī, bì gù qiáng zhī; jiāng yù fèi zhī, bì gù xìng zhī; jiāng yù duó zhī, bì gù yǔ zhī. Shì wèi wēi míng. Róu shèng gāng, ruò shèng qiáng. Yú bùkě tuō yú yuān, guóyǒu lìqì, bùkě shìrén.

Sānshíqī zhāng

Dào cháng wúwéi ér wúbù wéi. Hóu wángruònéng shǒu, wànwù jiāng zì huà. Huà ér yù zuò, wú jiāng zhèn zhī yǐ wúmíng zhī pǔ. Wúmíng zhī pǔ, yì jiāng bù yù. Bù yù yǐ jìng, tiānxià jiāng zì zhèng.

Sānshíbā zhāng

Shàng dé bù dé, shì yǐ yǒu dé. Xià dé bù shī dé, shì yǐ wú dé. Shàng dé wúwéi ér wú yǐwéi, xià dé wúwéi ér yǒu yǐwéi. Shàng rén wéi zhī ér wú yǐwéi, shàng yì wéi zhī ér yǒu yǐwéi. Shàng lǐ wéi zhī ér mò zhī yīng, zé rǎngbì ér réng zhī. Gù shī dào érhòu dé, shī dé érhòu rén, shī rén érhòu yì, shī yì érhòu lǐ. Fu lǐ zhě, zhōngxìn zhī báo, ér luàn zhī shǒu. Qián shi zhě, dào zhī huá, ér yú zhī shǐ. Shì yǐ dàzhàngfū chù qí hòu bù chù qí báo, jū qíshí bù jū qí huá. Gùqù bǐ qǔ cǐ.

Sānshíjiǔ zhāng

Xī zhī dé yī zhě: Tiān dé yī yǐ qīng, de dé yī yǐ níng, shén dé yī yǐ líng, gǔ dé yī yǐ yíng, wànwù dé yī yǐ shēng, hóu wáng dé yī yǐwéi tiānxià zhèng. Tiān wú yǐ qīng, jiāng kǒng liè; dì wú yǐ níng, jiāng kǒng fā; shén wú yǐ líng, jiāng kǒng xiē; gǔ wú yǐ yíng, jiāng kǒng jié; wànwù wú yǐ shēng, jiāng kǒng miè; hóu wáng wú yǐ zhēn, jiāng kǒng jué. Gù guì yǐ jiàn wéi běn, gāo yǐxià wèi jī. Shì yǐ hóu wáng zì wèi gū, guǎ, bù gǔ, cǐ qí yǐ jiàn wéi běn yé fēi? Gù zhì shù chē wú chē. Bù yù lù lù rú yù, luòluò rú shí.

Sìshí zhāng

Fǎn zhě dào zhī dòng, ruòzhě dào zhī yòng. Tiānxià wànwù shēng yú yǒu, yǒu shēng yú wú.

Sìshí yīzhāng

Shàng shì wén dào, qín ér xíng zhī; zhōng shì wén dào, ruò cún ruò wáng; xiàshì wén dào, dà xiào zhī. Bù xiào bùzú yǐwéi dào. Gù jiànyán yǒu zhī: Míngdào ruò mèi, jìn dào ruò tuì, yí dào ruò lèi, shàng dé ruògǔ, dàbái ruò rǔ, guǎng dé ruò bùzú, jiàn dé ruò tōu, zhì zhēn ruò yú, dàfāng wú yú, dàqìwǎnchéng, dà yīn Xī shēng, dà xiàng wúxíng. Dào yǐn wúmíng. Fu wéi dào, shàn dài qiě shàn.

Sìshí’èr zhāng

Dàoshēng yī, yīshēng èr, èr shēng sān, sān shēng wànwù. Wànwù fù yīn ér bào yáng, chōng qì yǐwéi hé. Rén zhī suǒ è, wéi gū, guǎ, bù gǔ, ér wánggōng yǐwéi chēng. Gù wù huò sǔn zhī ér yì, huò yì zhī ér sǔn. Rén zhī suǒ jiào, wǒ yì jiàozhī: Qiángliáng zhě bùdé qí sǐ, wú jiāng yǐwéi jiàofù.

Sìshísān zhāng

Tiānxià zhī zhì róu, chíchěng tiānxià zhī zhì jiān. Wú yǒu rù yú wú wén. Shì yǐ zhī wúwéi yǒuyì. Bù yán zhī jiào, wúwéi zhī yì, tiānxià xī jí zhī.

Sìshísì zhāng

Míng yǔ shēn shú qīn? Shēn yǔ huò shú duō? De yǔ wáng shú bìng? Shì gù shèn ài bì dà fèi, duō cáng bì hòu wáng. Gù zhīzú bù rǔ, zhī zhǐ bù dài, kěyǐ chángjiǔ.

Sìshíwǔ zhāng

Dàchéng ruò quē, qí yòng bù bì. Dà yíng ruòchōng, qí yòng bù qióng. Dà zhí ruò qū, dà qiǎo ruò zhuō, dà biàn ruò nè. Zào shèng sāi, jìng shèng rè, qīngjìng yǐwéi tiānxià zhèng.

Sìshíliù zhāng

Tiānxià yǒu dào, què zǒumǎ yǐ fèn; tiānxià wú dào, róngmǎ shēng yú jiāo. Zuì mòdà yú kě yù, huò mòdà yú bùzhī zú, zuì mòdà yú yù de. Gù zhīzú zhī zú, cháng zú.