Книги жанра «Приключения» на букву «Z»

num: 1 2 4 7 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 

 Название
 Автор
 Серия
ZVĒRKĀVIS

Dž.F. KUPERS

ZVĒRKĀVIS

IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RIGA 1976

No angļu valodas tulkojis Jūlijs Aldermanis

Dzeju fragmentus atdzejojusi Vizma Belševica

Mākslinieks Arvīds Galeviuss

DZEJMSS FENIMORS KŪPERS UN VIŅA IlNDlAŅU EPOSS»

Džeimsu Fenimoru Ķūperu (1789—185J) pamatoti dēvē par amerikāņu literatūras lielo pionieri. Viņš pavēra ame­rikāņu literatūrai ceļu uz pasaules slavu, jo ir pirmais amerikāņu rakstnieks, kura darbus sāka tulkot visās pa­saules valodās. Ķūpers ir pirmais amerikāņu romānists, kurš ietekmē Eiropas romāna attīstību.

Sacītais galvenokārt attiecas uz Kūpera romānu virkni, uz tā saucamo «indiāņu eposu», kurā atspoguļojas Ziemeļ­amerikas indiāņu dzīve kolonizācijas periodā — apmēram no 1745. līdz 1805. gadam. «Indiāņu eposā» ietilpst 5 ro­māni: «Pionieri» (1823), «Pēdējais mohikānis» (1826), «Prērija» (1827), «Takuzinis» (1840) un «Zvērkāvis» (1841).

Tieši šie romāni nodibina rakstniekam pasaules slavu, un par viņu jūsmo kā izcili literatūras speciālisti, tā ari bezgalīgā pusaudžu armija līdzīga Griziņa «Vārnu ielas republikāņiem», kuri ar drebošām sirdīm lasa Kūpera in­diāņu stāstus uz malkas šķūņa jumta.

Pieci indiāņu romāni nebūt nav vienīgais, ko sarakstījis Ķūpers. Apmēra ziņā tā ir tikai Ķūpera daiļrades daļa, bet tieši š't daļa nosaka rakstnieka vietu pasaules litera­tūrā.

Džeimss Fenimors Kūpers dzimis 1789. gadā Kūpers- taunā, nelielā pilsētiņā, kas savu vārdu dabūjusi no rakst­nieka tēva — vietējā tiesneša un liela zemes īpašnieka. Rakstnieka dzimšanas gads iekrīt sešus gadus pēc ilgā kara (1776—1783) beigām, kas nodrošināja Amerikai pat­stāvību un neatkarību no Eiropas kontinenta. Atbrīvoša­nas karš vēl dzīvoja nostosto* un aculieciniekos visus

rakstnieka bērnības un jaunības gadus. Dabiski, ka šis periods rod izpausmi ari rakstnieka daiļradē.

Kolutnbs atklāja Ameriku 15. gadsimtā, bet tikai 17. gad­simtā tā kļūst par kolonizācijas objektu. Kad kolonizatori jau pietiekami nostiprinājušies, tie neatkarības karā sarauj saites ar Eiropas kontinentu un uzsāk patstāvīgas valsts dzīvi.

Kūpera laikā kolonizācijas process jau pabeigts. Zeme indiāņiem atņemta, un lielākā dala no tiem iznicināta. Brīvi dzīvojošas indiāņu ciltis Kūpers vairs nesastop un to dzīvi novērot nevar. Viņam iespējams sastapt tikai at­sevišķi klejojošus vieniniekus un indiāņiem ierādīto rajonu deputātus.

Par seno iezemiešu dzīvi rakstnieks uzzina vienīgi pēc nostāstiem un dažādu hroniku materiāliem.

Labi pazīdams savas zemes dzīvi, rakstnieks ar lielisku iejūtas spēju prot iedzīvoties vēsturiskos apstākļos un tos iļ notēlot. Veiksmīgi rīkoties ar tiešā pieredzē neapgūtu ma­teriālu rakstniekam palīdz bagātas,, iztēles spējas, plaša vispārējā dzīves pieredze un labas literārās zināšanas.

Jaunībā Ķūpers kalpo amerikāņu kara flotē (1806— 1811) un ir labi pazīstams ar jūrniekiem — atbrīvošanas kara dalībniekiem. No tiem viņš iegūst plašu nostāstu ma­teriālu, ko vēlāk izmanto vairākos savos literārajos darbos.

Atstājis dienestu flotē, Ķūpers sāk intensīvi pievērsties literāram darbam.

Sajā periodā top arī pirmais indiāņu cikla romāns — «Pionieri». Rakstniekam vēl nav padomā izvērst šajā te* matu lokā veselu romānu ciklu. Si ideja rodas vēlāk.

No 1826. līdz 1833. gadam Ķūpers uzturas Eiropā.

Eiropas periods palīdz Ķūperam saskatīt spilgtāk ari amerikāņu valdošo aprindu dzīvi — nežēlīgo ekspluatā­ciju, neaptveramo mantrausību un līdz nejēdzībai lieku­līgo puritānisko morāli.

Iedziļināšanās savas zemes vēsturē un romāna «Pio­nieri» panākumi mudina rakstnieku pievērsties aizsākta­jai tematikai. īsi pirms brauciena uz Eiropu rakstnieks publicē «Pēdējo mohikāni» un gadu vēlāk «Prēriju».

Vairākus gadus rakstnieku nodarbina citas intereses, un tikai gara sarūgtinājumu virkne to noskaņo par labu iemī­ļotajai un visā pasaulē pazīstamajai, iepriekšējos indiāņu romānos atveidotajai varoņu dzīvei'. īsā laikā Kūpers saraksta un publicē divus pēdējos sērijas romānus — «Takuzini» un «Zvērkāvi».

Dabiski, tāds rakstīšanas process izslēdz iespēju izvei­dot visai romānu virknei organiski vienotu sižetu, kas hronoloģiski attīstās no romāna uz romānu, kur varam iz­sekot varoņa dzīvesstāstam no sākuma līdz beigām. Tā, piemēram, romānā «Prērija» aprakstīta romānu virknes galvenā varoņa nāve, bet pēc 14 gadiem publicētajā pē­dējā sērijas romānā «Zvērkāvis» attēlota šl paša varoņa jaunība.

Tāpēc indiāņu romānu virknē ietilpstošie pieci romāni ir uzskatāmi kā pieci patstāvīgi, sižetiski nesaistīti ro­māni, kurus kopējā vienībā saista daži tēli un kolonizāci­jas process.

Romānu galvenais varonis ir amerikāņu pionieris [1] un mednieks Natenjels Bampo. Romānos tas_ figurē vēl ar dažādiem citiem piedēvētiem vārdiem — Ādzeke, Zvērkā­vis, Takuzinis, Vanagacs, Garā Stobrene.

Bampo ir visu romānu saistošais ķēdes loceklis. Viņam ir ari draugi un līdzgaitnieki: indiānis Cingačguks (Lielā Čūska) un tā dēls Unkass — pēdējais no citkārt lielās mohikāņu cilts.

Sagrupējot romānus atbilstīgi galvenā varoņa Bampo biogrāfijas hronoloģiskajai secībai, iegūstam ne vien va­roņa dzīvesstāstu, bet mūsu acu priekšā arī atklājas Zie­meļamerikas kolonizācijas process — no cietzemes aus­trumu piekrastes, ko eiropieši okupēja jau 17. gadsimtā, arvien tālāk uz rietumiem, arvien dziļāk un dziļāk cietzemē.

«Zvērkāvi» sastopam jaunu mednieku Netiju Bampo pirmatnējos mūžamežos, kur vēlāk nodibinājās Ņujorkas štats — jaunās Amerikas centrs.

Turpmākajos romānos, sekojot Bampo gaitām, virzāmies arvien vairāk un vairāk uz rietumiem. Un, kad beidzot Bampo jau kļuvis vecs, viņa roka vairs nevar noturēt šau­teni un viņš no zvēru mednieka kļuvis par traperi — zvēru ķērāju ar cilpām un lamatām (romānā «Prērija»), mēs ar viņu esam nostaigājuši tālo ceļu līdz pašiem Klinšu kal­niem un neapdzīvotajām prērijām. Te Bampo arī mirst.

Kolonizācijas stāsts ir ari stāsts par kolonizatoru nežē­lību, par vietējo indiāņu cilšu izkaušanu, par mierīgas ze­mes pārvēršanu naida zemē.

Iepretim kolonizatoru necilvēcībai Ķūpers nostāda iedo­mātu pozitīvu varoni, rakstnieks viņā sakoncentrējis visas tās īpašības, kuru īstenībā nav iekarotājiem kolonizato­riem, bet kurām, pēc rakstnieka domām, vajadzētu būt vi­siem gaismas nesējiem nekulturālās, pirmatnējās zemēs.

Šāds iecerēts pozitīvais varonis ir Bampo.

Arī Bampo pārdzīvo traģisku likteni. Viņš ir vientulis, vienpatis. Viņam nav pa ceļam ar asiņainajiem iekarotā­jiem, un tāpēc viņš ir spiests atkāpties arvien tālāk un tālāk uz mazāk apdzīvotiem apgabaliem atkarībā no tā, cik strauji norit kolonizācijas uzbrukums. Unkass ir pēdē­jais no mohikāņu cilts, Bampo — pēdējais godīgais pio­nieris Amerikā.

Bampo ir pasaules rakstniecībā viens no visvairāk iemī­ļotajiem tēliem. Viņš ir vīrišķīgs, veikls, skarbs, godīgs, labsirdīgs, stiprs, bezbailīgs. Visa viņa dzīve ir nepār­traukta cīņa par eksistenci ar skarbo, grūti pakļaujamo dabu. Bet Bampo ir arī cīnītājs pret cilvēku ļaunumu un negodīgumu. Neskaitāmās situācijās mēs visā romānu virknē sastopam Bampo cīņā. Atkal un atkal viņš uzstā­jas kā apvainoto, nomākto un dzīvības briesmās nonākušo aizstāvis un glābējs, kā cīnītājs par taisnību un likumības ievērošanu.

Bet tieši tāpēc, ka viņš cīnās par patiesību, par godī­gumu, viņš nonāk sadursmē ar formālo likuma burtu, sa­dursmē ar kolonizatoru liekulību un iet bojā. Bezgalīgo medību taku izstaigājušais pionieris un izlūks vecumdie­nās nogalina briedi desmit dienas pirms oficiālā medību laika sākuma. Viņš ir pārkāpis kolonizatoru noteikto likumu, un viņu tiesā. Viņu nosoda ar cietumu, bet mužamežu taku klejotājs nepadodas netaisnībai, un viņš spiests bēgt. Viņam v'airs nav vietas tajā zemē, kur pirmais iemi­nis taku, viņam nav vairs vietas tajos mežos, kur gājis pirmās izlūka gaitas.

Kūpers Bampo tēlā idealizē pirmos Amerikas ieceļotā­jus, lai skaidrāk varētu izveidot pretstatījumu ar mantrau­sīgo kapitālistisko Ameriku.

Par Natenjela Bampo prototipu Ķūpers ņēmis vecu med­nieku Sipmenu, kas dzīvoja KūpēRa dzimtenē — Kūperstaunā.

Kūpers ir pirmais amerikāņu rakstnieks, kurš nomāktos vietējos iedzīvotājus indiāņus aprakstījis kā līdzvērtīgus baltajiem cilvēkiem. Vēl vairāk. Bampo draugi čingač- guks un Unkass daudzējādā ziņā ir līdzīgi Bampo. Morāli tie stāv pāri balto iekarotāju vairākumam. Pat Bampo un Unkasa ienaidnieks Magua notēlots ar īpatnēju goda iz­pratni, un, ja viņā ir arī daudz zemiska, tad tāpēc, ka baltie to pavedusi uz neceļiem: iemācījuši dzert «uguns ūdeni» — degvīnu.

Simpātijās indiāņiem izpaužas Kūpera humānisms.

Ziemeļamerikas kolonizācijā jau pašā sākumā izveido­jas pretišķības starp konkurentiem — angļiem uti fran­čiem. Gandrīz vienā laikā ar angjiem, kas nostiprinās Hudzonas upes ielejā, ierodas franči, kuri nostiprinās Svētā Labrenča upes ielejā. No šejienes sākas abu koloni­zatoru grupu tālākais ceļš. Sākas arī savstarpējas cīņas. Vieni cenšas otrus izdzīt no bagātākiem un nozīmīgākiem rajoniem. Tiek izbūvētas cietokšņu sistēmas cīņai ar vietē­jiem iedzīvotājiem un pretējās kolonizatoru grupas med­niekiem un tirgotājiem.

Abas puses centās iesaistīt savstarpējās cīņās indiāņu ciltis. Šo stāvokli Kūpers vairākkārt atspoguļo savos ro­mānos. Bet tieši te rakstnieks dažbrīd zaudē objektivitāti. Rezultātā rodas labi un slikti indiāņi. Tas jau tā varētu būt, jo cilvēki mēdz būt dažādi. Tikai Ķūperatn iznāk tā, ka mingi — indiāņi, kas saistījušies ar frančiem, ir ļauni, bet delavēri, kuriem draudzīgas attiecības ar angļiem, — labi.

Kaut arī Kūpera «indiāņu eposam» piemīt šādi trūkumi, tas ir izcils darbs pasaules literatūrā, dziļa humānisma ap­garots, uzrakstīts ar lielu talanta spēku un lasāms ar neatslābstošu interesi.

Kūpera darbi latviešu valodā parādās jau 19. gadsimta beigās un iekaro jaunatnē milzīgu popularitāti. Diemžēl visi Kūpera darbu izdevumi latviešu valodā līdz padomju laikam ir literāri mazvērtīgi. Tie būtībā ir pārstāstījumi no kropļotiem vācu saīsinājumiem. Tikai padomju laikā sāk izdot Kūpera romānus, kas tulkoti no pilnīgiem oriģinālizdevumiem.

Arvīds Grigulis

Автор: F KUPERS
Серия:
 
Автор: Allende Isabel
Серия:
 
Автор: Dumas Alexandre
Серия:
 
Ziemia Słonych Skał

„Ziemia Słonych Skał” (napisana wspólnie z Jerzym Broszkiewiczem; pierwsze wydanie w 1958 r.) to autobiograficzna opowieść o dzieciństwie spędzonym wśród Indian, w puszczy u podnóża Gór Skalistych. Autor opisuje zwyczaje związane z wychowaniem i przygotowaniem chłopca do życia indiańskiego wojownika: lekcje jazdy konnej, polowania, poznawanie praw natury, zdobywanie własnego imienia. W tekście zawarte są fragmenty autentycznych pieśni indiańskich.

Автор: łatowicz ław
Серия:
 
Zerfetzte Flaggen: Leutnant Richard Bolitho in der Karibik

1777 — Aus der Rebellion der amerikanischen Kolonien ist ein erbitterter Krieg gegen England geworden, der die Royal Navy vor eine harte Bewährungsprobe stellt. Als blutjunger Offizier nimmt Richard Bolitho an den gefährlichen Einsätzen des mit 80 Kanonen bestückten Linienschiffs Trojan und den dramatischen Seegefechten in den Gewässern der Bahamas teil. Nach der Eroberung einer Brigg erhält er das Kommando über diese Prise und damit die Gelegenheit, sich durch einen weiteren gewagten Handstreich ruhmreich auszuzeichnen.

 
Zwei Jahre Ferien

ÜBER DIESES BUCH

Die Besatzung ist nicht an Bord, als sich in der Nacht zum 15. Februar 1860 fünfzehn Zöglinge des Internats Chairman zu einer Ferienkreuzfahrt an Bord des Schoners Sloughi begeben. Ein Unglück geschieht: das Haltetau reißt, der Schoner treibt ab, gerät in einen wütenden Sturm und strandet nach tagelanger Irrfahrt vor einer unbekannten Insel. An baldige Rettung ist nicht zu denken, und die Jungen, allen voran der findige Briant, müssen sich nicht nur gegen äußere

Widrigkeiten, sondern auch gegen ihre eigene Natur zur Wehr setzen. Einer der besten Jules-Verne-Romane, der den Vergleich mit dem echten Robinson aushält.

Jules Verne ist nicht nur mit Genuß und Spaß zu lesen — er ist in dieser neuen Ausgabe auch literarisch wiederzuentdecken. Die von Wolf Wondratschek übersetzten und eingerichteten Texte dieses Bandes zeigen wieder die ganze erzählerische Frische und den klugen Witz Jules Vernes. Die Holzstich-Illustrationen stammen aus der ersten französischen Gesamtausgabe.


Der Autor

Jules Verne wurde 1828 in Nantes (Frankreich) geboren. Er studierte Jura, schrieb Theaterstücke und Operetten und brachte schließlich als 34Jähriger seinen ersten Roman >Fünf Wochen im Ballon< heraus, nachdem fünfzehn Verlage die Annahme des Manuskriptes abgelehnt hatten. Vernes triumphaler Erfolg begann. Er schrieb 98 Bücher, für die er die Stoffe auf Reisen und aus Zeitschriften und Büchern zusammentrug. Nach der Bibel und den Werken Lenins und Tolstois sind Jules Vernes Bücher am häufigsten übersetzt worden. Verne starb 1905 in Amiens.


Titel der französischen Originalausgabe: >Deux Ans de Vacances< Neu übersetzt und eingerichtet von Wolf Wondratschek Mit Holzstich-Illustrationen der ersten französischen Gesamtausgabe im Verlag Hetzel, Paris

Автор: Verne Jules
Серия:
 
Znaczy Kapitan

"В книге "Znaczy Kapitan" говорится не о чем-то, далеким от жизни, о чем-то выдуманном, чего никогда не имело места. Она не является и хронологией фактических событий; их последовательность и сопутствующие им второстепенные обстоятельства могли быть несколько иными. Но все, написанное в книге, основывается на правдивых событиях. Книга рассказывает о неизменных ценностях, которые были, есть и будут - подобно морю, которое существовало, существует и будет существовать до скончания веков".

Книга получила ряд премий - литературную им. М. Запуского, премию читателей журнале "Morze" и др. - как наилучший морской роман двадцатилетия Польской Народной Республики. 

Серия:
 
Zwei Esel auf Sardinien

Das Buch

Wenn es nicht wahr ist, ist es doch gut erfunden – so heißt es in einem italienischen Sprichwort. Denn genau so hätte sich die Geschichte dieses Buches ereignen können: Als Bruno Maccallini von seinem italienischen Cousin zu einer Hochzeit nach Sardinien eingeladen wird, ist die Freude groß. Schon immer wollte er seiner Lebensgefährtin Jutta Speidel die Trauminsel im Mittelmeer zeigen – weiße Sandstrände, azurblauer Himmel, Berge wie im Märchen und eine einfache, aber unverwechselbare Küche. Doch schon bei ihrer Ankunft in Cagliari werden sie mit der ersten Katastrophe konfrontiert. Schafhirten und Bauern haben einen landesweiten Streik ausgerufen und blockieren den Flughafen. Wie sollen die beiden da bloß nach Gesturi, einem kleinen Ort im wildromantischen Hinterland, gelangen, wo die Trauung von Maurizio und Guilia in einer mehrtägigen Zeremonie stattfinden soll? Nur gut, dass das deutsch-italienische Duo vor Einfällen sprüht und seit seiner wagemutigen Tour über die Alpen sattelfest geworden ist. Denn wie Jutta und Bruno rasch feststellen, erwartet sie auf Sardinien ein wunderbares Abenteuer der anderen Art …Die Autoren

Jutta Speidel ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie wurde in München geboren, lebt dort und hat zwei erwachsene Töchter. Sie ist Gründerin der Stiftung HORIZONT, die sich für obdachlose Kinder und ihre Mütter einsetzt. www.horizont-ev.org

Bruno Maccallini stammt aus Rom und ist in Italien ein erfolgreicher Theaterschauspieler, Regisseur und Fernsehproduzent. In Deutschland wurde er als »Cappuccino-Mann« in verschiedenen Werbekampagnen berühmt (»Isch abbe gar kein Auto, Signorina!«). Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jutta Speidel spielt er auch in deutschen Fernsehfilmen.

Серия:
 
ZELTAINIE SIKSPĀRŅI UN SĀRTIE BALOŽI

DŽERALDS DARELS

ZELTAINIE SIKSPĀRŅI UN SĀRTIE BALOŽI

RĪGA «ZINĀTNE» 1981

Oerald Durrell THE STAT!ONARY ARK Collins, London, 1976

Gerald Durrell GOLDEN BATS AND P1NK PIGEONS Collins, London, 1977

Darels Dž.

Noenkurotais šķirsts / No angļu vai. tulk. H. Lapiņa; V. Flinta pēcvārds; Zin. redaktors Z. Spuris; V. Olivera un E. Martelmensa zīm. — R.: Zinātne, 1981.  — (Ap­vārsnis).

«Zeltainie sikspārņi un sārtie baloži», savukārt, aizved lasītāju eksotiskajā, ar retiem dzīv­niekiem bagātajā Maurīcijas salā, kur Darela ekspedīcija vāc pa­pildinājumu šā zooloģiskā dārza iemītnieku saimei


Автор: DARELS ERALDS
Серия:
 
ZVĒRUDĀRZS MANĀ BAGĀŽĀ

DŽERALDS DARELS

ZVĒRUDĀRZS MANĀ BAGĀŽĀ

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1971

Angļu zoologa un rakstnieka Džeralda Darela vārds ir pazīstams visā pasaulē. Daudzi viņa darbi tulkoti arī krievu valodā un iemantojuši padomju lasītāju atzinību. «Zvērudārzs manā bagāžā» ir pirmā latviešu valodā izdotā Dž. Darela grāmata. Tajā ietverti divi darbi: «Zvērudārzs manā bagāžā» un «Muiža dzīvniekiem». Autors stāsta par braucienu uz Āfriku, lai tur savāktu izmirstošu dzīvnieku sugu pārstāvjus un izveidotu savu zvērudārzu, stāsta par pašiem zvērudārza iemītniekiem. Tie ir reti sastopami dzīvnieki, galvenokārt sīkie zīdītājdzīvnieki — lemuri, grauzēji, ķirzakas, vardes —, kurus Darels grib saglabāt vismaz zooloģiskajā dārzā, lai tie uz visiem laikiem neizzustu no zemes virsus.

Džeralds Darels ir ļoti labs stāstnieks, viņam piemīt brīnišķīgs humors, lieliskas novērotāja un raksturotāja spējas, turklāt viņš ir teicams savas zinātņu nozares speciālists. Tādēļ Darela grāmatas lasītāji vienmēr gaida ar sevišķu nepacietību un lasa ar sevišķu aizrautību.

RALFA TOMPSONA ilustrācijas

No angļu valodas tulkojusi HELMA LAPIŅA

Автор: DARELS ERALDS
Серия:
 
ZAĻĀ PARADĪZE

stāsti PAR DABU

DŽERALDS DARELS

ZAĻA PARADĪZE

RĪGA

«LIESMA» 1987

Gerald DurrelI

THE GARDEN OF THE GODS Moscow Vysšaja škola 1983

No angļu valodas tulkojusi ILZE GINTERE Mākslinieks JURIS PETRAŠKEVICS Zinātniskais konsultants ZANDIS SPURIS

 1983

Tulkojums latviešu valodā, izdevniecība «Liesma», 1987

Šī grāmata veltīta An­nai Pitersai, kura kādu laiku bija mana sekretāre, bet allaž palikusi mans draugs, jo viņa mīlēja Korfu un droši vien pa­zīst to labāk nekā es.

IEVADAM

Jūsu priekšā ir trešā grāmata, ko esmu uzrakstījis par savu un savas ģimenes dzīvi Kortu salā pirms Otrā pasaules kara. Dažiem varbūt liksies nesaprotami, ka es vēl arvien atrodu pietiekami materiāla, lai rakstītu par šo savas dzīves posmu; te man jāpaskaidro, ka toreiz, it sevišķi pēc Grieķijas dzīves standartiem, mēs bijām samērā bagāti; neviens no mums nestrādāja šī vārda parastajā nozīmē, tāpēc laiks mums lielākoties aizritēja patīkamās nodarbībās un izpriecās. Piecos gados tā var daudz ko piedzīvot un pieredzēt.

Rakstot vairākas grāmatas, kurās darbojas tās pašas vai galvenokārt tās pašas personas, jādomā par to, lai jūsu iepriekšējo grāmatu lasītājs netiktu garlaikots ar bezgalī­gajiem personāžu aprakstiem. Bet jūs arī nevarat būt pašpārliecināts un iedomāties, ka visi cilvēki jūsu iepriek­šējās grāmatas ir lasījuši, tāpēc pa daļai jāpieņem, ka lasītājs ar jūsu darbu saskaras pirmo reizi. Nav viegli atrast zelta vidusceļu, kas nekaitinātu agrāko un nepārslo­gotu jauno lasītāju. Ceru, ka būšu to atradis.

Triloģijas pirmajā grāmatā «Mana ģimene un citi zvēri» es lasītājam sniedzu šādu izsmeļošu paskaidrojumu: «Sa­jās lappusēs esmu centies pareizi un nepārspīlēti attēlot savas ģimenes locekļus; visi viņi ir tādi, kādus es viņus toreiz redzēju. Tomēr, lai izprastu dažas manu ģimenes locekļu pašas dīvainākās izdarības, jāpiebilst, ka tajā laikā, kad mēs dzīvojām Korfu salā, viņi vēl bija ļoti jauni: Larijam, vecākajam dēlam, bija divdesmit trīs gadi, Leslijam—deviņpadsmit, māsai Margo — astoņpadsmit, man pašam — pastarītim — tikai desmit; šādā vecumā cilvēks ir ļoti jūtīgs un viegli ietekmējams. Mēs nekad nebijām īsti skaidrībā par mātes vecumu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņa nekad nevareja atcerēties savu dzimšanas gadu; varu vienīgi teikt, ka viņa bija pietie­kami veca, lai būtu četru bērnu māte. Viņa arī pieprasīja,

lai es paskaidroju, ka viņa ir atraitne, jo viņa mēdza teikt: nekad nevarot zināt, ko ļaudis var nodomāt.

Lai ietilpinātu piecu gadu notikumus, novērojumus un patīkamas dzīves aprakstus mazliet īsākā darbā par Britu enciklopēdiju, esmu bijis spiests daudz ko apvienot, saīsināt un pielāgot, līdz ar to sajaucot notikumu secību.»

Es arī pieminēju, ka esmu atstājis bez ievērības daudzus atgadījumus un personas, kuras būtu vēlējies attēlot; tagad par visu to gribu pastāstīt šajā grāmatā. Ceru, ka «Zaļā paradīze» lasītājiem sagādās tikpat daudz prieka kā tās priekšgājējas —«Mana ģimene un citi zvēri» un «Putni, zvēri un radinieki». Uzskatu, ka tajās atainots loti svarīgs manas dzīves periods — kaut kas, kā šodien nelaimīgā kārtā pietrūkst daudziem bērniem: patiesi lai­mīga, saulaina bērnība.

Автор: DARELS ERALDS
Серия:
 
Zināmais, nezināmais un neizskaidrojamais dabā

Zināmais, nezināmais un neizskaidrojamais dabā

Kalni alas ,ūdeņi un citi fenomeni

Sastādītajs Arvīds Purviņš Mākslinieks Ints Vilcāns

Mūsu planētas ģeniālākais skulptors ir daba. Tā veido īstus šedevrus: klintis un kalnus, alas un pazemes ezerus, vulkānus, » ūdenskritumus, jūras, upēs»; ezerus, kā arī citus fenomenus.

Nereti šiem unikālajiem dabas veidojumiem ir īpatnēji nosauku­mi (Velna rīkle, Meitenes bizes, Vīra asaras u.- c.), un tie vēl jopmjēm atrodas neatminētu no^iepumuoreplā/

Tciču daba iv arī tā, kas pati noposta gadu simtos veidoto, lai atkal radītu kaut kālu no jaugjgfiK HJūžīga kustīlte g&jņļ0a Vjš'amS kas' notiel&ūz planētas. '

AVOTS

© Avots, 2004 © A. Purviņš, 2004 © I. Vilcāns, 2004

Автор:
Серия:
 
ZVĒRI MANĀ GULTĀ

Džekija Darela

ZVĒRI MANĀ GULTĀ

nordik

Jacquie Durrell BEASTSIN MY BED

No angļu valodas tulkojusi LINDA VĪTOLA

Māksliniece SOLVITA OZOLA

© Jacquie Durrell, 1967 © Nordik, 2004

Автор: Darela ekija
Серия:
 
ZVĒRU SABIEDRĪBĀ

Džeralds Darels

ZVĒRU SABIEDRĪBĀ

nordik

Gerald Durrell A BEVY OF BEASTS

No angļu valodas tulkojusi LINDA VĪTOLA

Māksliniece SOLVITA OZOLA

© Gerald Durrell, 1973

© Nordik, 2002

ZVĒRU SABIEDRĪBA

Prot lūgsnu skaitīt tas, kas mīl gan putnus, zvērus, cilvēkus.

Kolridžs, Poēma par veco jūrasbraucēju

Автор: DARELS ERALDS
Серия:
 
ZEM KLĀJA NOJUMES

ZEM KLĀJA NOJUMES

Džeks Londons IX sēj.

Naktī dzimusī

Автор: Londons eks
Серия:
 
Ziemeļu Odiseja

ZIEMEĻU ODISEJA

Автор: Londons žeks
Серия:
 
Автор: Londons Dzeks
Серия:
 
Zulu

Enfant, Ali Neuman a fui le bantoustan du KwaZulu pour échapper aux milices de l’Inkatha, en guerre contre l’ANC, alors clandestin. Même sa mère, seule rescapée de la famille, ne sait pas ce qu’elles lui ont fait… Aujourd’hui chef de la police criminelle de Cape Town, vitrine de l’Afrique du Sud, Neuman doit composer avec deux fléaux majeurs : la violence et le sida, dont le pays, première démocratie d’Afrique, bat tous les records.

Les choses s’enveniment lorsqu’on retrouve la fille d’un ancien champion du monde de rugby cruellement assassinée dans le jardin botanique de Kirstenbosch. Une drogue à la composition inconnue semble être la cause du massacre. Neuman qui, suite à l’agression de sa mère, enquête en parallèle dans les townships, envoie son bras droit, Brian Epkeen, et le jeune Fletcher sur la piste du tueur, sans savoir où ils mettent les pieds… Si l’apartheid a disparu de la scène politique, de vieux ennemis agissent toujours dans l’ombre de la réconciliation nationale…


Né en 1967, Caryl Férey s’est imposé comme l’un des meilleurs espoirs du thriller français avec la publication de Haka (Folio Policier n° 286) et Utu (Folio Policier n° 500), Prix Sang d’Encre 2005, Prix Michel Lebrun 2005 et Prix SNCF du Polar 2005.

Aux Éditions Gallimard, il est également l’auteur de La jambe gauche de Joe Strummer (Folio Policier n°467), poursuite des enquêtes de Mc Cash débutées en Série Noire avec Plutôt crever (n°2644 et Folio Policier n°423), et, en 2007, du Petit éloge de l’excès (Folio 2 € n°4483).

Автор: érey Caryl
Серия:
 
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Приключения»

 •  Экзамен на выживание. Ведьмы Академии ВАИ
   Соболянская Елизавета
   Приключения, Приключения, Любовные романы, Любовно-фантастические романы

  Если ты читаешь письмо – ты наш. Ты – маг. Пройди испытание и поступи в Межмировую академию «Изумруд»! Помни, ты можешь взять с собой только то, что способен унести.

  Если готов – порви конверт!

  И да помогут тебе священные звезды Ильсарры…


  Первый эпизод литсериала. Факультет ведьм.

 •  Избранница Хозяина холмов
   Счастная Елена
   Приключения, Приключения, ,

  Сбежать от ненавистного брака? Для дочери королевского советника нет ничего невозможного! Главное, случайно не попасться в руки названного жениха. Говорят, в нём спит проклятие королевского рода, способное превратить его в безжалостное чудовище. А моя магия — спасение от него. И пусть она давно продана принцу в обмен на союз королевств, я собираюсь постоять за свою свободу! В нашей борьбе правым окажется только один. Но, боюсь, что и живым — тоже.

 •  Вторая итерация
   Южин Евгений
   Фантастика, Альтернативная история, Боевая фантастика, Киберпанк, Космическая фантастика, Социально-психологическая фантастика, Фэнтези, Научная Фантастика, Приключения, Приключения, Попаданцы, Боевое фэнтези,

  Бойтесь даров великих! Вот, жили вы себе не тужили – рыбу ловили, крокодила били, кокос собирали. Жена – красавица, детишки загорелые по пляжу носятся. И тут – бац! Ящик. А в нем: приемник с батарейками, фонарик с цветными стеклами, пара шорт с маечками. Подхватились радостные, нацепили на себя штаны цветастые, и побежали на Поле Вождей хвастаться. И хорошо, если в вашем племени процедура экзорцизма простенькая – подержать часок в дыму костра, пока бесам невтерпеж станет, и они, вильнув хвостами, оставят вашу копченую тушку, да и отпустить. А, ведь, возможны варианты. И не говорите, что вы не такие, и что вы, да и вожди ваши, уже лет сто сами штаны с батарейками носите. Фонарики, они того – разные бывают!

 •  А в чаше – яд
   Салтанова Надежда
   Детективы и Триллеры, Исторический детектив, Любовные романы, Исторические любовные романы, Приключения, Исторические приключения

  Жаркий Константинополь. Древняя аптека, запахи трав, глиняные сосуды с отварами. Хозяйку аптеки, почтенную вдову Нину Кориарис, вызывают в гавань, где найдено тело отравленного отрока под городской стеной. Аптекаршу обвиняют в продаже яда. Чтобы защитить себя и сохранить аптеку Нина ввязывается в расследование. Ей теперь тоже грозит опасность. Таинственные отравления и дворцовые интриги вовлекают ее в вихрь событий. Найдет ли она убийцу до того, как он отравит следующую жертву?

 •  Огненный поток
   Гош Амитав
   Проза, Историческая проза, Приключения, Исторические приключения, Морские приключения, Путешествия и география,

  Финальная часть “Ибисной трилогии” (две первые книги – “Маковое море” и “Дымная река”). 1839 год, напряженность между Китаем и Британией стремительно нарастает. Китай не желает, чтобы чужеземцы превратили его в гигантский рынок индийского опиума. Теряя огромные доходы, британские колониалисты начинают войну. К китайскому Кантону стягивается британско-индийская армада. В числе прочих судов и шхуна “Ибис”, с которой так или иначе связаны судьбы всех героев. Среди них сипай Кесри Сингх, возглавляющий отряд индийских солдат; молодой моряк Захарий Рейд, мечтающий о богатстве и славе; Ширин Моди, вдова купца-парса, направляющаяся в Китай, чтобы вернуть потерянное богатство мужа; юная француженка Полетт, которая пошла по стопам своего отца, ученого-ботаника; бывший раджа Нил, пытающийся обрести в Кантоне покой… Заключительная книга трилогии расскажет, что случилось с героями “Макового моря” и “Дымной реки”. Их драматичные судьбы разворачиваются на фоне не менее драматичной большой Истории, складываясь в огромное и пестрое многофигурное полотно.

  В 2015 году роман “Огненный поток” стал лауреатом Crossword Book Award, самой авторитетной литературной премии Индии.

 •  Огненный поток
   Гош Амитав
   Проза, Историческая проза, Приключения, Исторические приключения, Морские приключения, Путешествия и география,

  Финальная часть “Ибисной трилогии” (две первые книги – “Маковое море” и “Дымная река”). 1839 год, напряженность между Китаем и Британией стремительно нарастает. Китай не желает, чтобы чужеземцы превратили его в гигантский рынок индийского опиума. Теряя огромные доходы, британские колониалисты начинают войну. К китайскому Кантону стягивается британско-индийская армада. В числе прочих судов и шхуна “Ибис”, с которой так или иначе связаны судьбы всех героев. Среди них сипай Кесри Сингх, возглавляющий отряд индийских солдат; молодой моряк Захарий Рейд, мечтающий о богатстве и славе; Ширин Моди, вдова купца-парса, направляющаяся в Китай, чтобы вернуть потерянное богатство мужа; юная француженка Полетт, которая пошла по стопам своего отца, ученого-ботаника; бывший раджа Нил, пытающийся обрести в Кантоне покой… Заключительная книга трилогии расскажет, что случилось с героями “Макового моря” и “Дымной реки”. Их драматичные судьбы разворачиваются на фоне не менее драматичной большой Истории, складываясь в огромное и пестрое многофигурное полотно.

  В 2015 году роман “Огненный поток” стал лауреатом Crossword Book Award, самой авторитетной литературной премии Индии.


Новинки месяца жанра «Приключения»

 •  Попаданка за пять монет
   Миленина Лидия
   Приключения, Приключения, Любовные романы, Любовно-фантастические романы, Попаданцы, ,

  — Попаданка за пять монет! Продается попаданка! — лениво повторял мой хозяин.

  Я с тоской обводила глазами рынок, подергивая цепь на ноге.

  Наконец подле нас остановился толстяк. С сомнением заглянул в кошель:

  — Скидку дашь?

  Только не это, подумала я. Не могу же я достаться этому жирному скупердяю!

  — Даю в два раза больше — и девушка моя! — раздался вдруг властный голос.

  Оглянулась. Мужчина был хорош. Высокий статный брюнет. Жесткий и стремительный, как смерч. Ах…

  — Конечно, ваша милость… — залебезил хозяин. А жирдяй опасливо поглядел на мужчину и ретировался.

  — Вот деньги! — незнакомец бросил на прилавок кошелек. — Подготовь ее, жду вас возле Дома Правосудия!

  Развернулся и пошел сквозь толпу. Торговец с сожалением поглядел на меня:

  — Не повезло тебе, милая!

 •  Смертельный рейс
   Тамоников Александр Александрович
   Детективы и Триллеры, Боевик, Исторический детектив, Шпионский детектив, Крутой детектив, Приключения, Исторические приключения, Старинное, Старинная литература, Проза, О войне

  Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных героев, вошедших в ударный состав «спецназа Берии».

  Общий тираж книг А. Тамоникова – более 10 миллионов экземпляров.

  Лето 1943 года. В районе Курска готовится крупная стратегическая операция. Советской контрразведке становится известно, что в наших тылах к этому моменту тайно сформированы бандеровские отряды, которые в ближайшее время активизируют диверсионную работу, чтобы помешать действиям Красной Армии. Группе Максима Шелестова поручено перейти линию фронта и принять меры к разобщению националистической среды. Операция внедрения разработана надежная, однако выживать в реальных боевых условиях каждому участнику группы придется самостоятельно…

  «Эта серия хороша тем, что в ней проведена верная главная мысль: в НКВД Лаврентия Берии умели верить людям, потому что им умел верить сам нарком. История группы майора Шелестова сходна с реальной историей крупного агента абвера, бывшего штабс-капитана царской армии Нелидова, попавшего на Лубянку в сентябре 1939 года. Тем более вероятными выглядят на фоне истории Нелидова приключения Максима Шелестова и его товарищей, описанные в этом романе». – С. Кремлев

  Одна из самых популярных серий А. Тамоникова! Романы о судьбе уникального спецподразделения НКВД, подчиненного лично Л. Берии.

 •  Убей или умри 5
   Токсик Саша
   Фантастика, Боевая фантастика, Приключения, Приключения,

  Это ПЯТЫЙ том. Первый том здесь:

  https://author.today/work/151435

  _______________________________________________________________________

  В 14 лет я стал чемпионом по гладиаторским боям в виртуальной реальности. В 18 — разгружаю водку на складе без копейки в кармане. Раньше девушки бегали за мной, а теперь брезгливо морщат носы. Жизнь дала мне шанс вернуться. Но в этой игре придется победить или сдохнуть.

  Финальный том.

 •  Профессия за тридевять парсеков
   Липницкая Светлана
   Фантастика, Космическая фантастика, Юмористическая фантастика, Приключения, Приключения

  Нелегко быть пиратским капитаном, но его заместителем – просто невыносимо! Наемники бунтуют, корабль не слушается, хищники норовят отгрызть от тебя кусок… Казалось бы, с возвращением командира жизнь должна наладиться, но не тут-то было! Что такого в невзрачном булыжнике, с которым он так носится? Почему с ним это жуткое существо в костюме из человека? И зачем, во имя всех космических тел, он приволок на борт какую-то землянку?!

  Раз никто не отвечает, придется разобраться самому!

 •  Тайфун
   Уайт Робин
   Детективы и Триллеры, Триллер, Приключения, Морские приключения

  Соединенные Штаты Америки щедро заплатили России за утилизацию атомных подводных лодок серии «Тайфун». Но кто-то с большими звездами на погонах решил тайно перепродать одну из них Китаю. Мир оказался на грани Третьей мировой. Его судьба зависит от экипажа подводной лодки «Байкал», которому пришлось вступить в противоборство не только с субмаринами противника, преследующими его в глубинах Северного Ледовитого океана, но и с предателями в собственной стране, готовыми за тридцать сребреников отдать «ядерную дубинку» в руки завтрашнего врага...

 •  Севастополь
   Малышкин Александр Георгиевич
   Проза, Историческая проза, Советская классическая проза, Приключения, Морские приключения

  Повесть известного советского писателя А. Малышкина «Севастополь», построенная на автобиографическом материале, посвящена революции и гражданской войне.


 Жанры книг


 Новые обзоры