Книги жанра «Фантастика» на букву «U»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
Unwind

In a future world where those between the ages of thirteen and eighteen can have their lives “unwound” and their body parts harvested for use by others, three teens go to extreme lengths to uphold their beliefs—and, perhaps, save their own lives.

Автор: Shusterman Neal
Серия:
 
Uncharted Territory

Wry and witty science fiction. Carson and Findriddy, the famous planetary surveyors mapping out the planetoid Boohte, have their hands full with base member C.J., ambitious scout Ev (C.J.’s latest conquest), and Bult—the indigenous guide whose chief interest is in levying fines for destruction of the planet’s surface.

Автор: Willis Connie
Серия:
 
Urzeala tronurilor

„Urzeala Tronurilor”, prima carte din mult aclamata serie „Un cântec de gheaţă şi foc”, va ţine cititorul cu sufletul la gură până la ultima pagină şi îl va face nerăbdător să citească următorul volum. Criticii au considerat seria „cel mai bun fantasy de la Stăpânul Inelelor încoace”.

George R.R. Martin nu doar scrie un roman, ci creează o lume. O lume în care iernile pot dura ani întregi, în care luptele cu săbiile sunt la ordinea zilei, iar magia există. Narată din mai multe puncte de vedere, povestea are la bază confruntările dintre conducătorii a şapte regate, ce urmăresc miza cea mare, tronul, şi pericolele inimaginabile ce ameninţă hotarele tărâmului. Urmărind un număr mare de personaje şi mai multe fire epice, autorul le îmbină armonios, rezultând un fantasy de excepţie.

Din seria „Un cântec de gheaţă şi foc” au mai fost traduse cărţile „Încleştarea regilor” şi „Iureşul săbiilor”, cel de-al patrulea volum fiind în pregătire. Anul acesta urmează să fie lansată a cincea carte, alte două fiind planificate de autor. Martin a obţinut premiul Locus pentru fiecare dintre primele trei volume ale seriei şi nominalizări pentru toate patru la prestigioasele premii de SF şi fantasy, Hugo şi Nebula.

Автор: Martin George RR
 
UGUNĪGO MĀKOŅU VALSTĪBĀ

UGUNĪGO MĀKOŅU VALSTĪBĀ

A STRUGACKIS B STRUGACKIS

ZINĀTNISKI FANTASTISKS STĀSTS

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGA 1962

TULKOJUSI R. LUGINSKA MĀKSLINIEKS A. JEGERS

Серия:
 
UGUNS cikls

UGUNS cikls

HALS KLEMENTS

RĪGA «ZINĀTNE» 1980

HAL CLEMENT CYCLE OF F1RE BALLANTINE BOOKS NEW YORK 1957

HAL CLEMENT CLOSE TO CRITICAL BALLANTINE BOOKS NEW YORK 1964

No angļu valodas tulkojusi M. JĀKOBSONE Priekšvārda autori A. un B. STRUGACKI Mākslinieks A. GALEVIUSS

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu

©Tulkojums latviešu valodā Izdevniecība «Zinātne», 1980

PRIEKŠVĀRDS

Citīgs mūsdienu zinātniskās fantastikas lasītājs starp citām šai literatūrai raksturīgām īpatnībām (demo­krātisms, antimilitārisms, ievirze pret mietpilsonis- kumu u. c.) pamanīs vismaz četras• spilgti izteiktas tendences: sociālo, tīri zinātnisko, piedzīvojumu un pamfleta. Tas, protams, nenozīmē, ka varētu atrast literāru darbu, kurā kāda no šim tendencēm izpaustos pilnīgi tīrā veidā. Sociālā antiutopija it bieži ir iegu­vusi nepārprotama pamfleta nokrāsu, sociālais pam­flets gandrīz vienmēr balstās uz vairāk vai mazāk oriģināliem un drosmīgiem zinātniskiem pieļāvumiem, nākotnes zinātniekiem veltītos darbus iedzīvina spraigs sižets, un tā joprojām. Tā tas ir bijis jau kopš pirmajām zinātniski fantastiskās literatūras ra­šanās dienām. Tās pamatlicēju Zila Verna, Herberta Velsa, Alekseja Tolstoja un Karela Capeka romānos un stāstos šīs tendences sevišķi viegli pamanāmas. To pašu var sacīt arī par šā žanra meistariem mūsu laikabiedriem Reju Bredberiju, Ivanu Jefremovu, Staņislavu Lemu, Abi Kobo un Robertu Sekliju.

Taču ir vēl viena, ne tik ļoti izplatīta vai vismaz ne tik uzkrītoša tendence — autora laikmeta zināt­nisko un tehnisko priekšstatu popularizācija. Kā zi­nāms, Zils Vems šai ziņā devis lielisku piemēru. Viņa darbi piesātināti ar precīzām ziņām par ģeogrāfiju, bioloģiju, astronomiju un citām zinātņu nozarēm; viņa romānu sižeti it bieži ir naivi un dažkārt pat aplami (pietiek atcerēties «Spītīgo Kerebanu»), tomēr nepārprotami iecerēti tā, lai sniegtu lasītājam pēc iespējas vairāk informācijas par Zemi, debesim un jūru, un, kaut ari lielākā daļa šīs informācijas, no mūsdienu lasitāja viedokļa, ir pilnīgi novecojusi vai pat nepareiza, var nešaubīties, ka slavenā franču rakstnieka laikabiedrs no viņa romāniem varēja daudz mācīties, jo, visticamāk, viņam gan nācās turēt pa rokai ģeogrāfijas kartes, lai, lasot Zila Verna grā­matas, gūtu īstu baudu, turklāt ceļot kopā ar kap­teini Nemo vai Barsaka ekspedīciju, neapšaubāmi, bija patīkamāk nekā urbties cauri garlaicīgai ģeogrā­fijas mācību grāmatai.

Starp citu, pēc Zila Verna zinātniskās izziņas funk­cija no fantastiskās literatūras uz ilgu laiku pazuda. Iespējams, galvenokārt tāpēc, ka parādījās jauni lite­ratūras žanri — populārzinātniskā literatūra un zi­nātniskā daiļliteratūra, kas atņēma fantastikai zināt­nes popularizētājas funkciju. Pārlapojot jaunākā laika fantastisko literatūru un vērtējot to no zinātnes popularizācijas viedokļa, nāk prātā laikam gan tikai izcilo krievu zinātnieku K. Ciolkovska un V. Obru- čeva — nenoliedzamā Zila Verna ietekmē uzrakstīto grāmatu «Plutonija» un «Saņņikova Zeme» autora — vārdi. Tomēr pēc viņiem pasaules fantastiskajā lite­ratūrā ilgu laiku neparādījās kaut cik ievērojami darbi, kas popularizētu zinātni un tehniku. Pēc tam, ap četrdesmito un piecdesmito gadu miju, gandrīz vienlaicīgi kļuva pazīstami divi vārdi — Artūrs Klārks Anglijā un Hals Ķlements Amerikas Savieno­tajās Valstīs.

Artūru Klārku latviešu lasītājs pazīst no grāmatas «Delfīnu sala». Krievu valodā iznākuši viņa garie stāsti «Mēness putekļi» un <rLielais dziļums», romāns <rTikšanās ar Ramu» un daudzi zinātniski fantas­tiskie stāsti. Lasot šos darbus, nav grūti pārliecinā­ties, ka taisnība tiem, kuri nosaukuši Klārku par mūs­dienu Zilu Vernu. Visrūpīgākā precizitāte zinātniska­jās un tehniskajās detaļās, pilnīga un absolūta uzti­cība mūsdienu zinātniskajiem priekšstatiem par dabu, sižeta uzbūve, kas dod iespēju nostādīt varoņus (un arī lasītāju) «ražošanas problēmu» priekšā, kuras at­risināmas, tikai balstoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, turklāt loti optimistiski un zi­nāšanām bagāti varoņi, — vai gan tās nav raksturī­gas Zila Verna daiļdarbu iezīmes, kas valdzina nu jau daudzas lasītāju paaudzes?

Mazliet savādāks ir amerikāņu «mūsdienu Zila Verna» radošais rokraksts: viņa darbos «žilverniskie» zinātnes popularizācijas principi pārdzīvojuši fantas­tisku metamorfozi.

Pirmajā acu uzmetienā romāna «Uguns cikls» si­žeta pavērsiens liekas ārkārtīgi vienkāršs un maz at­šķiras no daudzu jo daudzu fantastisko piedzīvojumu stāstu sižetiem: noslēpums, bīstams ceļojums, atklā­jums. Citāda ir tikai noslēpuma būtība. Varonis ne­atmin Magelāna Mākoņu varenā imperatora noslēpu­mus, nemeklē uz tālas planētas dārgumus, kurus prasmīgi paslēpušas sen izmirušas saprātīgas būt­nes, neatmasko pret dzimto Saules sistēmu vērstas sazvērestības Galaktikā. Nē, viņš «tikai» iedziļinās veselas pasaules bioloģijā. Un te nu mēs sastopamies ar Ķlementa lietotajām mūsdienu zināšanu populari­zācijas metodēm.

Atcerēsimies, ka Zils Vems un Artūrs Ķlārks vien­mēr cenšas izvēlēties reāli eksistējošas un novēroja­mas, vispār zināmas darbības vietas: Zemes okeānus, kontinentus un atmosfēru, Mēnesi un Marsu. Zils

Verns zināja, ka, iegremdējoties^ mūsu sāļo okeānu dzīlēs, atbilstoši attiecīgiem likumiem pieaug spie­diens, un droši apraksta, kā desmit kilometru dzi­ļumā krakšk un liecas «Nautila» tērauda konstrukci­jas. Artūrs Klārks lieliski zina, ka uz Mēness nav atmosfēras, tāpēc pārliecinoši stāsta par postu, kas piemeklējis putekļu slāni ielūzušās «Selēnas» pasa­žierus. Vārdu sakot, apstākļus, kuros notiek Verna un Ķlārka sacerējumu darbība, noteikusi pali daba un mūsu konkrētas zināšanas par šiem apstākļiem.

Citādi tas ir Ķlementa darbos. Mūsdienu zinātnei pilnīgi nekas nav zināms par to, vai Sietiņa zvaig­znei Alkionei ir planētu sistēma. Klements pieņem, ka ir. Taču Alkione ir dubultzvaigzne, un zinātnie­kiem ir skaidrs, ka planētu orbītas ap dubultzvaig­znēm nevar būt stabilas un dzīvība uz tām nav iespē­jama. Tomēr Klements uz šādas planētas nometina saprātīgas dzīvās būtnes un «Uguns ciklā» izvirza pilnīgi neticamu, tomēr konsekventu un, ņemot vērā mūsu pašreizējo zināšanu līmeni, neapgāžamu hipo­tēzi, kura izskaidro gan pašu planētu eksistenci Al- kiones sistēmā, gan dzīvības esību uz vienas no šīm planētām. Vārdu sakot, Klements pats rada pilnīgi fantastisku pasauli, tomēr izskaidro to no stingri zinātniskām pozīcijām. Vide, kurā notiek viņa ro­mānu darbība, ir autora izdomāta un popularizē zi­nāšanas nevis tieši, bet ar viņa paša izveidotās aiz­raujošās hipotēzēs starpniecību.

Šādam popularizēšanas principam, nenoliedzami, piemīt savas priekšrocības, no kurām vissvarīgākā — tas ārkārtīgi veicina zinātniskās iztēles attīstību. Lūk, mēs lasām par likstām, kuras piemeklē uz jaun­atklātās planētas noklīdušo varoni, No zilās saules kveldētajiem dienvidu tuksnešiem viņš dodas uz zie­meļiem, un, patiesi, zilā saule savā gaitā ik dienas nolaižas aizvien tuvāk un tuvāk apvārsnim un kādā jaukā dienā vispār vairs neparādās, bet pie mēļajām debesīm tās vielā uzlec sarkanā saule, un varonis sākumā priecājas, ka ir vēsāks un viņš atrodas mežā, tomēr sarkanā saule milzt un kļūst ar katru dienu lielāka un karstāka. Tās kustība pie debess velves arī ir ļoti dīvaina — tā svārstās virs apvāršņa kā milzu vēzeklis…

Ievedis lasītāju šai dīvainajā pasaulē, autors it kā piedāvā: pamēģini iedomāties šādu divu zvaigžņu un planētu sistēmu telpāl Kā kustas sarkanā un zilā saule attiecībā viena pret otru? Kā kustas planēta attiecībā pret tām? Kādu leņķi veido planētas rotāci­jas ass ar tās orbītas plakni? Vārdu sakot, kādai jā­būt šīs zvaigžņu mašinērijas kosmogrāfijai, lai ceļi­nieks, kas dodas no planētas dienvidu puslodes uz ziemeļu puslodi, varētu novērot šeit aprakstīto? Ne­būt nav neiespējams, ka mēģinājums atrisināt tam­līdzīgu uzdevumu rosina domājošu lasītāju nopietni aizrauties ar debesu mehāniku. Protams, nevajag ce­rēt, ka Klementa grāmatas šādi ietekmēs milzum daudz lasītāju, tomēr atcerēsimies, cik daudzi mūsu un ārzemju izcilākie zinātnieki atzinušies, ka pirmo impulsu nodarboties ar zinātni viņos izraisījušas Zila Verna grāmatas.

So Hala Klementa izmantoto popularizēšanas prin­cipu, protams, lielo arī citi autori, tomēr tikai Kle­menta darbos mēs to sastopam tīrā veidā. Tas nenozīmē, ka Klementa literārajiem darbiem

piemīt izziņas funkcija vien. Lasītājs redzēs, ka Kle­ments veido sižetus uz piedzīvojumu žanra bāzes, vi­sur cenšas skaidri paust Visuma saprātīgo būtņu brālības un sadarbības ideju un ka viņš pieskaitāms pie tiem fantastiskās literatūras autoriem, kuri cil­dina cilvēka pārākumu pār citu pasauļu saprātīgajām rasēm. Klementa daiļradei ir vēl viena svarīga iezīme — tā slavina cilvēces nerimtīgās un neierobe­žotās alkas pēc zināšanām. Klements labi apzinās, kādus milzīgus izdevumus no Zemes prasīs iepazīša­nās ar jebkuru no viņa aprakstītajām pasaulēm. Par to viņš tieši un nepārprotami runā savās grāmatās, tomēr nākotnes cilvēce, kas viņa grāmatās aizvien paliek «aiz kadra», labprāt ziedo šos līdzekļus, jo — no Klementa viedokļa — tā eksistē, lai izzinātu.

Klements pieskaitāms visai populāriem zinātniskās fantastikas autoriem. Cerēsim, ka viņš iepatiksies ari latviešu lasītājiem.

A. un B. Strugacki

Автор: KLEMENTS HALS
Серия:
 
Under Attack

Sophie Lawson is a human immune to magic, which comes in handy for helping paranormal beings transition into everyday life. But fallen angel Alex Grace and his search for the Vessel of Souls is one curse she never saw coming. Suddenly an unexplainable string of killings and destruction has even San Francisco's demons fearing for their immortal lives. And Sophie isn't about to trust Alex's all-too-vulnerable charm or his secret agenda. Now their hunt is revealing dangerous secrets about Sophie's past, and malevolent power hellishly close to turning one irreverent human into the ultimate supernatural weapon.

Автор: Jayne Hannah
 
Unto the Breach

Michael Harmon has been there and done that. Rescued co-eds, killed major terrorists, stopped nuclear assaults. Now he’d just like to kick back and relax with his harem of lovelies. Unfortunately, the world keeps turning. Mike and the Keldara are back tracking down terrorists, rogue Russian bio-scientists and the doomsday weapon to end all doomsday weapons. It’s going to take some very tough, hard and nasty people to stop the end of the world. Fortunately, there’s Mike Harmon. The Hero of Ghost, Kildar and Choosers of the Slain, along with his company of elite mountain fighters, is sent on a mission to stop an advanced smallpox plague from being turned over to terrorists. But that will only be the beginning as the Kildar and his Keldara rush to stop a host of WMD attacks, coordinated to take out the very heartland of terrorism’s enemies. It’s a battle for culture, and this time the terrorists aren’t aiming at just one building…

Автор: Ringo John
Серия: Paladin of Shadows
 
Unite and Conquer

Start the Revolution Without Them

Not that things were so hot before, but when a huge earthquake guts Mexico, nobody wants to hang around, especially with all sorts of demonic doings by the barbaric gods of old Mexico, released from hell when the earth ruptured.

Not satisfied with great takeout, the ancient Aztecs are hungry for the lifeblood of the entire continent. It's up to Remo and Chiun to go south of the border and root out the inhuman mind who is uniting downtrodden Indian tribes into a ferocious guerrilla army and leading them into a new dark age of bloodlust and superstition.

Is an army of deathless demons too powerful for even the implacable avatar of Shiva the Destroyer? It's good versus god, with the human race helpless trophies for the victor.


Серия: The Destroyer
 
Underground

Harper Blaine was your average small-time P.I. until she died—for two minutes. Now Harper is a Greywalker—walking the thin line between the living world and the paranormal realm. And she's discovering that her new abilities are landing her all sorts of 'strange' cases.

Pioneer Square's homeless are turning up dead and mutilated, and zombies have been seen roaming the underground—the city buried beneath modern Seattle. When Harper's friend Quinton believes he may be implicated in the deaths, he persuades her to investigate. But the killer is no mere murderer—it is a creature of ancient legend. And Harper must deal with both the living and the dead to stop the monster and its master…unless they stop her first.

Автор: Richardson Kat
Серия: Greywalker
 
Use of Weapons

Cheradenine is an ex-"special circumstance" agent who had been raised to eminence by a woman named Diziet. Skaffen-Amtskaw, the drone, had saved her life and it believes Cheradenine to be a burnt-out case. But not even its machine intelligence can see the horrors in his past.

Автор: Banks Iain
Серия: Culture
 
Ultramarines Omnibus

NIGHTBRINGER(2002)

A WARHAMMER 40,000 NOVEL

An Ultramarines Novel

After her return from Drachenfels, Genevieve Dieudonne - the vampire femme fatale - embarks on an odessey of perilous self-discovery in which she must face monsters and magicians, intrigue and evil. Her journey takes her frome the labyrinthine depths of an old Altdorf theatre to an accursed mansion.


WARRIORS OF ULTRAMAR (2003)

A WARHAMMER 40,000 NOVEL

An Ultramarines Novel

In the cold darkness of space, the tyranids travel from world to world, consuming all in a futile attempt to slake their hunger for bio-matter. Lying directly in their path is the industrial planet Tarsis Ultra, where Captain Uriel Ventris and the Ultramarines stand shoulder to shoulder with brother Marines from the Mortifactors Chapter. Uriel must accept the barbaric traditions of his allies and act against the ancient tactics laid down in the holy Codex Astartes in order to destroy the alien menace!


DEAD SKY, BLACK SUN (2004)

A WARHAMMER 40,000 NOVEL

An Ultramarines Novel

Uriel Ventris takes on the Chaos Marines of the Iron Warriors Chapter on their home world in the Eye of Terror.

Автор: McNeill Graham
Серия:
 
Ubik

Glen Runciter is dead. Or is everybody else? Someone died in an explosion orchestrated by Runciter’s business competitors. And, indeed, it’s the kingly Runciter whose funeral is scheduled in Des Moines. But in the meantime, his mourning employees are receiving bewildering — and sometimes scatological — messages from their boss. And the world around them is warping in ways that suggest that their own time is running out. Or already has.

Philip K. Dick’s searing metaphysical comedy of death and salvation (the latter available in a convenient aerosol spray) is tour de force of paranoiac menace and unfettered slapstick, in which the departed give business advice, shop for their next incarnation, and run the continual risk of dying yet again.

Автор: Dick Philip K
Серия:
 
Uomo al piano zero

Immaginate di aver costruito un apparecchio (sul tipo di una radio-trasmittente) capace di emettere impulsi capaci a loro volta di innescare la ben nota reazione a catena in tutte le ogive nucleari attualmente esistenti in tutte le basi atomiche del mondo. Per costruire un apparecchio del genere dovreste indubbiamente aver risolto dei problemi scientifici d’una certa difficoltà... Ma se ci pensate un momento vi renderete conto che quelle difficoltà erano niente di fronte al problema che vi aspetta adesso (e che aspetta il protagonista di questo romanzo): quando e in che modo vi proponete di utilizzarlo, il vostro benefico apparecchio?

Автор: Shaw Bob
Серия: Urania
 
Un mondo di ombre

Può ritornare il passato? E una donna può attraversare lo schermo invisibile che separa il suo tempo dal nostro? Nell’anno del centenario del cinema, questo affascinante romanzo di Finney costituisce l’omaggio di URANIA (e della fantascienza in generale) al mondo della settima arte. Un mondo di sguardi allucinati, di visioni terrificanti e sogni impossibili; un mondo di mostri e magie che diventano sotto i nostri occhi tangibili e vivi. Come gli spettri di Marion, come le ombre della nera villa adagiata in collina di questo romanzo, come il mondo del passato — anzi, il mondo senza tempo che s’infiltra nel nostro lasciando una traccia enigmatica e indelebile.

Автор: Finney Jack
Серия: Urania
 
Understand

The story follows a man who is given an experimental drug to heal brain damage caused by anoxia after he nearly drowns. The drug regenerates his damaged neurons and has the unintended side effect of exponentially improving his intellect and motor skills. As he gets smarter and smarter, he is pursued by several government agencies and eventually receives a message from—and then enters into conflict with—another super-smart test subject.

Автор: Chiang Ted
Серия:
 
Серия:
 
Серия:
 
Undone Deeds

Connor Grey is a druid consultant for the Boston PD on their "strange" cases. So his world is turned upside down when he suddenly finds that he himself has become one. Wrongly accused of a terrorist attack that rocked the city to its core, Connor evades arrest by going underground, where rumors of war are roiling. A final confrontation between the Celtic and Teutonic fey looks inevitable—with Boston as the battlefield...

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Unbroken

For millennia, Cassiel was a powerful Djinn—until she was exiled to live among mortals. Now the threat of an apocalypse looms, and Cassiel is in danger of losing everything she has come to hold dear...

As the world begins to fall apart around her, Cassiel finds herself fighting those she once called her own—the Djinn. With Weather Warden Luis Rocha and the rescued child Ibby by her side, Cassiel struggles to find a way to protect those that are in her charge and come to terms with the leadership role she never asked for.

Cassiel is opposed by a powerful Djinn bent on raising an army of kidnapped Warden children to bring about nothing less than the end of the world. It will take everything Cassiel has to stop the Djinn from starting a war that will wipe all of humanity from the face of the earth. She knows that this might not be a battle she can survive, but protecting those she loves is worth any cost...

Автор: Caine Rachel
Серия: Outcast Season
 
Un nemico vivo o morto

Anche pubblicato come “Ricercato... un nemico”, “Cercasi nemico” e “Cercasi... un nemico”.

Автор: Leiber Fritz
Серия:
 
Urwisko

Na Ziemi następuje przełom efektu cieplarnianego: zatapianie kontynentów, wybuchy wulkanów i ruchy sejsmiczne. Przeludnienie, głód, brak surowców powodują, że dla Ziemi nie ma już chyba nadziei. Są jednak obrotni ludzie, którzy uważają, że ratunek tkwi w kosmosie, w Pasie Asteroid, z jego bogactwem we wszystkie surowce.

Naukowcy dokonują odkrycia napędu fuzyjnego, który pozwoli tę ideę zrealizować. Potrzebne są jednak olbrzymie inwestycje, rozpoczyna się przepychanie korporacji, które doprowadzi do pierwszej wojny w kosmosie, Wojny o Asteroidy.

W Urwisku czytelnik ponownie spotka się z bohaterami innych książek Bovy — Martinem Humphriesem (Wenus) czy Dougiem Stavengerem (Wojna o Księżyc).

Wyśmienita, trzymająca w napięciu od pierwszej do ostatniej strony fantastyka.

Автор: Bova Ben
 
Un anillo alrededor del Sol

“Un anillo alrededor del sol” ha sido descrita en alguna ocasión como la maravillosa historia de un juguete infantil que abre las puertas de infinitos universos probables. La historia protagonizada por el escritor Jay Vickers, que se ve inmerso en un conflicto de consecuencias impredecibles y que afecta por igual a los dos lados del telón de acero, constituye, además de una intensa historia de intriga, la explicación más clara y divertida que se ha escrito jamás de la teoría de la relatividad.

Aunando una estructura que le permite administrar hábilmente la información que va suministrando al lector con unos personajes muy bien construidos y un agudo sentido del humor, Clifford D. Simak logró en “Una anillo alrededor del sol” la que sin duda es su novela más inteligente y efectiva.

Автор: Simak Clifford D
Серия:
 
Unearthly

In the beginning, there's a boy standing in the trees…

Clara Gardner has recently learned that she's part angel. Having angel blood run through her veins not only makes her smarter, stronger, and faster than humans (a word, she realizes, that no longer applies to her), but it means she has a purpose, something she was put on this earth to do. Figuring out what that is, though, isn't easy. Her visions of a raging forest fire and an alluring stranger lead her to a new school in a new town. When she meets Christian, who turns out to be the boy of her dreams (literally), everything seems to fall into place—and out of place at the same time. Because there's another guy, Tucker, who appeals to Clara's less angelic side. As Clara tries to find her way in a world she no longer understands, she encounters unseen dangers and choices she never thought she'd have to make—between honesty and deceit, love and duty, good and evil. When the fire from her vision finally ignites, will Clara be ready to face her destiny?

Unearthly is a moving tale of love and fate, and the struggle between following the rules and following your heart.

Автор: Hand Cynthia
Серия: Unearthly
Скачивание и чтение запрещены по просьбе уважаемого Автора
Urwany Ślad

Karine Volden jako mała dziewczynka została dwukrotnie zgwałcona. Choć zdołała wymazać z pamięci koszmarne przeżycia, coraz bardziej zamykała się w sobie i bała się kontaktu z innymi ludąmi. W czasie wojny napadnięto Karinę po raz kolejny, a jej reakcja okazała się bardzo gwałtowna. Na domiar złego dziewczynka obarczała siebie wina za to, że jej brat Jonathan został zesłany do obozu koncentracyjnego w Niemczech…

Автор: Sandemo Margit
Серия:
 
Universo senza luce

Anche pubblicato come “Percezione infinita”, tradutto da Antonietta Mazarino.


Dopo una guerra nucleare che ha devastato e reso inabitabile la superficie del pianeta, l’umanità è costretta a vivere in caverne sotterranee dove non arriva nessuna luce: sono generazioni ormai che nessuno l’ha più vista, tanto che su di essa si è formata una vera religione, una leggenda. Solo l’eccezionale sviluppo del senso dell’udito e del tatto permette ai pochi superstiti di sopravvivere ai gravi pericoli che minacciano la loro precaria esistenza e i pochi beni loro rimasti: pipistrelli giganti e altri mostri delle tenebre, i Veggenti, esseri misteriosi dotati di poteri sovrumani, e soprattutto la mancanza d’acqua, l’esaurimento dei pozzi. Iared, uno dei superstiti, non si lascerà tuttavia intimorire e, sfidando i mostri notturni, i demoni della Radioattività, le credenze della comunità e le accuse di blasfemia, si addentrerà nelle regioni ignote che si trovano al di là della Barriera, alla ricerca del mitico e remoto Mondo Originario.


Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 1962.

Автор: Galouye Daniel F
Серия:
 
Unbound

Not all hunters are bound by human laws…

Revisiting the paranormal realms they've made famous in their wildly popular fiction, New York Times bestselling authors Kim Harrison, Jeaniene Frost, Vicki Pettersson, and Jocelynn Drake — plus New York Times bestselling YA author Melissa Marr with her first adult supernatural thriller — unleash their full arsenal of dark talents, plunging us into the shadows where the supernatural stalk the unsuspecting… and every soul is a target.

Get ready for the ride of your life — because the wildest magic has just been unleashed… and evil is about to have its day.

Серия:
 
Unforsaken

Hailey Tarbell is no typical girl. As one of the Banished who arrived from Ireland generations ago, Hailey has the power to heal – and, as she recently learned, to create zombies if she heals someone too late. But now, Hailey is finally getting a chance at a normal life. After realizing the good and bad sides of her power, Hailey has survived the unimaginable to settle with her aunt, Prairie, and her little brother, Chub, in the suburbs of Milwaukee. Finally Hailey has a loving family, nice clothes, and real friends. But her safe little world is blown apart when she tries to contact her secret boyfriend, Kaz – and alerts the incredibly dangerous man who's looking for her to her true whereabouts.

Автор: Littlefield Sophie
Серия:
 
Undone

Once she was Cassiel, a Djinn of limitless power. Now, she has been reshaped in human flesh as punishment for defying her master — and living among the Weather Wardens, whose power she must tap into regularly or she will die. And as she copes with the emotions and frailties of her human condition, a malevolent entity threatens her new existence...

Автор: Caine Rachel
Серия: Outcast Season
 
Unknown

Second in the new series from the New York Times bestselling author

Living among mortals, the djinn Cassiel has developed a reluctant affection for them—especially for Warden Luis Rocha. As the mystery deepens around the kidnapping of innocent Warden children, Cassiel and Luis are the only ones who can investigate both the human and djinn realms. But the trail will lead them to a traitor who may be more powerful than they can handle...

Автор: Caine Rachel
Серия: Outcast Season
 
Unseen

After Cassiel and Warden Luis Rocha rescue an adept child from a maniacal Djinn, they realize two things: the girl is already manifesting an incredible amount of power, and her kidnapping was not an isolated incident.

This Djinn—aided by her devoted followers—is capturing children all over the world, and indoctrinating them so she can use their strength for herself. With no other options, Cassiel infiltrates the Djinn's organization—because if Cassiel cannot stop the Djinn's apocalyptic designs, all of humanity may be destroyed.

Автор: Caine Rachel
Серия: Outcast Season
 
Uczeń Alvin

Alvin powraca do miejsca swych narodzin, aby podjąć naukę u kowala. Nie wszystko dobrze się układa w Hatrack River. Alvin wie, że musi nauczyć się wykorzystywać magiczne umiejętności, którymi został obdarzony. Niszczyciel czeka tylko na okazję, aby go zabić. Ale jest tam też ktoś, kto czuwa nad Alvinem z daleka — Żagiew.

Автор: Card Orson Scott
 
Un guijarro en el cielo

Joseph Schwartz paseaba ensimismado por las calles de Chicago. Levantó un pie en el siglo XX y se encontró con que lo había plantado en el año 827 de la Era Galáctica. Todavía estaba en la Tierra, pero en una época en que la Humanidad había colonizado la Galaxia y en la que los terrestres eran considerados parias condenados a la superficie de un mundo radiactivo. Joseph descubre los planes de los extremistas que amenazan la supervivencia de todo el Imperio Galáctico, y sólo él puede prevenir el desastre.

Автор: Asimov Isaac
Серия: Imperio Galáctico
 
Untot

Автор: Руссо Джон
Серия:
 
Ur

Following a nasty break-up, lovelorn college English instructor Wesley Smith can’t seem to get his ex-girlfriend’s parting shot out of his head: “Why can’t you just read off the computer like the rest of us?” Egged on by her question and piqued by a student’s suggestion, Wesley places an order for Amazon.com’s Kindle eReader. The [pink?] device that arrives in a box stamped with the smile logo — via one-day delivery that he hadn’t requested — unlocks a literary world that even the most avid of book lovers could never imagine.

Автор: King Stephen
Серия:
 
Uprising

A new war is dawning! The Three Laws of the Vampire Federation: 1. A vampire must never harm a human 2. A vampire must never turn a human 3. A vampire must never love a human DI Joel Solomon has a secret: he believes in vampires. But a ritual murder in the Oxfordshire countryside is just the first incident in a horrifying chain of events drawing the Detective Inspector into his worst nightmare. Are vampires really claiming fresh victims? Alex Bishop is an agent of the Vampire Intelligence Agency (VIA), tasked with enforcing the laws of the global Vampire Federation and hunting down rogue members of her race. But when the Federation comes under attack from an uprising led by the traditionalist vampire Gabriel Stone, Alex finds herself fighting for survival. From the streets of London and Oxford to the canals of Venice and the mountains of Transylvania, Joel and Alex are plunged into a deadly game of cat and mouse as the war between the Trads and the Feds threatens to destroy them — and everything they believe in!

Автор: Mariani Scott G
Серия: Vampire Federation
 
Un fuego en el Sol

En otros tiempos era un buscavidas callejero de los bajos fondos conocidos como el Budayén. Ahora, Marîd Audran se ha convertido en aquello que más odiaba. Ha perdido su orgullosa independencia para pasar a ser un títere de Friedlander Bey, aquell-que-mueve-los-hilos, y a trabajar como policia.

Al mismo tiempo que busca la forma de enfrentarse a sí mismo y al nuevo papel que le ha tocado adoptar, Audran se topa con una implacable ola de terror y violencia que golpea a una persona que ha aprendido a respetar. Buscando venganza, Audrán descubre verdades ocultas sobre su propia historia que cambiarán el curso de su propia vida para siempre.


Un fuego en el Sol es finalista del Premio Hugo 1990.

Автор: Effinger George Alec
Серия: Marîd Audran (es)
 
Unholy Ghosts

THE DEPARTED HAVE ARRIVED.

The world is not the way it was. The dead have risen, and the living are under attack. The powerful Church of Real Truth, in charge since the government fell, has sworn to reimburse citizens being harassed by the deceased.

Consequently, there are many false claims of hauntings from those hoping to profit. Enter Chess Putnam, a fully-tattooed witch, freewheeling Debunker, and ghost hunter. She's got a real talent for nailing human liars and banishing the wicked dead. But she's keeping a dark secret from the Church: a little drug problem that's landed her in hot and dangerous water.

Chess owes a lot of money to a murderous drug lord named Bump. And Bump wants immediate payback. All Chess has to do is dispatch a very nasty species of undead from an old airport. But the job involves black magic, human sacrifice, a nefarious demonic creature, and crossing swords with enough wicked energy to wipe out a city of souls. Toss in lust for a rival gang leader and a dangerous attraction to Bump's ruthless enforcer, and Chess begins to wonder if the rush is really worth it. Hell, yeah.

Автор: Kane Stacia
Серия: Downside Ghosts
 
Unholy Ghosts

THE DEPARTED HAVE ARRIVED.

The world is not the way it was. The dead have risen, and the living are under attack. The powerful Church of Real Truth, in charge since the government fell, has sworn to reimburse citizens being harassed by the deceased.

Consequently, there are many false claims of hauntings from those hoping to profit. Enter Chess Putnam, a fully-tattooed witch, freewheeling Debunker, and ghost hunter. She's got a real talent for nailing human liars and banishing the wicked dead. But she's keeping a dark secret from the Church: a little drug problem that's landed her in hot and dangerous water.

Chess owes a lot of money to a murderous drug lord named Bump. And Bump wants immediate payback. All Chess has to do is dispatch a very nasty species of undead from an old airport. But the job involves black magic, human sacrifice, a nefarious demonic creature, and crossing swords with enough wicked energy to wipe out a city of souls. Toss in lust for a rival gang leader and a dangerous attraction to Bump's ruthless enforcer, and Chess begins to wonder if the rush is really worth it. Hell, yeah.

Автор: Kane Stacia
Серия: Downside Ghosts
 
Автор: Asprin Robert
Серия: Thievs World
 
Union Bust

When a giant transportation union controlling all air, train and truck traffic is born, not only does this conglomerate pose a threat to the local leaders, but the entire country is at risk until Remo Williams moves in to dissolve danger in a deadly game.

Серия: The Destroyer
 
Unholy Night

From the author of the New York Times bestselling Abraham Lincoln: Vampire Hunter, comes UNHOLY NIGHT, the next evolution in dark historical revisionism.

They're an iconic part of history's most celebrated birth. But what do we really know about the Three Kings of the Nativity, besides the fact that they followed a star to Bethlehem bearing strange gifts? The Bible has little to say about this enigmatic trio. But leave it to Seth Grahame-Smith, the brilliant and twisted mind behind Abraham Lincoln: Vampire Hunter and Pride and Prejudice and Zombies to take a little mystery, bend a little history, and weave an epic tale.

In Grahame-Smith's telling, the so-called "Three Wise Men" are infamous thieves, led by the dark, murderous Balthazar. After a daring escape from Herod's prison, they stumble upon the famous manger and its newborn king. The last thing Balthazar needs is to be slowed down by young Joseph, Mary and their infant. But when Herod's men begin to slaughter the first born in Judea, he has no choice but to help them escape to Egypt.

It's the beginning of an adventure that will see them fight the last magical creatures of the Old Testament; cross paths with biblical figures like Pontius Pilate and John the Baptist; and finally deliver them to Egypt. It may just be the greatest story never told.

Автор: Grahame-Smith Seth
Серия:
 
Unholy Night

From the author of the New York Times bestselling Abraham Lincoln: Vampire Hunter, comes UNHOLY NIGHT, the next evolution in dark historical revisionism.

They're an iconic part of history's most celebrated birth. But what do we really know about the Three Kings of the Nativity, besides the fact that they followed a star to Bethlehem bearing strange gifts? The Bible has little to say about this enigmatic trio. But leave it to Seth Grahame-Smith, the brilliant and twisted mind behind Abraham Lincoln: Vampire Hunter and Pride and Prejudice and Zombies to take a little mystery, bend a little history, and weave an epic tale.

In Grahame-Smith's telling, the so-called "Three Wise Men" are infamous thieves, led by the dark, murderous Balthazar. After a daring escape from Herod's prison, they stumble upon the famous manger and its newborn king. The last thing Balthazar needs is to be slowed down by young Joseph, Mary and their infant. But when Herod's men begin to slaughter the first born in Judea, he has no choice but to help them escape to Egypt.

It's the beginning of an adventure that will see them fight the last magical creatures of the Old Testament; cross paths with biblical figures like Pontius Pilate and John the Baptist; and finally deliver them to Egypt. It may just be the greatest story never told.

Автор: Grahame-Smith Seth
Серия:
 
Untamed

A week ago Zoey had a group of special friends, three boyfriends and a (kinda) clear conscience. Now she has none of the above. Luckily ice-queen Aphrodite is showing signs of melting and ex-roomie Stevie Rae isn't as dead as she'd thought. Though Stevie's now hanging out in tunnels with freaks - gross. If she can get them to listen, Zoey will need all her friends as events take a frightening turn at the House of Night school for vampyres. Shocking true intentions are about to come to light, loyalties will be tested and an ancient evil is about to rise again. Some days being special just doesn't seem all that...

Not suitable for younger readers

Автор: Cast PC, Cast Kristin
Серия: House of Night
 
Use of Weapons

Cheradenine is an ex-“special circumstance” agent who had been raised to eminence by a woman named Diziet. Skaffen-Amtskaw, the drone, had saved her life and it believes Cheradenine to be a burnt-out case. But not even its machine intelligence can see the horrors in his past.

Автор: Banks Iain M
Серия: Culture
 
Une forme de guerre

Horza est un Métamorphe, un des derniers sur­vivants de cette variété de l’espèce humaine qui peut modifier sa forme à sa guise. Et il est engagé dans une croisade personnelle contre la Culture.

Son combat, comme celui de Balveda, l’envoyée de la section Circonstances Spéciales de la Culture, n’est qu’une escarmouche insignifiante sur la toile de fond de la guerre qui oppose la Culture et les ldirans.

Une guerre qui embrase la Galaxie. Une guerre inexpiable comme toute guerre de religion. Une guerre où aucun compromis n’est pos­sible, qui se soldera par la victoire d’un seul camp.

Celui des Idirans qui veulent soumettre à leur divinité tous les peuples de la Galaxie.

Ou bien celui de la Culture qui est parfaitement tolérant et qui, à ce titre, ne peut accepter aucune intolérance.Comme dans L’usage des armes et L’homme des jeux, lain Banks décrit ici une immense société galactique, complexe, rusée, bigarrée, baroque et attachante, qui prendra place dans les annales de l’Histoire du Futur aux côtés de Dune et d’Hypérion.

Автор: Banks Iain M
Серия: Culture
 
Unseen Academicals

Unseen Academicals

Из серии "Плоский Мир"

Терри Пратчетт


Серия: Плоский Мир
 
Un Lun Dun

Award-winning author China Miéville (King Rat; Perdido Street Station; The Scar; Iron Council) claims that he meant Un Lun Dun for younger readers, but, like the Harry Potterseries, the novel will appeal to a wide range of ages. While it includes the basics of the genre — magic, monsters, quests, heroes — it breaks the mold in many ways. An urban adventure with a strong environmental message, the novel harkens back to London's Great Smog of 1952, which bridges the real and the fantastical. Miéville's playful, clever language and plot, reminiscent of Lewis Carroll's, also impressed most critics, though a few thought them contrived and tedious. "Finding it as a grown-up may not be the optimum way to stumble into UnLondon," concludes Salon, "but it's pretty miraculous all the same."

Автор: éville China
Серия:
 
Łups!

Dolina Koom to właśnie tam trolle złapały w zasadzkę krasnoludów, a krasnoludy złapały w zasadzkę trolle. To było daleko stąd. To było dawno temu.Sam Vimes ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork znowu zobaczy wojnę, tym razem przed własnym biurem, jeśli nie rozwiąże zagadki morderstwa przynajmniej jednego krasnoluda. Kiedy jego ukochana Straż się rozsypuje, kiedy grzmią werble bojowe, musi odsłonić każdy ślad, przechytrzyć każdego skrytobójcę, pokonać każdą ciemność, by znaleźć rozwiązanie. Aha codziennie o szóstej, niezawodnie, bez żadnych wykrętów, musi wrócić do domu i poczytać synkowi Gdzie jest moja krówka ze wszystkimi odpowiednimi odgłosami podwórka. Są pewne rzeczy, które zwyczajnie trzeba załatwić.Pomysłowe, dowcipne, logiczne…

Wszystko, czym powinna być kolejna powieść w cyklu fantasy, a nawet więcej.

Автор: Pratchett Terry
Серия: Świat Dysku
 
Uno

«— La verdad no se quema. La verdad espera a todos cuantos quieran hallarla — dijo —. Sólo se quemarán estas páginas. La elección es tuya. ¿Quieres que el paginismo se convierta en la próxima religión de este mundo? — Sonrió. — Seréis santos de la iglesia…

Miré a Leslie y vi en sus ojos el mismo horror que yo sentía en los míos.

Ella tomó la rama de sus manos y la acercó a los bordes del pergamino. La llamarada creció hasta convertirse en un amplio capullo de blanco sol bajo nuestros dedos. Un momento después dejábamos caer aquellas astillas luminosas al suelo. Allí ardieron por un instante más y quedaron oscuras.

El anciano suspiró su alivio.

— ¡Qué bendito atardecer! — exclamó —. ¡Cuán rara vez se nos da la oportunidad de salvar al mundo de una nueva religión!..»

Автор: Bach Richard
Серия:
 
Un fuego sobre el abismo

Vinge ha demostrado ya otras veces su habilidad excepcional para escribir una ciencia ficción que combina ideas científicas que desafían a la imaginación mas atrevida, con una trama sorprendente y rica que atrapa al lector con historias apasionantes y de gran interés. En Un fuego sobre el abismo, Vinge se supera a si mismo y crea algo nuevo: una sugerente visión de un universo en el cual la inteligencia sigue extrañas reglas. En esta épica galáctica de escala cósmica, las especies que han “trascendido” se convierten en Poderes prácticamente omnipotentes; el futuro y el poder no se hallan en el núcleo de la galaxia (la Zona Lenta), sino en su borde (el Allá y el Trascenso); y nuevas especies como los Escondritas o los Púas (grupos de seres parecidos a los perros, que sólo muestran inteligencia por la asociación de sus capacidades), son algunos de los misterios y maravillas que los protagonistas humanos, y no humanos de la novela deberán afrontar en su lucha contra un Poder maligno y perverso, ante el cual están claramente en inferioridad de condiciones. Como no podía ser menos, Un fuego sobre el abismo, obtuvo el premio Hugo de 1993. Era inevitable.

Автор: Vinge Vernor
 
Un feu sur l'abîme

Un feu sur l’abîme, énorme à tous les sens du terme, renoue avec la grande tradition épique de la Science-Fiction, où l’extravagant est de rigueur et où l’impossible ne constitue qu’une difficulté passagère. Mais l’imagination effervescente de Vernor Vinge respecte toujours les lois de la logique et autant que possible celles de l’univers.

Une expédition straumlienne, explorant une Archive dans la presque Transcendance, a déchaîné une Perversion sur la galaxie entière. Un unique navire est parvenu à fuir dans la nuit épouvantable. À travers l’espace, il fonce vers le centre de la galaxie, vers Les Lenteurs où l’on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, où les systèmes informatiques les plus performants — même les si lentes intelligences biologiques — subissent une perte de leurs facultés. Il cherche un monde où se poser.

Les deux seuls survivants de l’expédition détiennent sans le savoir la clé du salut de millions de civilisations, dont certaines sont bien plus anciennes que l’humanité : ce sont deux enfants, Johanna et Jefri, abandonnés à eux-mêmes sur un monde médiéval, dont les conflits et les cruautés ne le cèdent en rien à ceux de la galaxie.

Et ceux qui voudraient les aider, et sauver du même coup la galaxie civilisée, se trouvent encore à des milliers d’années-lumière…

Un feu sur l’abîme, quatrième roman de Vernor Vinge, renouvelle totalement le space opéra. Il a obtenu le Prix Hugo 1993.

Автор: Vinge Vernor
 
Автор: Sterling Bruce
Серия:
 
Автор: Zelazny Roger
Серия:
 
Un fantôme

Dans tout autre livre, Crab serait un personnage secondaire, le cadavre déjà froid autour duquel se développerait la passionnante intrigue policière, un homme de troupe, une silhouette au loin, la mule de Sancho Pança, un bruit de pas dans la nuit. On prêterait à peine attention à lui, méprisé par l'auteur et par les autres personnages, le lecteur même serait sans doute tenté de l'employer à tourner les pages. Crab est le héros unique de ce livre. Il se conduira comme tel jusqu'au bout, à la surprise générale.

Автор: Chevillard Éric
Серия:
 
Un Lun Dun

Award-winning author China Miéville (King Rat; Perdido Street Station; The Scar; Iron Council, HHHH Jan/Feb 2005) claims that he meant Un Lun Dun for younger readers, but, like the Harry Potterseries, the novel will appeal to a wide range of ages. While it includes the basics of the genre—magic, monsters, quests, heroes—it breaks the mold in many ways. An urban adventure with a strong environmental message, the novel harkens back to London's Great Smog of 1952, which bridges the real and the fantastical. Miéville's playful, clever language and plot, reminiscent of Lewis Carroll's, also impressed most critics, though a few thought them contrived and tedious. "Finding it as a grown-up may not be the optimum way to stumble into UnLondon," concludes Salon, "but it's pretty miraculous all the same."

Автор: éville China
Серия:
 
Ukochani Poddani Cesarza – Tom 1 – Żmije I Krety

Rudowłosa złodziejka Jonga szuka zemsty. Piękny major Hengist szuka prawdy. Tchórzliwy generał Tundu Embroja szuka czegoś do zjedzenia. Poszukując tego wszystkiego. Ukochani Poddani Cesarza przedzierają się przez Imperium. wyjątkowo niegościnne dla podróżników. Mimo to jednak Jonga zbliży się do prawdy. Hengist zbliży się do zemsty. A generał po raz pierwszy w życiu zbliży się do gęstego. sycącego piwa leszczynowego. Wszyscy zbliżą się do zakazanej wiedzy o Świętym Obrazie. Ale czy mogą uniknąć kary? Próba ucieczki spod władzy Władcy Świata jest na tym świecie zbrodnią najcięższą. Dlatego śmierć również jest tutaj karana. Ale nawet ci. którzy żyją wiecznie. też żyją w wiecznym strachu. Żmije i krety to pierwszy tom trzyczęściowej sagi Ukochani Poddani Cesarza

Автор: ątek Tomasz
Серия:
 
Ukochani poddani Cesarza – Tom 2 – Szczury i rekiny

Rudowłosa Jonga szuka zemsty. Piękny major Hengist szuka Świętego Obrazu. Generał Tundu Embroja szuka czegoś do zjedzenia. Wszyscy szukają odpowiedzi na to, dlaczego muszą tak cierpieć.

W drugiej części powieści, zatytułowanej Szczury i rekiny, major Hengist trafi na rozmemłaną i magiczną Północ. Jonga i Tundu będą tropić Niedotykalnego Władcę w podziemnych kanałach. A całe armie bez jednego ruchu pozwolą się wymordować, stojąc na baczność.

Автор: ątek Tomasz
Серия:
 
Ukochani poddani Cesarza – Tom 3 – Elfy i ludzie

Po Żmijach i kretach. po Szczurach i rekinach. przychodzi czas na prawdziwe bestie. Elfy i ludzie. Ostatni tom sagi Ukochani Poddani Cesarza. I ostatnia szansa. aby dowiedzieć się. co się stało z rudowłosą złodziejką Jongą. z tchórzliwym generałem Tundu Embroja. z pięknym majorem Hengistem… i z samym Cesarzem. Czy opowieść. która dzieje się w świecie gorszym niż nasz. może skończyć się dobrze?Ukochani poddani Cesarza znajdują się w Rombie. gdzie torturowane są nawet rośliny. a cierpienia fizyczne i psychiczne są tak misternie kombinowane. aby połączyły się w doskonałą jedność. Tymczasem grupa gotowych na wszystko krasnoludów przekrada się do stolicy. aby zgładzić Cesarza. Ktoś musi ponieść karę za męczarnie wszystkich istot… Ale kto. jeśli to wszystkie istoty są winne?

Автор: ątek Tomasz
Серия:
 
Und Finsternis wird kommen ...

Der 1920 in Rußland geborene und 1923 mit seinen Eltern nach den USA ausgewanderte Autor ergriff den Beruf des Biochemikers und wurde schließlich Professor an der Universität von Boston. Doch seinen Weltruhm erlangte Asimov als Science Fiction-Autor. Vor allem in seinen Stories, die entweder von trockenem Humor oder grimmigem Realismus zeugen, kommt Asimovs Begabung, wissenschaftliche Fakten mit den unvorhersehbaren Reaktionen der Menschen zu kombinieren, am besten zum Ausdruck.

Wir bringen Ihnen hier im 1. Teil der berühmten Kollektion »Nightfall«

die Story von den Menschen, die den Anblick der Sterne fürchten -

die Story vom organisierten Leben -

die Story von den unsichtbaren Parasiten -

und die Story von der verrückten Maschine.

Die Teile 2 und 3 der Asimov-Kollektion erscheinen als UTOPIA-CLASSICS-Bände 47 und 49.


Titel des Originals: NIGHTFALL AND OTHER STORIES

Автор: Asimov Isaac
 
Unternehmen Schwerkraft

Der gigantische Planet Mesklin wirkte auf Menschen wie ein tödlicher Alptraum. Seine Meere bestanden aus flüssigem Methan, der Schnee auf dem Festland war gefrorenes Ammoniak, und die Schwerkraft erreichte einen bis zu siebenhundertmal höheren Wert als auf der Erde. Kein Mensch wäre imstande gewesen, sich auf dem Riesenplaneten zu bewegen.

Aber auf Mesklin war eine Forschungsrakete mit unendlich wichtigen Meßwerten niedergegangen. Irgend jemand mußte zu ihr vordringen. Dieser Jemand war der Mesklinit Barlennan — Händler und Forscher zugleich, vierzig Zentimeter lang, mit sechsunddreißig Beinen und Hunderte von Pfund schwer. Und der gerissenste Geschäftemacher, dem Menschen jemals begegnet waren.

Автор: Clement Hal
Серия: Schwere Welten
 
UFO: враг неизвестен

Трудно поверить, что с самого начала их было только восемь. Восемь крепких бесшабашных парней, которым было все равно, с кем воевать – с террористами, с мафией или... с инопланетянами. А потом – военный ад, корабли военного класса, боевые роботы, секретные лаборатории и ангары. И – безжалостные завоеватели из космоса, которые за тысячи лет уже покорили тысячи обитаемых миров. Все ходы давно просчитаны, любое ответное действие противника предусмотрено. Еще немного – и новая планета вольется в звездную империю. Но человек, как известно, дьявольски легко учится сражаться... Враг неизвестен?! Ну и что?!

Серия:
 
UFO: враг неизвестен

Трудно поверить, что с самого начала их было только восемь. Восемь крепких бесшабашных парней, которым было все равно, с кем воевать – с террористами, с мафией или... с инопланетянами. А потом – военный ад, корабли военного класса, боевые роботы, секретные лаборатории и ангары. И – безжалостные завоеватели из космоса, которые за тысячи лет уже покорили тысячи обитаемых миров. Все ходы давно просчитаны, любое ответное действие противника предусмотрено. Еще немного – и новая планета вольется в звездную империю. Но человек, как известно, дьявольски легко учится сражаться... Враг неизвестен?! Ну и что?!

Серия:
 
Uncertain Allies

After a night of riots and fires, the Boston neighborhood known as the Weird lies in ruins. When a body is found drained of its essence, ex- Guild investigator Connor Grey fears one of the most dangerous fey is still loose in the city. But things are not what they seem. As he is drawn deeper into the case, shades of the past threaten the present as an explosive secret tears apart the city—and brings the world to the brink of war.

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Unbound

UNLEASHED FROM THE GATES OF HELL

Risk Leidolf was a hellhound — a legendary, otherworldly creature who was both man and beast. For centuries, he'd been bound to do the bidding of a cruel witch queen. But after being ordered to destroy novice witch Kara Shane, the man within him rebelled. And the beast within him was held at bay — for now. Fiercely drawn to each other, Risk and Kara soon formed a passionate alliance as they set out to find her missing sibling — and the key to his salvation. For the power unleashed by the twin witches could free him from the witch queen's bondage. But that freedom came at a steep price. For the fierce battle would put more than one soul at stake…and two hearts on the line!


Автор: Девоти Лори
Серия:
 
Uomini e androidi

Nel sottosuolo vicino a Londra viene scavato un immenso magazzino dove, grazie a opportuni accorgimenti, potranno essere conservati enormi quantitativi di generi alimentari. Lo scopo dell’impresa è quello di preservare le scorte di cibo da un inquinamento radioattivo, nel caso che si scateni una guerra atomica. Dei lavori si è interessato l’ingegnere John Markham. Così, quando viene segnalata una irregolarità negli impianti elettronici, è Markham a scendere nei sotterranei per un controllo. A un tratto, una scossa violentissima, seguita da altre, poi un crollo improvviso. L’ingegnere pensa a un terremoto o a un errore di costruzione. Comunque, lì vicino c’è una delle tante nicchie col telefono collegato all’esterno. Vi arriva scavalcando i detriti, ma l’apparecchio non funziona. Be’, si tratterà di aspettare un po’. Fuori si accorgeranno che è successo qualcosa e scenderanno a cercarlo. E deve proprio essere andata così perchè Markham, adesso, è in un lettino. Si sente un po’ debole ma è sano e salvo. Però ha freddo. Molto freddo. E quella donna che si china su di lui è Katy! No, non è lei. Ma Dio Santo come le assomiglia. E quello strano dottore che dice cose tanto strampalate... Insomma, affrettatevi a leggere questo romanzo per poter dire a John Markham dove esattamente si trova e cosa gli è successo.

Автор: Cooper Edmund
Серия: Urania
 
Ultima Ratio

Как далеко простираются границы Вселенной? Одиноки ли мы в просторах Космоса и когда произойдет первый контакт? Возможны ли путешествия во времени и между параллельными мирами? Где предел человеческим возможностям? Все эти проблемы чрезвычайно актуальны сейчас, в начале третьего тысячелетия. Василий Головачев имеет собственные взгляды на будущее человеческой цивилизации и на устройство мироздания и убедительно отстаивает их в своих произведениях.

Серия:
 
Ultima Ratio

Как далеко простираются границы Вселенной? Одиноки ли мы в просторах Космоса и когда произойдет первый контакт? Возможны ли путешествия во времени и между параллельными мирами? Где предел человеческим возможностям? Все эти проблемы чрезвычайно актуальны сейчас, в начале третьего тысячелетия. Василий Головачев имеет собственные взгляды на будущее человеческой цивилизации и на устройство мироздания и убедительно отстаивает их в своих произведениях.

Серия:
 
Автор: Clement Hal
Серия:
 
Серия:
 
Up The Line

Being a Time Courier was one of the best jobs Judson Daniel Elliott III ever had. It was tricky, though, taking group after group of tourists back to the same historic event without meeting yourself coming or going. Trickier still was avoiding the temptation to become intimately involved with the past and interfere with events to come. The deterrents for any such actions were frighteningly effective. So Judson Daniel Elliott played by the book. Then he met a lusty Greek in Byzantium who showed him how rules were made to be broken!

Автор: Silverberg Rovert
Серия:
 
Utopia

The Caliban Trilogy is a searing examination of Asimov’s Three Laws of Robotics, a challenge welcomed and sanctioned by Isaac Asimov, the late beloved genius of science fiction, and written with his cooperation by one of today’s hottest talents, Roger MacBride Allen, New York Times bestselling author of Star Wars: Ambush at Corella.

Серия: Caliban
 
Una guirnalda de estrellas

En el verano de 1993, millones de gentes observan en el cielo con incredulidad, ayudados por los recientemente inventados lentes Amplite, mientras el planeta de Thornton se acerca peligrosamente a la Tierra. Diseñados para ver en la oscuridad, los lentes Amplite, iluminan un misterioso mundo de materia antineutrínica que coexiste con la Tierra en otra dimensión

Автор: Shaw Bob
Серия:
 
Umbra dinosaurului

Cuprins:

Umbra dinosaurului

Căutătorii de diamante

Întâlnire deasupra Tuscarorei

Taina minei străvechi

Limanul curcubeului

Ultima velă

Автор: Efremov Ivan
Серия:
 
Under the Acacias

Четвертая книга серии. История Узури, ее супруга и ее друга Рафики.

 
Under Heaven

An epic historical adventure set in a pseudo 8th century China, from the author of the 2008 World Fantasy winner, Ysabel. Under Heaven is a novel of heroes, assassins, concubines and emperors set against a majestic and unforgiving landscape.An epic historical adventure set in a pseudo 8th century China, from the author of the 2008 World Fantasy winner, Ysabel. Under Heaven is a novel of heroes, assassins, concubines and emperors set against a majestic and unforgiving landscape.For two years Shen Tai has mourned his father, living like a hermit beyond the borders of the Kitan Empire, by a mountain lake where terrible battles have long been fought between the Kitai and the neighbouring Tagurans, including one for which his father—a great general—was honoured. But Tai's father never forgot the brutal slaughter involved. The bones of 100,000 soldiers still lie unburied by the lake and their wailing ghosts at night strike terror in the living, leaving the lake and meadow abandoned in its ring of mountains.To honour and redress his father's sorrow, Tai has journeyed west to the lake and has laboured, alone, to bury the dead of both empires. His supplies are replenished by his own people from the nearest fort, and also—since peace has been bought with the bartering of an imperial princess—by the Tagurans, for his solitary honouring of their dead.The Tagurans soldiers one day bring an unexpected letter. It is from the bartered Kitan Princess Cheng-wan, and it contains a poisoned chalice: she has gifted Tai with two hundred and fifty Sardian horses, to reward him for his courage. The Sardians are legendary steeds from the far west, famed, highly-prized, long-coveted by the Kitans.

Автор: Kay Guy Gavriel
Серия:
 
Uśmiechnięty Nieboszczyk

„Uśmiechnięty Nieboszczyk” to drugi tom cyklu autorstwa Laurell K. Hamilton o barwnych przygodach Anity Blake, zabójcy wampirów.

Przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć, jako duży plus dla autorki, że drugi tom nie ustępuje w niczym pierwszemu, co nie jest cechą typową dla większości cykli wielotomowych. Druga część jest równie wciągająca, pełna niezwykłych, zaskakujących zwrotów akcji i dobrego, właściwego dla Hamilton poczucia humoru.

Anita będzie musiała ponownie pomóc policji i wziąć udział w rozwikłaniu zagadki morderstw popełnianych przez nieznanego sprawcę, który z pewnością nie jest istotą ludzką. Czy jest wampirem? Czy też zombie? Na te i kilka innych pytań Anita będzie musiała szybko odpowiedzieć, bo czas nieubłaganie ucieka, a morderca czai się gdzieś w ciemnościach St. Louis. Jako ekspert do zbrodni paranormalnych, Anita musi skorzystać ze swojego bogatego doświadczenia, a upór w dążeniu do rozwiązania zagadki zaprowadzi ją w miejsca mroczne i niebezpieczne.

Równocześnie zaś pewien milioner składa jej, można by rzec niemoralną propozycję wskrzeszenia swojego przodka, prawie trzystuletniego nieboszczyka, oczywiście za sowite wynagrodzenie. Anita jest jedyna osobą, która mogłaby tego dokonać. Jest tylko jedno „ale”: konieczna byłaby „biała ofiara”. Co to takiego i dlaczego animatorka rezygnuje? Czy milioner da za wygraną, czy też poszuka innego sposobu, aby przekonać upartą pannę Blake?

Oczywiście obie te sprawy są powiązane, ale w jaki sposób? I czy coraz bardziej zagmatwana znajomość z Jean-Claudem, nowym wampirzym Mistrzem Miasta, będzie pomocą czy przeszkodą? Bo przecież wszystkie wampiry, choć czasem na to nie wyglądają, są przecież złe i trzeba je tępić, najlepiej kołkiem, koniec, kropka. Przecież Anita jest Egzekutorem! Czyż nie? A poza tym jest kobietą niezależną i samowystarczalną! Jednak czy jej samodzielność wystarczy, aby bezboleśnie przetrwać spotkanie z potężną kapłanką, władającą tajemną magią Voo Doo? A, co ważniejsze, czy zechce ona pomóc Anicie?

Jak więc widzicie, intryga goni intrygę, a wszystkie coraz bardziej się zapętlają. Akcja goni akcję i nigdy nie wiadomo, co będzie działo się dalej, a jedyne, na co czytelnik może narzekać, to… brak nudy!

Wypadałoby teraz napisać coś minusach. Niestety pojawia się tu poważny problem: nie potrafię ich wskazać. Autorka trzyma równy, bardzo wysoki poziom warsztatowy, znany nam już z pierwszej części. Nie da się też wskazać kogoś, dla kogo ta książka nie byłaby przeznaczona. Mogą się nią zachwycić zarówno miłośnicy fantastyki, jak i horroru. Zarówno panie, jak i panowie, i dziewczęta, i chłopcy.

„Uśmiechnięty Nieboszczyk” to paręset stron solidnej lektury dla miłośników gatunku i samej autorki. Wartka akcja wciąga i trzyma w napięciu, starannie budowana intryga powoduje, że nie sposób czasem się oderwać i ma się ochotę czytać więcej, choćby już z samej tylko sympatii dla głównej bohaterki. Co wydarzy się dalej? Do następnego tomu. Polecam.

Автор: Hamilton Laurell K
Серия:
 
Unnatural Selection

A hungry enemy comes back for seconds . . .

Man Eater

Sexy scientist Dr. Judith White, who first attempted to repopulate the earth with mutant, man-eating tiger people, has bounced back from extinction with a new and improved plan for world domination. She's putting her formula into a popular brand of bottled spring water that's making its way straight into the boardrooms and cocktail parties of Manhattan, where savagery is getting into full swing.

Remo and Chiun hit the Big Apple to check out the maulings. But even the cops have gone carnivorous and it literally is a jungle out there. Only one wild, wicked woman is capable of turning ordinary humans into slavering, slobbering jaws of death -- an old nemesis, the delectable but totally insane Dr. White. And when CURE's own wonder boy Mark Howard falls prey to her diabolical scheme, his top secrets may give the indestructible White the extra bite she needs to eat the Destroyer for lunch.


Серия: The Destroyer
 
Unclean Spirits

In a world where magic walks and demons ride, you can't always play by the rules.

Jayné Heller thinks of herself as a realist, until she discovers reality isn't quite what she thought it was. When her uncle Eric is murdered, Jayné travels to Denver to settle his estate, only to learn that it's all hers – and vaster than she ever imagined. And along with properties across the world and an inexhaustible fortune, Eric left her a legacy of a different kind: his unfinished business with a cabal of wizards known as the Invisible College.

Led by the ruthless Randolph Coin, the Invisible College harnesses demon spirits for their own ends of power and domination. Jayné finds it difficult to believe magic and demons can even exist, let alone be responsible for the death of her uncle. But Coin sees Eric's heir as a threat to be eliminated by any means – magical or mundane – so Jayné had better start believing in something to save her own life.

Aided in her mission by a group of unlikely companions – Aubrey, Eric's devastatingly attractive assistant; Ex, a former Jesuit with a lethal agenda; Midian, a two-hundred-year-old man who claims to be under a curse from Randolph Coin himself; and Chogyi Jake, a self-styled Buddhist with mystical abilities – Jayné finds that her new reality is not only unexpected, but often unexplainable. And if she hopes to survive, she'll have to learn the new rules fast – or break them completely…

Автор: Hanover M L N
Серия:
 
UFOs über der Erde

Die Erde ist tabu!

Die außerirdischen Beobachter wissen es, doch sie brechen das kosmische Gesetz, um ihr Leben zu retten. Sie landen auf dem verbotenen Planeten:

Vorneen — ein junger Mann, der jedem weiblichen Wesen den Kopf zu verdrehen versteht,

Glair — eine Frau von berückender Schönheit,

und Mirtin — ein unscheinbarer Mann mit großem Einfühlungsvermögen.

Die Fremden finden Hilfe auf Terra — doch nur drei Erdenbewohner sollen die Wahrheit über die Beobachter erfahren — jene fremden Wesen aus Weltraumfernen.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Unclean Spirits

M.L.N. Hanover

Автор: Hanover MLN
 
Unperfect Souls

A thrilling new Connor Grey urban fantasy

In the Boston neighborhood known as the Weird, a decapitated body floats out of the sewer, and former Guild investigator Connor Grey uncovers a conspiracy that may bring down the city's most powerful elite. As the violence escalates, Connor is determined to stop it-with help from one of the most dangerous beings of Faerie. Even if it means unleashing the darkness that burns within him.

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Under the Dome

On an entirely normal, beautiful fall day in Chester’s Mill, Maine, the town is inexplicably and suddenly sealed off from the rest of the world by an invisible force field. Planes crash into it and fall from the sky in flaming wreckage, a gardener's hand is severed as “the dome” comes down on it, people running errands in the neighboring town are divided from their families, and cars explode on impact. No one can fathom what this barrier is, where it came from, and when—or if—it will go away.

Dale Barbara, Iraq vet and now a short-order cook, finds himself teamed with a few intrepid citizens—town newspaper owner Julia Shumway, a physician’s assistant at the hospital, a select-woman, and three brave kids. Against them stands Big Jim Rennie, a politician who will stop at nothing—even murder—to hold the reins of power, and his son, who is keeping a horrible secret in a dark pantry. But their main adversary is the Dome itself. Because time isn’t just short. It’s running out.

From Wikipedia

Under the Dome is a science fiction novel by Stephen King, published in November 2009. It is a rewrite of a novel King attempted writing twice in the late 1970s and early 1980s, under the titles The Cannibals and Under the Dome. As King stated on his official site, these two unfinished works “were two very different attempts to utilize the same idea, which concerns itself with how people behave when they are cut off from the society they’ve always belonged to. Also, my memory of The Cannibals is that it, like Needful Things, was a kind of social comedy. The new Under the Dome is played dead straight.” From the material originally written, only the first chapter is included in the new novel. There are also talks of the novel becoming a cable series.

Автор: King Stephen
Серия:
 
Urth Nowego Słońca

Naprawdę mam na imię Severian. Przyjaciele, których nigdy nie miałem zbyt wielu, nazwali mnie Severianem Kulawym. Żołnierze, których niegdyś miałem mnóstwo, choć nie aż tak wielu, jakbym chciał, nazywali mnie Severianem Wielkim. Nieprzyjaciele, którzy mnożyli się jak muchy na bitewnych polach zasłanych trupami, nazywali mnie Severianem Oprawcą. Byłem ostatnim Autarchą Wspólnoty, a tym samym jedynym prawowitym władcą planety znanej podówczas jako Urth.

Автор: Wolfe Gene
 
Żuk w mrowisku

W jaki sposób dokonać wyboru, kiedy wiadomo, że każdy, nawet najmniejszy błąd oznacza śmiertelne zagrożenie dla ludzkości?

Rok 2278. Pracownik światowej Komisji Kontroli Maksym Kammerer otrzymuje zadanie odnalezienia Lwa Abałkina, zwiadowcy planetarnego, który w niewyjaśnionych okolicznościach opuścił swoją ostatnią placówkę, powrócił na Ziemię i nie zgłosiwszy się w centrali — zniknął. Prowadząc poszukiwania, Kammerer wciąż napotyka na mur tajemnicy, otaczający postać i historię życia Abałkina. Dopiero w Muzeum Kultur Pozaziemskich, w sektorze obiektów niewiadomego przeznaczenia, dojdzie do dramatycznego spotkania bohaterów…

Серия:
 
Серия:
 
Unwind

In a future world where those between the ages of thirteen and eighteen can have their lives "unwound" and their body parts harvested for use by others, three teens go to extreme lengths to uphold their beliefs—and, perhaps, save their own lives.


Серия:
 
Under Wraps

As a human immune to magic, Sophie Lawson can help everyone from banshee to zombie transition into normal, everyday San Francisco life. With a handsome werewolf as her UDA boss and a fashionista vampire for a roommate, Sophie knows everything there is to know about the undead, the unseen, and the uncanny. Until a rash of gruesome murders has demons and mortals running for cover, and Sophie finds herself playing sidekick to detective Parker Hayes. Dodging ranging bloodsuckers, bad-tempered faires, and love-struck trolls is one thing. But when Sophie discovers parker isn't what he seems, she's only got one chance to figure out whom to trust. Because an evil hiding in plain sight is closing in...and about to make one wisecracking human it means to ultimate power.

Автор: Jayne Hannah
 
Uguns cikls

Mūsdienu zinātnei pilnīgi nekas nav zināms par to, vai Sietiņa zvaigznei Alkionei ir planētu sistēma. Klements pieņem, ka ir. Taču Alkione ir dubultzvaigzne, un zinātniekiem ir skaidrs, ka planētu orbītas ap dubultzvaigznēm nevar būt stabilas un dzīvība uz tām nav iespējama. Tomēr Klements uz šādas planētas nometina saprātīgas dzīvās būtnes un «Uguns ciklā» izvirza pilnīgi neticamu, tomēr konsekventu un, ņemot vērā mūsu pašreizējo zināšanu līmeni, neapgāžamu hipotēzi, kura izskaidro gan pašu planētu eksistenci Alkiones sistēmā, gan dzīvības esību uz vienas no šīm planētām. Vārdu sakot, Klements pats rada pilnīgi fantastisku pasauli, tomēr izskaidro to no stingri zinātniskām pozīcijām. Vide, kurā notiek viņa romānu darbība, ir autora izdomāta un popularizē zināšanas nevis tieši, bet ar viņa paša izveidotās aizraujošās hipotēzēs starpniecību.

Автор: Clement Hal
Серия:
 
Đầu giáo sư Dowel

Đầu giáo sư Dowel là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đặc sắc của A. Beliaev viết về một ý tưởng mà con người đã từng nghĩ ra và đang cố gắng làm cho ý tưởng đó trở thành hiện thực: hồi sinh các cơ quan của cơ thể con người khi mới chết.

Giáo sư Dowel và trợ lý của ông là giáo sư Kerner đã nghiên cứu công trình hồi sinh các cơ quan của con người khi mới chết. Khi công trình sắp hòan thành thì người trợ lý của ông giáo sư Kerner đã thủ tiêu giáo sư Dowel để chiếm đọat công trình nghiên cứu đó.

Và hơn thế nữa Kerner còn dùng thành quả đạt được áp dụng ngay vào chính người có công nghiên cứu ra: hắn hồi sinh đầu của giáo sư Dowel nhằm lợi dụng sự hiểu biết trí thông minh của ông để phục vụ cho hắn. Mọi việc tưởng chừng như sẽ mãi chìm trong bóng tối nếu không có sự xuất hiện của Marie Laurence một nhà y học được giới thiệu đến làm trợ lý cho Kerner.

Bằng phong cách viết văn sinh động tác giả dẫn dắt chúng ta bước vào câu chuyện từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tình tiết được sắp xếp hợp lý tạo cho người đọc có cảm giác như bị cuốn hút vào câu chuyện và khi đã thấy thỏa mãn thì nhận ra rằng đã gấp cuốn sách lại từ lúc nào.

Автор: Beliaev A R
Серия:
 
Автор: Clement Hal
Серия:
 
Unternehmen Tiefsee

In den Tiefen der Meere entbrennt ein erbitterter Kampf um die Zukunft der Menschheit. Die Männer des Power Board jagen den Unbekannten, der die Energievorräte der Erde plündert.

Автор: Clement Hal
Серия:
 
Un ragazzo e il suo cane

Ancora un premio Nebula e ancora una storia sulla fine del mondo, ma il punto di vista di Ellison è completamente diverso da quello della Willis e anche l’impostazione delle due storie non ha nulla in comune: laddove la Willis è dolce e sensibile Ellison è duro e scioccante, brutale come soltanto lui sa esserlo. C’è una cosa tuttavia che queste due storie hanno in comune, a parte il tema: entrambe fanno ormai parte della storia della fantascienza moderna, e a ragione!

Автор: Ellison Harlan
Серия:
 
Un oggetto di pregio

Scrittore tra i più controversi e discussi, Spinrad è indubbiamente un personaggio di spicco della fantascienza moderna. Autore di opere altamente originali e dissacranti come Il pianeta Sangre e Bug Jack Barron, Spinrad ci presenta qui una storia enigmatica ambientata all’inizio del prossimo secolo: enigmatica perché, quando avrete finito di leggerla, dovrete decidere se la gente del 2020 vedrà davvero il nostro tempo come un’epoca d’oro o no. E anche allora probabilmente non saprete mai come la pensi realmente Spinrad al riguardo. Comunque, è un racconto che fa riflettere.


Anche pubblicato come “Qualcosa di bello”.

Автор: Spinrad Norman
Серия:
 
Una lettera dai Cleary

Ecco un altro premio Nebula, stavolta di Connie Willis, una delle scrittrici più dotate e apprezzate dell’ultima generazione. Con la sua consueta grazia e dolcezza, la Willis tocca qui un tema tra i più abusati come quello del dopobomba per darcene una vista nuova e originale da un’angolazione mai considerata finora.

Автор: Willis Connie
Серия:
 
Unraveled

Since coming to Crossroads, Oklahoma, former outcast Aden Stone has been living the good life. Never mind that one of his best friends is a werewolf, his girlfriend is a vampire princess who hungers for his blood, and he's supposed to be crowned Vampire King — while still a human! Well, kind of.

With four — oops, three now — human souls living inside his head, Aden has always been "different" himself. These souls can time-travel, raise the dead, possess another's mind and, his least favorite these days, tell the future.

The forecast for Aden? A knife through the heart.

Because a war is brewing between the creatures of the dark, and Aden is somehow at the center of it all. But he isn't about to lie down and accept his destiny without a fight. Not when his new friends have his back, not when Victoria has risked her own future to be with him, and not when he has a reason to live for the first time in his life..

Автор: Showalter Gena
Серия: Intertwined
 
Unternehmen Schwerkraft

Der gigantische Planet Mesklin wirkte auf Menschen wie ein tödlicher Alptraum. Seine Meere bestanden aus flüssigem Methan, der Schnee auf dem Festland war gefrorenes Ammoniak, und die Schwerkraft erreichte einen bis zu siebenhundertmal höheren Wert als auf der Erde. Kein Mensch wäre imstande gewesen, sich auf dem Riesenplaneten zu bewegen.

Aber auf Mesklin war eine Forschungsrakete mit unendlich wichtigen Meßwerten niedergegangen. Irgend jemand mußte zu ihr vordringen. Dieser Jemand war der Mesklinit Barlennan — Händler und Forscher zugleich, vierzig Zentimeter lang, mit sechsunddreißig Beinen und Hunderte von Pfund schwer. Und der gerissenste Geschäftemacher, dem Menschen jemals begegnet waren.

Автор: Clement Hal
Серия: , Schwere Welten
 
Unseen Academicals

Football has come to the ancient city of Ankh-Morpork — not the old fashioned, grubby pushing and shoving, but the new, fast football with pointy hats for goalposts and balls that go gloing when you drop them. And now, the wizards of Unseen University must win a football match, without using magic, so they’re in the mood for trying everything else. The prospect of the Big Match draws in a street urchin with a wonderful talent for kicking a tin can, a maker of jolly good pies, a dim but beautiful young woman, who might just turn out to be the greatest fashion model there has ever been, and the mysterious Mr Nutt (and no one knows anything much about Mr Nutt, not even Mr Nutt, which worries him, too). As the match approaches, four lives are entangled and changed for ever. Because the thing about football — the important thing about football — is that it is not just about football. Here we go! Here we go! Here we go!

Автор: Pratchett Terry
Серия: Discworld
 
Urban Shaman

Joanne Walker has three days to learn to use her shamanic powers and save the world from the unleashed Wild Hunt. No worries. No pressure. Never mind the lack of sleep, the perplexing new talent for healing herself from fatal wounds, or the cryptic, talking coyote who appears in her dreams. And if all that's not bad enough, in the three years Joanne's been a cop, she's never seen a dead body—but she's just come across her second in three days. It's been a bitch of a week. And it isn't over yet.

Автор: Murphy CE
Серия: The Walker Papers
 
Uglies

Tally is about to turn sixteen, and she can't wait. Not for her license — for turning pretty. In Tally's world, your sixteenth birthday brings an operation that turns you from a repellent ugly into a stunningly attractive pretty and catapults you into a high-tech paradise where your only job is to have a really great time. In just a few weeks Tally will be there. But Tally's new friend Shay isn't sure she wants to be pretty. She'd rather risk life on the outside. When Shay runs away, Tally learns about a whole new side of the pretty world — and it isn't very pretty. The authorities offer Tally the worst choice she can imagine: find her friend and turn her in, or never turn pretty at all. The choice Tally makes changes her world forever.

Серия: Uglies
 
Up the Walls of the World

Men and women who have shown signs of telepathic powers have been brought together by the U.S. Military to investigate their powers’ possible military application. Meanwhile, telepathic aliens in a solar system destined for destruction try to telepathically cry out for help and understanding, only to reach our heros in the research project.

Автор: TIPTREE JR James
Серия:
 
UFO: враг неизвестен [Враг неведом]

Трудно поверить, что с самого начала их было только восемь. Восемь крепких бесшабашных парней, которым было все равно, с кем воевать – с террористами, с мафией или... с инопланетянами. А потом – военный ад, корабли военного класса, боевые роботы, секретные лаборатории и ангары. И – безжалостные завоеватели из космоса, которые за тысячи лет уже покорили тысячи обитаемых миров. Все ходы давно просчитаны, любое ответное действие противника предусмотрено. Еще немного – и новая планета вольется в звездную империю. Но человек, как известно, дьявольски легко учится сражаться... Враг неизвестен?! Ну и что?!

Серия:
 
UFO: враг неизвестен [Враг неведом]

Трудно поверить, что с самого начала их было только восемь. Восемь крепких бесшабашных парней, которым было все равно, с кем воевать – с террористами, с мафией или... с инопланетянами. А потом – военный ад, корабли военного класса, боевые роботы, секретные лаборатории и ангары. И – безжалостные завоеватели из космоса, которые за тысячи лет уже покорили тысячи обитаемых миров. Все ходы давно просчитаны, любое ответное действие противника предусмотрено. Еще немного – и новая планета вольется в звездную империю. Но человек, как известно, дьявольски легко учится сражаться... Враг неизвестен?! Ну и что?!

Серия:
 
Upsetting the Balance

Russia, Communist China, Japan, Nazi Germany, the United States: they began World War II as mortal enemies. But suddenly their only hope for survival-never mind victory-was to unite to stop a mighty foe-one whose frightening technology appeared invincible. Far worse beings than the Nazis were loose. From Warsaw to Moscow to China's enemy-occupied Forbidden City, the nations of the world had been forced into an uneasy alliance since humanity began its struggle against overwhelming odds. In Britain and Germany, where the banshee wail of hostile jets screamed across the land, caches of once-forbidden weapons were unearthed, and unthinkable tactics were employed against the enemy. Brilliantly innovative military strategists confronted challenges unprecedented in the history of warfare.

Автор: Turtledove Harry
Серия: Worldwar
 
Un mundo feliz

"Un mundo feliz", escrito en 1932, describe una democracia que es, al mismo tiempo, una dictadura perfecta; una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse. Un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.

Para el logro de este objetivo, Huxley imagina una sociedad que utiliza todos los medios de la ciencia y la técnica – incluidas las drogas – para el condicionamiento y el control de los individuos. En ese mundo, todos los niños son concebidos en probetas y están genéticamente condicionados para pertenecer a una de las 5 categorías de población. De la más inteligente a la más estúpida: los Alpha (la elite), los Betas (los ejecutantes), los Gammas (los empleados subalternos), los Deltas y los Epsilones (destinados a trabajos arduos).

Todos son felices, porque su estilo de vida es totalmente acorde con sus necesidades e intereses. Los descontentos con el sistema (los menos) son apartados de la sociedad ideal y confinados en colonias especiales donde se rodean de otras personas con similares "desviaciones", alcanzando también la felicidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la historia es que los ciudadanos de ese mundo ideal dependen casi servilmente de una droga sintética, el Soma, para garantizar su felicidad. Algo que se relaciona bastante directamente con las experiencias personales del propio Huxley con distintas drogas.

La mayor parte de los críticos, incluido el propio Huxley, ha comparado esta novela con "1984", de George Orwell. Ambas obras constituyen un ejercicio de proyección futurística. La diferencia, sin embargo, está en lo referente a los modelos de control: el mundo de Orwell está basado en la fuerza y la coerción y el de Huxley en el ocio y la diversión. Mientras Orwell hace una proyección del comunismo soviético de su época, Huxley proyecta hasta sus últimas consecuencias la sociedad liberalcapitalista en la que le tocó vivir.

Автор: Huxley Aldous
Серия:
 
Unshapely Things

In the alleys of the decrepit Boston neighborhood known as the Weird, fairy prostitutes are turning up dead. The crime scenes show signs of residual magic, but the Guild, which polices the fey, has more "important" crimes to investigate and dumps the case on human law enforcement.

Boston police call in Connor Grey, a druid and former hotshot Guild investigator-whose magical abilities were crippled after a run-in with a radical environmentalist elf. As Connor battles red tape and his own shortcomings, he realizes that the murders are not random, but part of an ancient magical ritual. And if Connor can't figure out the killer's M.O., the culmination of the spell might just bring about a worldwide cataclysm.

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Unquiet Dreams

Fueled by a mysterious new drug, Celtic fairies and Teutonic elves battle for turf and power-with humans caught in the middle. As the body count rises, Connor Grey uncovers a vast conspiracy that threatens to destroy not only the city, but the world.

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Unfallen Dead

For a century since the Convergence of Faerie and modern reality, the Ways between this world and the next have been closed. But now signs point to the chance that the veil may lift again.

Connor Grey has enough problems with a vengeful Queen of Faerie and the return of his old Guild partner. Add an occult string of murders, and it's another case that just may kill him.

Автор: Del Franco Mark
Серия: Connor Grey
 
Un milione di domani

Nel 22esimo secolo, la scienza ha vinto il problema dell’invecchiamento. Basta un’iniezione, e si diventa quasi immortali. Ma un simile miracolo ha un prezzo piuttosto alto per la popolazione maschile: fa diventare impotenti. E prima di entrare nella categoria dei “disattivati”, dei “freddi”, gli uomini ci pensano settanta volte sette, in genere preferiscono aspettare fino all’ultimissimo momento. Finché a Will Carewe, impiegato presso il grande complesso chimico che produce la droga dell’immortalità, si offre un’occasione unica: quella di fare da cavia per un nuovo, rivoluzionario prodotto che non ha nesun effetto collaterale, nessuna conseguenza sul piano sessuale. Chi direbbe di no? Solo che la vita di una cavia si rivela presto molto pericolosa, le conseguenze dell’esperimento possono essere ben più inaspettate e misteriose e tutto può finire con un “raffreddamento” definitivo, sottoterra…

Автор: Shaw Bob
Серия: Urania
 
Una culla in fondo al mare

Fiord ha quindici anni ed è sciatta e scontrosa. Di giorno fa la sguattera e di notte, dalla sua solitaria capanna, guarda con odio il mare che le ha portato via il padre. Ma Fiord è anche una piccola maga: sarà lei a trovare l’antica via che unisce la terra agli abissi, e che ha permesso a una creatura del mare di sostituire l’erede al trono con un figlio suo, il malinconico Kir. Un’affascinante storia di magia la cui protagonista, però, è una ragazza vera, che va in cerca di se stessa e per la prima volta riflette sull’amore.

Автор: McKillip Patricia A
Серия:
 
Автор: Johnson Jaleigh
Серия:
 
Ucieczka światów

Автор: Shaw Bob
Серия: Overland (pl)
 
Автор: DeCandido Keith RA
Серия:
 
Uomo più

Questo nuovo romanzo di Frederik Pohl ci presenta il primo tentativo di colonizzazione del pianeta Marte: non il Marte sognato dalla fantascienza di cinquant’anni fa, ma il Marte che oggi conosciamo attraverso i risultati trasmessi dalle sonde spaziali.

Il protagonista della colonizzazione è Uomo Più: l’uomo più gli ausili che gli possono offrire i computer, e il protagonista del romanzo è il primo di questi uomini. Macchine sofisticate collegate al suo corpo hanno sostituito i suoi organi con altri organi artificiali, ed egli è ora adatto a vivere nell’atmosfera rarefatta di Marte, a trarre dal sole l’energia che gli occorre. Ma i suoi ex simili, le persone umane normali, non lo riconoscono più come uno di loro, e Marte, considerato come un’avventura e un episodio, si rivela il suo esilio e la sua casa.


Nominato per i premi Hugo, Campbell e Locus in 1977.

Автор: Pohl Frederik
Серия:
 
Unendlichkeit

Vor Urzeiten lebte auf dem Planeten Resurgam das Volk der Amarantin. An der Schwelle zum Raumfahrtzeitalter jedoch wurde ihre blühende Kultur durch eine kosmische Katastrophe völlig vernichtet und so daran gehindert, in den Weltraum vorzudringen. Ein unglückliches Zusammenspiel physikalischer Gesetze? Oder alles andere als ein Zufall? Eine Millionen Jahre später will sich die Menschheit auf Resurgam ansiedeln. Die Kolonisten stoßen dort auf das Vermächtnis des außerirdischen Volkes: eine verschüttete Stadt und die riesige Statue eines geflügelten Amarantin. Es ist eine archäologische Sensation, und ihrem Entdecker, dem genialen Wissenschaftler Dan Sylveste, ist großer Ruhm gewiss. Sylveste aber bedeuten die Funde noch viel mehr: Er will die Wahrheit über das Schicksal der Amarantin herausfinden und ist bereit, dafür nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben anderer aufs Spiel zu setzen. Gemeinsam mit einer Gruppe von Cyborgs und ausgestattet mit einem Waffenarsenal, das ein ganzes Sonnensystem vernichten könnte, beginnt er seine Nachforschungen. Bald schon muss er allerdings erkennen, dass jemand — oder etwas — mit allen Mitteln verhindern will, dass er erfährt, was tatsächlich mit den Amarantin geschah…

Автор: Reynolds Alastair
Серия: Revelation Space (de)
 
Uncle Chaim And Aunt Rifke And The Angel

Peter S. Beagle was born in Manhattan in 1939, on the same night that Billie Holiday was recording "Strange Fruit" and "I Gotta Right to Sing the Blues" just a few blocks away. Raised in the Bronx, Peter originally proclaimed he would be a writer when he was ten years old. Today he is acknowledged as an American fantasy icon, and to the delight of his millions of fans around the world he is now publishing more than ever.

In addition to being an acclaimed novelist and writer of short stories and nonfiction, Peter has also written numerous plays, teleplays, and screenplays, and is a gifted poet, librettist, lyricist, and singer/songwriter including The Last Unicorn, A Fine and Private Place, and I See By My Outfit.

Beagle produced a small but significant body of short fiction during the first thirty years of his career. Recently he has become a prolific short story writer, regularly producing stories that rank amongst the best of the year. In 2008 alone he published half a dozen stories, any of which could have graced these pages.

Серия:
 
Underbridge

Peter S. Beagle was born in Manhattan in 1939, on the same night that Billie Holliday was recording “Strange Fruit” and “Fine and Mellow” just a few blocks away. Raised in the Bronx, Peter originally proclaimed he would be a writer when ten years old. Today he is acknowledged as an American fantasy icon, and to the delight of his millions of fans around the world he is now publishing more than ever.

In addition to being an acclaimed novelist and writer of short stories and nonfiction, Peter has also written numerous plays, teleplays, and screenplays, and is a gifted poet, librettist, lyricist, and singer/songwriter. To learn more about The Last Unicorn, A Fine and Private Place, Summerlong, I’m Afraid You’ve Got Dragons, I See By My Outfit, “Two Hearts,” and all the rest of his extraordinary body of work, please visit www.peterbeagle.com

Серия:
 
Un mago de Terramar

En el mundo de Terramar hay dragones y espectros, talismanes y poderes, y las leyes de la magia son tan inevitables y exactas como las leyes naturales.

Un principio fundamental rige en ese mundo: el delicado equilibrio entre la muerte y la vida, que muy pocos hombres pueden alterar, o restaurar. Pues la restauración del orden cósmico corresponde naturalmente al individuo que se gobierna a sí mismo, el héroe completo capaz de dar el paso último, enfrentarse a su propia sombra, que es miedo, odio, inhumanidad.

Автор: Le Guin Ursula K
Серия: Terramar
 
Unchained

Been there, slain that . . .

Ashe Carver, monster-killer, has the scars to prove it. But faced with a custody battle, she's hung up her stakes and taken a job at the public library, determined to show the courts and her ten-year-old daughter that she's as good a mother as she is a hunter.

Easier said than done. There are lovelorn vampires haunting the library, a slime demon in the shopping mall, and her new-mom sister needs a hand with her ghostbusting biz. Then, after centuries guarding a supernatural prison, Captain Reynard strides into her world like a hero from the library's Must Reads. Smokingly gorgeous, passionate and courageous to a fault, he has only weeks to live unless Ashe finds the thief who took his soul.

Ashe picks up her weapons to save the day—but not every problem can be solved with a stake. With so much tragedy in her past, Ashe fears the disaster she sees ahead—and prays she doesn't fail everyone. Again.

Memories are the hardest monsters to kill.

Автор: Ashwood Sharon
Серия: The Dark Forgotten
 
Unchained

Between the pissed off creatures that want demon-hunter Lily Marks dead and the fallen angel who just...wants her, Lily is about ready to trade in forever for a comfy job in a cubicle farm.

The fact that she and Julian are civil to one another is enough to have her thrown out of the Sanctuary, but she can't shake her not-so-angelic stalker or how he brings her dangerously close to ecstasy.

Her forbidden relationship with Julian provides the perfect fuel for suspicion when a traitor is discovered to be working within the Sanctuary. Lily quickly finds herself hunted by well, everyone.

Her only hope is to discover the real traitor before she loses everything--and she'll need Julian's help. That is, if Julian is really there to help her...and not destroy her.

Yeah, being a Nephilim isn't everything it's cracked up to be.

Серия: Nephilim Rising
 
Under a Spell

Count your blessings, guard your curses—and watch your back…

Sophie Lawson was seriously hoping life at the UDA would get back to relative normal now that her boss Pete Sampson has been reinstated. Unfortunately, her new assignment is sending her undercover into a realm where even the most powerful paranormals fear to tread…her old high school. Being a human immune to magic is no defense against soulless picture-perfect mean girls—or a secret witch coven about to sacrifice a missing female student. And Sophie's Guardian, uber-proper Englishman Will, is determined to convince Sophie he's the kind of temptation she should indulge in permanently. Now, as the clock ticks down to apocalypse, he and Sophie will have to summon every trick in the book to battle devilish illusion, lethal sorcery—and betrayals they'll never see coming…

Автор: Jayne Hannah
 
Up From the Grave

There’s always one more grave to dig.

Lately, life has been unnaturally calm for vampires Cat Crawfield and her husband Bones. They should have known better than to relax their guard, because a shocking revelation sends them back into action to stop an all-out war…

A rogue CIA agent is involved in horrifying secret activities that threaten to raise tensions between humans and the undead to dangerous heights. Now Cat and Bones are in a race against time to save their friends from a fate worse than death…because the more secrets they unravel, the deadlier the consequences. And if they fail, their lives—and those of everyone they hold dear— will be hovering on the edge of the grave.

Автор: Frost Jeaniene
Серия: Night Huntress
 
UZ-Worga

Текст с форума forum.eve-ru.com

Автор: Renash
Серия:
 
Unyoku (СИ)

Не совсем "Lucky" (special-версия: убрана жесткая привязка к "Bleach", добавлено много мелких эпизодов, после событий в Йокогаме сюжет идет по другому "руслу").

Автор:
Серия: Lucky
 
Unyoku (СИ)

Не совсем "Lucky" (special-версия: убрана жесткая привязка к "Bleach", добавлено много мелких эпизодов, после событий в Йокогаме сюжет идет по другому "руслу").

Автор:
Серия: Lucky
 
Up Jim River

The Hound Bridget ban has vanished and the Kennel (the mysterious superspy agency) has given up looking for her. But her daughter, the harper Mearana, has not, and she has convinced the scarred man, Donovan, to aid in her search.

But Donovan’s mind has been shattered by Those of Name, the rulers of the Confederacy, and no fewer than seven quarreling personalities now inhabit his skull. How can he hope to see Mearana safely through her quest?

Together, they follow Bridget ban’s trail to the raw worlds of the frontier, edging ever closer to the de-civilized and barbarian planets of the Wild. Along the way, they encounter evidence that they too are being followed—by a deadly agent of Those of Name.From BooklistOn the harper Mearana’s home planet, up Jim River is a saying indicating a journey ever further into danger and the unknown. Mearana’s mother, Bridget ban, has disappeared on mysterious business. Even the Kennel, her employer and one of the galaxy’s two sources of secret agents, didn’t know what she was looking for or where she went. Mearana is determined, though, to discover her mother’s fate. She manages to convince the scarred man, the Fudir, who was once Donovan but became six or seven personalities after a botched experiment by Those of Name, to join her out of a sense of nostalgia. The worlds inhabited by these people are sufficient reason to read the novel. The extrapolations of linguistic drift and remnants of ancient history that Flynn conjures constitute a fascinating story in themselves. Adding to them a tense and thrilling search from the bar on Jehovah to the very Wild itself, through strange cultures and dangerous ports, just makes the book all the more engaging.

Автор: Flynn Michael F
Серия: Spiral Arm
 
Une drogue miracle

La drogue ferait-elle son effet ? Oui. Mais en quoi consistait-elle ?

Автор: Slesar Henry
Серия:
 
Unascended

Lost and Found…

In the fragile peace following Queen Death’s defeat, Dr. Daniel Jackson arrives in Atlantis to indulge in some real archaeology. Naturally, things don’t go according to plan.

Convinced that an Ascended Elizabeth Weir saved his life, Dr. Rodney McKay argues that she must have escaped her replicator body in order to ascend. No one believes him, but when rumors reach Atlantis of a woman with no memory who calls herself ‘Elizabeth’, Rodney is determined to track her down.

Meanwhile, Daniel’s research uncovers evidence of Vanir activity in the Pegasus galaxy — evidence that casts both light and shadow over the mystery of Elizabeth…


This book is a production of the InterWorld's Bookforge.

http://interworldbookforge.blogspot.ru/. Follow for new books.

http://politvopros.blogspot.ru/ — PQA: Political question and answer. The blog about russian and the world politics.

http://auristian.livejournal.com/ — Interworld's political blog in LJ.

https://vk.com/bookforge — community of Bookforge in VK.

https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorldа/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — Bookforge's community in Facebook.

Автор: Graham Jo, Griswold Amy
Серия: Atlantis, Legacy
 
Unascended

Lost and Found…

In the fragile peace following Queen Death’s defeat, Dr. Daniel Jackson arrives in Atlantis to indulge in some real archaeology. Naturally, things don’t go according to plan.

Convinced that an Ascended Elizabeth Weir saved his life, Dr. Rodney McKay argues that she must have escaped her replicator body in order to ascend. No one believes him, but when rumors reach Atlantis of a woman with no memory who calls herself ‘Elizabeth’, Rodney is determined to track her down.

Meanwhile, Daniel’s research uncovers evidence of Vanir activity in the Pegasus galaxy — evidence that casts both light and shadow over the mystery of Elizabeth…


This book is a production of the InterWorld's Bookforge.

http://interworldbookforge.blogspot.ru/. Follow for new books.

http://politvopros.blogspot.ru/ — PQA: Political question and answer. The blog about russian and the world politics.

http://auristian.livejournal.com/ — Interworld's political blog in LJ.

https://vk.com/bookforge — community of Bookforge in VK.

https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorldа/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — Bookforge's community in Facebook.

Автор: Graham Jo, Griswold Amy
Серия: Atlantis, Legacy
 
Unascended

Lost and Found…

In the fragile peace following Queen Death’s defeat, Dr. Daniel Jackson arrives in Atlantis to indulge in some real archaeology. Naturally, things don’t go according to plan.

Convinced that an Ascended Elizabeth Weir saved his life, Dr. Rodney McKay argues that she must have escaped her replicator body in order to ascend. No one believes him, but when rumors reach Atlantis of a woman with no memory who calls herself ‘Elizabeth’, Rodney is determined to track her down.

Meanwhile, Daniel’s research uncovers evidence of Vanir activity in the Pegasus galaxy — evidence that casts both light and shadow over the mystery of Elizabeth…


This book is a production of the InterWorld's Bookforge.

http://interworldbookforge.blogspot.ru/. Follow for new books.

http://politvopros.blogspot.ru/ — PQA: Political question and answer. The blog about russian and the world politics.

http://auristian.livejournal.com/ — Interworld's political blog in LJ.

https://vk.com/bookforge — community of Bookforge in VK.

https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorldа/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — Bookforge's community in Facebook.

Автор: Graham Jo, Griswold Amy
Серия: Atlantis, Legacy
 
Un-Birthday Boy

“Normality” involves comparison to a standard—but how do you judge the standard?

Автор: White James
Серия:
 
Unfinished Symphony

If you want to study forests, don’t chain your observers to trees…

Автор: Cook Rick, Manly Peter L
Серия:
 
Under Pressure

There are those who disdain science because it’s “so cut and dried.” Which only proves they’ve never tried to do any…

Автор: Zettel Sarah
Серия:
 
Unfinished Business

A good engineer takes the unexpected in stride…

Автор: Oltion Jerry
Серия:
 
Under a Killing Moon

It’s December 2042 and Tex Murphy, last of the old-style PIs, has hit rock bottom. A run of tough luck and a soured marriage have left Tex nursing a bottle of cheap bourbon and wishing he could sink right into the pavement.

Then a priceless statuette is stolen. From the shadowy back streets of post-apocalyptic San Francisco come rumors that an ancient evil, foretold by prophecy and worshipped by an ancient blood cult, has mysteriously reawakened. When Tex is hired to find the statuette, he plunges into a labyrinth of deceit, manipulation, and murder. He’ll need all of his PI instincts and every ounce of Murphy savoir faire to resist the seduction of darkness and stop the forces of evil — before the terrifying prophecies become reality.

Автор: Conners Aaron
Серия: Tex Murphy
 
Un procès pour les étoiles

Pour Frank Nobilio, le conseiller scientifique du président des Etats-Unis, le premier contact entre l'humanité et une race extraterrestre est assurément un succès : les Tosoks, malgré leur aspect déroutant, sont amicaux et tout disposés à faire bénéficier les hommes de leur avance technique. Quant à ces derniers, ils ont réussi à passer outre un bien légitime désarroi face aux caractéristiques morphologiques de leurs visiteurs pour réserver à ceux-ci le meilleur accueil possible. Mais une nuit, un des savants de l'entourage des aliens est assassiné dans des conditions atroces, et tous les indices semblent accuser Hask, l'un des Tosoks. Bientôt arrêté, emprisonné et traduit en jugement, Hask risque d'être exécuté à moins que Frank et Dale, son avocat, ne parviennent à établir son innocence. Leur tâche s'annonce d'autant plus difficile que leur client se montre peu coopératif, laissant entendre que l'enjeu de ce procès dépasse de loin le cadre étroit de la justice humaine... Un roman époustouflant - et souvent drôle - qui fait cohabiter très intelligemment la thématique classique du " premier contact " et le thriller juridique haletant à la John Grisham !


Автор: Sawyer Robert J
Серия: Millénaires
 
Un jeu cruel

Duncan Chalk est à la tête d’une entreprise de divertissements florissante, les plus grands sites touristiques lui appartiennent, et il a la particularité de se nourrir des émotions et des souffrances d’autrui. Afin d’assouvir ses appétits et ceux d’un public toujours plus avide d’images-chocs, il met sous les feux des projecteurs deux êtres brisés, deux monstres que tout sépare : Lona Kelvin, une adolescente de dix-sept ans à qui on a prélevé des centaines d’ovules, jeune vierge mère de cent enfants ; Minner Burris, astronaute remodelé, reconstruit de la tête aux pieds par d’impitoyables extraterrestres. De leur rencontre va naître une histoire riche en émotions, à même de satisfaire les besoins des gens normaux, monstres assoiffés de sensations fortes. Ode à la tolérance, critique acerbe de la société du spectacle, histoire d’amour improbable… Avec Un jeu cruel, grand roman de science-fiction, Robert Silverberg fait preuve, une fois de plus, de son immense talent.


Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Under the Dome - английский и русский параллельные тексты

On an entirely normal, beautiful fall day in Chester’s Mill, Maine, the town is inexplicably and suddenly sealed off from the rest of the world by an invisible force field. Planes crash into it and fall from the sky in flaming wreckage, a gardener's hand is severed as “the dome” comes down on it, people running errands in the neighboring town are divided from their families, and cars explode on impact. No one can fathom what this barrier is, where it came from, and when—or if—it will go away.

Dale Barbara, Iraq vet and now a short-order cook, finds himself teamed with a few intrepid citizens—town newspaper owner Julia Shumway, a physician’s assistant at the hospital, a select-woman, and three brave kids. Against them stands Big Jim Rennie, a politician who will stop at nothing—even murder—to hold the reins of power, and his son, who is keeping a horrible secret in a dark pantry. But their main adversary is the Dome itself. Because time isn’t just short. It’s running out.

Автор: King Stephen
Серия:
 
Uprooted

“Our Dragon doesn’t eat the girls he takes, no matter what stories they tell outside our valley. We hear them sometimes, from travelers passing through. They talk as though we were doing human sacrifice, and he were a real dragon. Of course that’s not true: he may be a wizard and immortal, but he’s still a man, and our fathers would band together and kill him if he wanted to eat one of us every ten years. He protects us against the Wood, and we’re grateful, but not that grateful.”

Agnieszka loves her valley home, her quiet village, the forests and the bright shining river. But the corrupted Wood stands on the border, full of malevolent power, and its shadow lies over her life.

Her people rely on the cold, driven wizard known only as the Dragon to keep its powers at bay. But he demands a terrible price for his help: one young woman handed over to serve him for ten years, a fate almost as terrible as falling to the Wood.

The next choosing is fast approaching, and Agnieszka is afraid. She knows—everyone knows — that the Dragon will take Kasia: beautiful, graceful, brave Kasia, all the things Agnieszka isn’t, and her dearest friend in the world. And there is no way to save her.

But Agnieszka fears the wrong things. For when the Dragon comes, it is not Kasia he will choose.

Автор: Novik Naomi
Серия:
 
Updraft

In a city of living bone rising high above the clouds, where danger hides in the wind and the ground is lost to legend, a young woman must expose a dangerous secret to save everyone she loves.

Welcome to a world of wind and bone, songs and silence, betrayal and courage.

Kirit Densira cannot wait to pass her wingtest and begin flying as a trader by her mother's side, being in service to her beloved home tower and exploring the skies beyond. When Kirit inadvertently breaks Tower Law, the city's secretive governing body, the Singers, demand that she become one of them instead. In an attempt to save her family from greater censure, Kirit must give up her dreams to throw herself into the dangerous training at the Spire, the tallest, most forbidding tower, deep at the heart of the City.

As she grows in knowledge and power, she starts to uncover the depths of Spire secrets. Kirit begins to doubt her world and its unassailable Laws, setting in motion a chain of events that will lead to a haunting choice, and may well change the city forever — if it isn't destroyed outright.

Автор: Wilde Fran
Серия: Bone Universe
 
Up and Coming: Stories by the 2016 Campbell-Eligible Authors

This anthology includes 120 authors—who contributed 230 works totaling approximately 1.1 million words of fiction. These pieces all originally appeared in 2014, 2015, or 2016 from writers who are new professionals to the SFF field, and they represent a breathtaking range of work from the next generation of speculative storytelling.

All of these authors are eligible for the John W. Campbell Award for Best New Writer in 2016. We hope you’ll use this anthology as a guide in nominating for that award as well as a way of exploring many vibrant new voices in the genre.

 
Up and Coming: Stories by the 2016 Campbell-Eligible Authors

This anthology includes 120 authors—who contributed 230 works totaling approximately 1.1 million words of fiction. These pieces all originally appeared in 2014, 2015, or 2016 from writers who are new professionals to the SFF field, and they represent a breathtaking range of work from the next generation of speculative storytelling.

All of these authors are eligible for the John W. Campbell Award for Best New Writer in 2016. We hope you’ll use this anthology as a guide in nominating for that award as well as a way of exploring many vibrant new voices in the genre.

 
Unseen Academicals

‘The thing about football — the important thing about football — is that it is not just about football.’

Football is supposed to be a gentleman’s game, played on venerable university lawns for honour, polite applause and a hearty match tea afterwards. Unfortunately for the gentlemen, the rest of the world doesn’t see it that way. Football has moved on, to the streets, and now it inhabits a world of pies, chants and jumpers for goalposts. This is a world where a talent for keeping tin cans in the air could make you a local celebrity, and where any polite applause is lost in the roar of pitched battles between fans. This is a world of life or death.

And if the gentlemen want to try and bend it to their rules again, they’re going to have a fight on their hands.

Серия: Discworld
 
Unseen Academicals

‘The thing about football — the important thing about football — is that it is not just about football.’

Football is supposed to be a gentleman’s game, played on venerable university lawns for honour, polite applause and a hearty match tea afterwards. Unfortunately for the gentlemen, the rest of the world doesn’t see it that way. Football has moved on, to the streets, and now it inhabits a world of pies, chants and jumpers for goalposts. This is a world where a talent for keeping tin cans in the air could make you a local celebrity, and where any polite applause is lost in the roar of pitched battles between fans. This is a world of life or death.

And if the gentlemen want to try and bend it to their rules again, they’re going to have a fight on their hands.

Серия: Discworld
 
Un festin pour les corbeaux

Lady Brienne, dite la pucelle de Torth, poursuit la quête désespérée dont l’a chargée Jaime Lannister. Accompagnée du septon Meribal, de Podrick, son fidèle écuyer, et de Ser Hyle, elle arpente sans relâche le royaume à la recherche de Sansa Stark. Mais à défaut de la fille, c’est la mère, Catelyn, qu’elle trouvera… ou du moins ce qu’il en reste.

Car Sansa, depuis le régicide auquel elle a été mêlée à son insu, se cache au Val d’Arryne, sous l’identité d’Alayne Stone, prétendue bâtarde de Lord Petyr Baelish, Littlefinger. Plus pour longtemps, cependant : ce dernier a concocté un plan qui, s’il fonctionne, devrait faire revenir la jeune fille sur le devant de la scène.

Et pendant que tous les Loups s’agitent, Cersei Lannister tente de maintenir en un seul morceau l’empire qu’a laissé Lord Tywin, son père. N’a-t-elle pas joué une fois de trop avec le feu en réarmant la Foi et ses ecclésiastiques pour le moins radicaux ?

Un festin pour les corbeaux, douzième tome du Trône de Fer, clôt un chapitre important de la magistrale saga de George R.R. Martin.

Автор: Martin George R R
Серия: Le Trône de fer
 
Une danse avec les dragons

Daenerys a eu beau se plier à toutes les exigences du peuple de Meereen – épouser Hizdahr zo Loraq, rouvrir les arènes de combat, pactiser avec des mercenaires qui l’ont déjà trahie –, rien n’y fait : la paix précaire risque à tout moment de dégénérer en un siège sanglant. D’autant plus que la jument pâle, cette peste incurable, continue de faire des ravages aux portes de la ville. Yezzan zo Qaggaz, le maître de Tyrion, figure parmi les dernières victimes en date. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le nain y voit une occasion unique de prendre la poudre d’escampette. Pendant ce temps, au Nord, les portes de Winterfell demeurent obstinément closes, tandis que la forteresse disparaît peu à peu sous un épais manteau de neige. Ses remparts servent-ils à protéger ses occupants de l’assaut de moins en moins probable des troupes de Stannis Baratheon ou à sceller leur tombeau ? Une danse avec les dragons clôt un chapitre important du Trône de Fer, la plus célèbre des sagas de fantasy, qui depuis 2011 et sans doute pour de nombreuses années à venir, séduit à la télévision un très large public. Son auteur, George R.R. Martin, s’y consacre aujourd’hui quasi exclusivement.


Автор: Martin George R R
Серия: Le Trône de fer
 
Under the Harrow

What if Charles Dickens had written a 21st century thriller? Welcome to Dingley Dell. The Encyclopedia Britannica (Ninth Edition), a King James Bible, a world atlas, and a complete set of the novels of Charles Dickens are the only books left to the orphans of Dingley Dell when the clandestine anthropological experiment begins. From these, they develop their own society, steeped in Victorian tradition and the values of a Dickensian world. For over a century Dinglians live out this semi-idyllic and anachronistic existence, aided only by minimal trade with the supposedly plague-ridden Outland. But these days are quickly coming to an end. The experiment, which has evolved into a lucrative voyeuristic peep-box for millionaires and their billionaire descendants, has run its course. Dingley Dell must be totally expunged, and with it, all trace of the thousands of neo-Victorians who live there. A few Dinglians learn the secret of both their manipulated past and their doomed future, and this small, motley crew of Dickensian innocents must race the clock to save their countrymen and themselves from mass annihilation.

Автор: Dunn Mark
Серия:
 
Ungleiche Freunde

Die Elfenstadt Qualinost erstrahlt im schönsten Glanz der Frühlingssonne. Auf Einladung des Herrschers des Elfenvolkes kommt der Zwerg Flint in die zauberhafte Stadt, um für die Elfen das Schmiedehandwerk auszuüben. Die meisten Elfen mögen zwar seine Kunst, hegen ingeheim aber eine Abneigung gegen alles Fremde. So findet der Zwerg seinen besten Freund in einem anderen Außenseiter, in Tanis, einem Halbelfen. Es ist der Beginn einer ungleichen Freundschaft, die der junge Halbelf schon bald brauchen wird, als mächtige Elfen ihre Intrigen zu einem tödlichen Netz um ihn spannen ...

Автор: Anthony Mark, Porath Ellen
 
Unter Dunklen Sternen. Das Siegel des Verräters

Der Herrscher der Skorpione taucht eines Nachts bei Galen Pfadwächter, dem faulen, feigen, nichtsnutzigen Sproß einer solamnischen Ritterfamilie auf. Mit Zuckerbrot und Peitsche stellt der Skorpion den jungen Mann in seine intriganten Dienste: Knappe von Bayard Blitzklinge soll er werden und verhindern, daß der Ritter rechtzeitig zu einem Turnier gelangt. Verängstigt willigt Galen in den verräterischen Kontrakt ein und muß zu einer Reise unter dunklen Sternen aufbrechen, die ihn in eine ungewisse Zukunft führt...

Автор: Williams Michael
 
Ubo

A blend of science fiction and horror, award-winning author Steve Rasnic Tem’s new novel is a chilling story exploring the roots of violence and its effect on a possible future.

Daniel is trapped in Ubo. He has no idea how long he has been imprisoned there by the roaches.

Every resident has a similar memory of the journey: a dream of dry, chitinous wings crossing the moon, the gigantic insects dropping swiftly over the houses; the creatures, like a deck of baroquely ornamented cards, fanning themselves from one hidden world into the next.

And now each day they force Daniel to play a different figure from humanity’s violent history, from a frenzied Jack the Ripper to a stumbling and confused Stalin, to a self-proclaimed god executing survivors atop the ruins of the world. As skies burn and prisoners go mad, identities dissolve as the experiments evolve, and no one can foretell their mysterious end.

Автор: Tem Steve Rasnic
Серия:
 
Ubo

A blend of science fiction and horror, award-winning author Steve Rasnic Tem’s new novel is a chilling story exploring the roots of violence and its effect on a possible future.

Daniel is trapped in Ubo. He has no idea how long he has been imprisoned there by the roaches.

Every resident has a similar memory of the journey: a dream of dry, chitinous wings crossing the moon, the gigantic insects dropping swiftly over the houses; the creatures, like a deck of baroquely ornamented cards, fanning themselves from one hidden world into the next.

And now each day they force Daniel to play a different figure from humanity’s violent history, from a frenzied Jack the Ripper to a stumbling and confused Stalin, to a self-proclaimed god executing survivors atop the ruins of the world. As skies burn and prisoners go mad, identities dissolve as the experiments evolve, and no one can foretell their mysterious end.

Автор: Tem Steve Rasnic
Серия:
 
Ugly Behavior

Ugly Behavior collects 19 of Steve Rasnic Tem’s best noir tales, ugly stories about people behaving quite badly indeed. These are the stories in that box under your bed, pushed all the way back against the wall, the one that takes some effort to get to, the one you thought your momma didn’t know about.

Автор: Tem Steve Rasnic
Серия:
 
USSR Hoax

A piece of the Saturn V rocket that sent an Apollo mission to the moon is dredged from the Atlantic Ocean bearing odd Cyrillic markings. SID Director Peter Novak investigates and discovers a conspiracy involving his father back in 1966…

As the window of President Kennedy’s promise to reach the moon narrows, NASA’s new Saturn V rocket has a combustion instability issue that only the Soviet Union has the expertise to solve. To get Apollo off the ground and to the moon, America is forced to negotiate a backroom deal with her mortal enemy, agreeing to secretly hand over precious lunar core samples from two future moon landings in exchange for the fix.

After receiving a gag-order by his superiors about strange inscriptions he spotted on the Saturn V rocket parts, Gemini Astronaut Tom Novak is selected as the lead in pulling off this conspiracy, risking his career and reputation. Not trained in the world of international espionage, Tom must learn on the fly. But if successful, he will fulfill his dream of walking on the moon.

Why are the Soviets willing to help the United States win the space race? What has Tom not been told?

Go back in time and see how Gillebaard plays with history involving one of man’s greatest achievements.

Paul Gillebaard again puts his creative talents into creating a unique, fresh spin on the space race of the 60’s, including my Gemini mission, providing for an entertaining ride through history. It’s fun fiction, but inspired by some actual events. No doubt this book will help new generations to embrace the future through real world space exploration.

CAPT. EUGENE A. CERNAN
GEMINI IX – APOLLO X – APOLLO XVII
SUBJECT OF THE AWARD-WINNING NEW FILM, “THE LAST MAN ON THE MOON”
WWW.GENECERNAN.COM

Автор: Gillebaard Paul
Серия: Hoax Trilogy
 
Ultima Forsan (СИ)

Представьте себе, что зомби-апокалипсис случился не в XXI веке, не в XX, даже не в начале XIX, а в то страшное время, когда чума, прозванная Чёрной смертью, опустошала города и веси. Представьте себе, что вместо того, чтобы спокойно лежать в могилах жертвы чумы поднимаются на следующую ночь, и идут убивать. Им нужна плоть и кровь живых людей, а в жилах они несут проклятые чернила – ихор, разносящий чуму.

Серия:
 
Ultima

Hailed as “one of the most inventive writers that science fiction has ever produced” (SF Site), Stephen Baxter builds on the massive success of Proxima with a career-defining novel of big ideas…

On the planet of Per Ardua, alien artifacts were discovered—hatches that allowed humans to step across light-years of space as if they were stepping into another room. But this newfound freedom has consequences....

As humanity discovers the real nature of the universe, a terrifying truth comes to light. We all have countless pasts converging in this present—and our future is terrifyingly finite. There are minds in the universe that are billions of years old and now we are vulnerable to their plans for us....

It’s time to fight back and take control.

Автор: Baxter Stephen
Серия: Proxima
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Автор: Shaw Bob
Серия:
 
Unlimited Roquefort

Warriors and statesmen will always find ways to outdo their opponents—and sometimes themselves!

Автор: Peirce Hayford
Серия:
 
Автор: Lerner Edward M
Серия:
 
Undisclosed

A veteran of the Iraq war is appointed Under Secretary of Defense in order to penetrate a secret government purposely black-shelving zero-point-energy, a clean, abundant energy source reverse-engineered from downed UFOs.

Are Extraterrestrials and UFOs real? Are there secret subterranean military bases hiding advanced technologies that date back to the incident at Roswell? Is there a False Flag in the works intended to wipe out billions? Steve Alten's UNDISCLOSED is a mind-opening thriller of — faction- which incorporates testimonials from military and intelligence personnel who were actual eyewitnesses and participants involved in the greatest secret in history.

Автор: Alten Steve
Серия:
 
Upfall

“Upfall” is a military adventure that begins with an Israeli commando attack on an Iranian nuclear installation and then via usual misadventure places the same unit in eastern Poland in 1942. “Upfall” is a word coined to play on the concept of ascension. The alternate historical situation places the reluctant commandos in a moral and physical universe with little time for reflection and much demand for action. The sayeret liberates death trains and camps (Sobibor, Treblinka, Belzec) it also finds itself on the run across the eastern Polish marches from a rogue’s cast of historical German villa.

Автор: Keiler Jonathan F
Серия:
 
Upfall

“Upfall” is a military adventure that begins with an Israeli commando attack on an Iranian nuclear installation and then via usual misadventure places the same unit in eastern Poland in 1942. “Upfall” is a word coined to play on the concept of ascension. The alternate historical situation places the reluctant commandos in a moral and physical universe with little time for reflection and much demand for action. The sayeret liberates death trains and camps (Sobibor, Treblinka, Belzec) it also finds itself on the run across the eastern Polish marches from a rogue’s cast of historical German villa.

Автор: Keiler Jonathan F
Серия:
 
Une pluie sans fin
ENTRE MAD MAX 2 ET LA ROUTE : LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE POST-APOCALYPTIQUE.

L'ouragan Katrina n'était qu'un signe avant-coureur ; après des années de catastrophes écologiques, le sud des États-Unis, de l'Alabama au Texas, s'apparente désormais à un véritable no man's land. Plutôt que de reconstruire sans cesse, le gouvernement a tracé une frontière et ordonné l'évacuation de la zone. Le sud de la Limite est devenu une terre de non-droit ravagée en permanence par les tempêtes et les orages diluviens — un royaume sans électricité, sans ressources et sans lois.

Cohen fait partie de ceux qui, envers et contre tout, ont choisi de rester. Terrassé par la mort de sa femme et de l’enfant quelle portait, il s’efforce de panser ses blessures, seul avec son chien et son cheval.

Mais nul ne peut vivre éternellement dans les brumes du passé. Bientôt forcé de sortir de chez lui, il découvre une colonie de survivants menée par Aggie, un prêcheur fanatique hanté de visions mystiques. L'homme retenant contre leur gré des femmes et des enfants, Cohen les libère, et se met en tête de leur faire franchir la Limite. Commence alors, à travers un paysage dévasté, un étrange et terrible périple avec, pour horizon principal, l'espoir d’une humanité peut-être retrouvée.

Comparé par une critique américaine dithyrambique à La Route de McCarthy et aux âpres chefs-d'œuvre de Faulkner, Une pluie sans fin orchestre avec une étourdissante maestria les noces du conte métaphysique et de l'épopée funèbre, porté par une langue incantatoire.

Michael Farris Smith vit à Columbus, Mississippi. Une pluie sans fin est son premier roman.

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Michelle Charrier

« De temps à autre apparaît un auteur amoureux de soir art du langage écrit […] et des grands mystères gui résident de l'autre côté du monde physique. Il y avait William Faulkner Cormac McCarthy ou Annie Proulx. Vous pouvez maintenant ajouter Michael Farris Smith à la liste. »

James Lee Burke
Автор: Smith Michael Farris
Серия:
 
Unpopular Science

Awry and technological adventure in which a tenacious enemy is using an ingenious battle-bot named Ironhand to steal top-secret information and use it to destroy CURE. Remo and Chiun must outwit this machine that is nastier and more dangerous than any other - and one capable of short-circuiting CURE beyond repair.

Breathlessly action-packed and boasting a winning combination of thrills, humour and mysticism, the Destroyer is one of the bestselling series of all time.

Серия: The Destroyer
 
Автор: Wight Will
Серия:
 
Автор: Нивен Ларри
Серия:
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Фантастика»


Новинки месяца жанра «Фантастика»

 Жанры книг


 Новые обзоры