Интернет-библиотека NemaloKnig.net: читай-качай!

TVENS MARKS - книги автора

Творчество автора (TVENS MARKS) представлено в следующих жанрах: Проза, Историческая проза, Детское, Детские приключения, Классическая проза
Творчество автора (TVENS MARKS) представлено в следующих сериях книг:

 Название
 Серия
 Жанр
Žanna d'Arka

MARKS TVENS

Žanna d'Arka

romāns

Viņas ieroču nesēja un sekretāra seniora LUIJA de KONTA personīgās atminas

No angļu valodas tulkojis Sigurds Melnalksnis

XIX GADSIMTA KLASIKI

Amerikāņu rakstnieks Marks TVENS Latvijā ir populārs ar romāniem "Toma Sojera piedzīvojumi" un "Haklberija Fina piedzīvojumi", kā arī ar stāstiem "Princis un ubaga zēns" un "Konektikutas jeņķis karaļa Artura galmā".

Žanna d'Arka, Orleānas jaunava, Marka Tvena mīļākais vēsturiskais tēls. Zannas tēlojumā Tvens slavina cilvēka garīgos spēkus, aktivitāti, patriotismu un mērķa apziņu. Materiālus romānam par Francijas simbolu Zannu d'Arku Tvens vācis 12 gadus, romānu rakstījis 2 gadus. Viņš šo romānu uzskatījis par vienu no saviem izcilākajiem darbiem.

Apgāds DAUGAVA

Mark Twain JOAN OF ARC

No angļu valodas tulkojis SIGURDS MELNALKSNIS

Mākslinieks KASPARS REKMANIS

© Sigurds Melnalksnis, tulkojums, 1939 © Renāte Abeltiņa, pēcvārds, 1999 © Kaspars Rekmanis, mākslinieciskā apdare, 1999 © Apgāds „Daugava", izdevums, 1999

Angļu tulkotājā ievads

Lai gūtu pareizu priekšstatu par kādu izcilu vēsturisku personību, tā aplūkojama sava laikmeta plāksnē, nevis no mūsu modernā laika viedokļa, jo citādi ari dižākie iepriekšējo laikmetu raksturi mūsu acis zaudē labu tiesu savas diženības; ar mūsu moderno atzinu pieejot, ja paraugāmies piecus vai sešus gadsimtus atpakaļ, gan nebūs nevienas slavenības, kas viscaur izturētu mūsu kritiku. Zanna d'Arka tomēr šai zinā ir izņēmums. Vienalga, no kāda laik­meta viedokļa viņu aplūkotu, viņas diženība no tā nekā nezaudē. Lai kādu mērauklu ari viņai piemērotu, viņa ir un paliek pati pilnība savā raksturā.

Kad padomājam, ka viņas gadsimts bijis pats mežonīgākais, ļaunākais un netiklākais laikmets, kāds jebkad senatnē pieredzēts, mums tiešām jābrīnās, kā tādā nelaikā varējis rasties šāds izņē­mums. Salīdzināt viņu un viņas gadsimtu būtu tikpat kā salīdzināt dienu ar nakti. Viņa bija patiesīga, kad visapkārt valdīja meli; viņa bija godprātīga, kad godprātība jau bija aizmirsts tikums; viņa turēja vārdu, kad neviens vairs nepaļāvās uz goda vārdu; ar visu sev piemītošo sirsnību nodevās lielām domām un lieliem darbiem, kad citi lielie gari stiga veltīgos sīkumos un gara nabadzībā; bija kautrīga un liega, kad pasaulē valdīja skaļums un bravūra; viņa bija līdzcietīga, kad visur redzēja mežonīgu cietsirdību; bija pastā­vīga, kad nepazina pastāvību, un cienīga tai laikmetā, kad cienība nekur vairs nebija cienā; bija pārliecībā līdzīga klintij, kad cilvēks nekam neticēja un ņirgājās par visu; bija uzticīga tais laikos, kad pazina tikai viltu; bija bez liekulības,.kad visi liekuļoja un centās cits citam glaimot; bija bezgalīgas drosmes iemiesojums, kad tautas sirdī sen jau bija zudusi cerība un drosme; bija skaidra miesā un garā, kad augstākā sabiedrība kalpoja netikumam; — bija visu labo tikumu pilnība, kad lordi un prinči sacentās ar vienkāršiem laupītājiem un slepkavām un kad kristīgie augstmaņi radīja izbrīnu pat šai nešķistajā laikmetā un iedvesa šausmas ar savu nežēlību, viltu, varasdarbiem un lopiskajām izpriecām.

Viņa varbūt bija vienīgā pilnīgi nesavtīgā personība pasaulīgajā vēsturē. Ne viņas vārdos, ne darbos nav atrodama ne mazākā savtī­bas vai pašlabuma pazīme. Kad viņa paglāba savu karali trimdā un atguva viņam karaltroni, viņai piedāvāja lielu godu un atlīdzību, bet viņa visu noraidīja un negribēja nekā pieņemt. Viss, ko viņa sev vēlējas—ja karalis to atļautu, — bija tas, lai viņai atļauj atgriezties dzimtajā ciemā un atkal ganīt avis, apkampt mīļo māmiņu, to aptecēt un rūpēties par viņu. Tā bija visa viņas savtība, un viņa bija uzvarām vainagotas armijas virspavēlniece, prinču līdzgaitniece un pateicīgās tautas elku dievs.

Žannas d'Arkas veiktais brīnumdarbs nav ne ar ko citu vēsturē salīdzināms, ja atceramies tos apstākļus, kādos viņai bija jācīnās, to pretestību, ar kādu viņa sastapās, un tos līdzekļus, kas bija viņas rīcībā. Cēzars iekaroja puspasaules, bet izdarīja to ar rūdītiem un uzticīgiem Romas veterāniem un arī pats bija pieredzējis karavīrs; Napoleons satrieca disciplinētās Eiropas armijas, bet arī viņš bija rūdīts karavīrs un iesāka ar patriotu bataljoniem, kurus vadīja un iedvesmoja jaunā Brīvības dvesma, ko viņiem bija atnesusi līdzi Revolūcija, un tie bija spara pilni jaunieši, nevis veci, satriekti karavīri, izmisuma laikmeta atliekas, kad zaudējums sekoja zaudē­jumam; bet Žanna d'Arka, būdama gados vēl bērns, nekā nezinā­dama, bez jebkādas skolas izglītības, nepazīstama un neviena neat­balstīta, atrada sev priekšā lielu važās saistītu nāciju, bez cerībām un bez palīdzības svešā jūgā, bez graša naudas, bez kareivjiem, kas bija izklīduši kur kurais, un sastapa arī gara kūtrību; ilgus gadus gan svešinieku, gan pašu laužu izmocītās tautas sirdī jau sen bija zudusi drosme, bet karalis bija nobijies, samierinājies ar savu likteni un nodomājis bēgt, pametot savu zemi ienaidniekam; un viņa uzsauca šim mironim: „Celies!"— un tas cēlās un sekoja viņai. Un viņa vadīja to no uzvaras uz uzvaru, apturēja vareno simtgadu kara paisumu, neglābjami salauza angļu pārspēku un mira ar godam pelnītu Francijas Glābējas vārdu, kā viņu vēl šobrīd dēvē.

Un par atmaksu — Francijas karalis, ko viņa bija kronējusi, vien­aldzīgi un nevērīgi pameta viņu franču baznīckalpu varā, kas sagrāba nabaga bērnu — visnevainīgāko, liegāko un cēlāko radī­jumu, kāds jebkad vēsturē pazīstams —, un to dzīvu sadedzināja uz moku sārta.

Zannas d'Arkas dzīves aprakstā vērā paturamais

Žannas d'Arkas dzīves apraksts ievērojams ar to, ka tas ir vienīgais biogrāfiskais tēlojums, kam pamatā ir ar zvērestu tiesā dotas liecības. 1431. gada tiesas sēžu protokoli, kā arī pēc ceturtdaļgadsimta notu­rētās attaisnošanas tiesas dokumenti, līdz šai baltai dienai uzglabāti Francijas valsts arhīvā un visā pilnībā mums sniedz ziņas par Žannas d'Arkas dzīvi un likteni. Ne par vienu citu tālaika personību nav līdz mūsu dienām saglabājusies tik patiesīga un ar aprakstāmās personas dziļu izpratni apdvesta biogrāfija kā šis ..Francijas glābējas" dzīves apraksts.

Seniors Luijs de Konts savās ..Personīgajās atminās" stingri turas pie šās vēsturiskās patiesības, un tiktāl viņa stāsts nav apšaubāms, bet, kas attiecas uz daudzajiem blakusapstākliem, tad atliek vienīgi paļauties uz viņa goda vārdu.

Redakcijas piezīme

Seniors Luijs de Konts saviem mazbērnu mazbērniem

Tagad ir 1492. gads. Man jau ir astoņdesmit divi gadi aiz muguras. Tas, ko jums stāstu, notika priekš daudziem gadiem; es to pieredzēju, vēl bērns un vēlāk jauneklis būdams.

Visās teikās, dziesmās un stāstos par Žannu d'Arku, ko apraksta un apdzied visā plašajā pasaulē, kā arī grāmatās, kas izdotas, kopš izgudrota grāmatu iespiešana, līdzās minēts ari seniora Luija de Konta, viņas ieroču nesēja un sekretāra vārds. Es biju ar viņu kopā no paša sākuma līdz beidzamajam mirklim.

Mēs abi augām kopā vienā ciemā; ar viņu kopā rotaļā­jāmies, kad vēl bijām bērni, gluži kā jūs tagad rotaļājaties ar sava vecuma biedriem. Tagad, kad visi apzināmies viņas diženibu, kad viņas vārds aplidojis visu pasauli, varētu domāt, ka es tikai dižojos. Līdzīgi būtu, ja vienkārša tauku svece, runājot par spožo sauli pie debesīm, teiktu, ka „tā ar mani bija labos draugos, kad mēs abas vēl bijām sveces".

Bet tas, ko es stāstu, tomēr ir skaidra patiesība: es rotaļājos kopā ar viņu un kopīgi cīnījos karalaukā. Vēl šobrīd atceros viņas skaisto sejiņu. Skaidri redzu viņu savā acu priekšā, kā viņa, zirga kaklam pieplakusi, vēja plandītām matu cirtām, spožās bruņās trauc franču karapulku priekšgalā, arvien dzijāk niknā kaujas vērpetē, kur vīri cīnās uz dzīvību un nāvi;

lāgiem viņa pazūd manam skatienam, jo viņu redzei aizsedz kaujas rumaki, kas cīnā slejas pakaļkājās, aizsedz šķēpu un spalvām rotātu brunucepuru un sablīvētu vairogu jūklis. Es biju kopā ar vinu no sākuma līdz galam! Un, kad pienāca liktenīgā sēru diena, kuras kauna traips uz mūžiem apzīmo­gos tos ar mitrām kronētos frančus, kas, Anglijai vergodami, vinu nobendēja, kā arī pašu Franciju, kas vienaldzībā pat nemēģināja viņai sniegt palīdzību, — es atkal biju beidza­mais, kura rokai viņa pieskārās savā nāves brīdī.

Tad pagāja daudzi gadi. Brīnišķīgās jaunavas tēls, kas kā spožs meteors uzliesmoja pie Francijas karapulku debesīm un izgaisa moku sārta dūmakā, pamazām izplēnēja pagātnē, bet līdz ar to kļuva vēl tuvāks sirdij un jau atstarojās dievišķā spožumā. Un tikai tad es sapratu un apzinājos viņas īsto būtību: viņā bija iemiesota skaidrākā, cēlākā un dižākā dvēsele, kāda vispār šajā saulē sastapta.

Серия:
 
EŅĢEĻA VĒSTULE UN CITI STĀSTI

MARKS TVENS

EŅĢEĻA VĒSTULE UN CITI STĀSTI

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ 1955

Серия:
 
HAKLBERIJA FINA PIEDZĪVOJUMI

Amerikāņu rakstnieks Marks Tvens (1836-1910) bērnību pavadījis Hanibalas pilsētiņā Misisipi krastos. Tur gūtie iespaidi atainoti stāstos par diviem draugiem Tomu un Haku. Grāmatā par Haklberiju Finu turpinās “Toma Sojera piedzīvojumos” sāktās puiku dēkas. No angļu valodas tulkojusi Mirdza Ķempe. Mākslinieks Viesturs Grants.


SATURS

TOMA SOJERA PIEDZĪVOJUMI 5 HAKLBERIJA FINA PIEDZĪVOJUMI 173 MACKOVA JOLANTA. Marks Tvens — locis dzīves upē 397 Komentāri 405

sprīdīša bibliotēka

9. sējums

Marks Tvens TOMA SOJERA PIEDZĪVOJUMI HAKLBERIJA FINA PIEDZĪVOJUMI

Redaktore Gunta Leja Mākslinieciskais redaktors Modris Adumāns Tehniskā redaktore Viktorija Blaua Korektore Ligita Smilga

Formāts 60x84/16. Ofseta papīrs JMe 1. Kudrjašova garnitūra. Ofsetspiedums. Izdevniecība «Sprīdītis», LV —1080 Rīgā, Aldaru ielā 2/4. Izdevn. J^ 3(148)B-116.

Reģistrācijas apliecība Jvfe 2—0375. Izdevums sagatavots dialoga sistēmā DIS, piedaloties Poligrāfijas skaitļošanas centram. Programmētāja D. Veipa. Iespiesta Možaiskas poligrāfijas kombinātā, 143200 Možaiskā, Miera ielā 93. Pašūt. JS6141.

Серия:
 
KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ

MARKS TVENS

KONEKTIKUTAS JEŅĶIS KARAĻA ARTURA GALMĀ

izdevniecība «Liesma» Rīga 1976

Mark Ttvain A CONNECTICUT YANKEE iN KING ARTHUR'S COURT

Moscow 1955

No angļu valodas tulkojusi Vizma Belševica Mākslinieks Arvids Jēgers

Tulkojums latviešu valodā, «Liesma», 1976

Серия:
 
PRINCIS UN UBAGA ZĒNS

PRINCIS UN UBAGA ZĒNS

Marks Tvens

3. izdevums

No angļu valodas tulkojusi - Eiženija Turkina

RĪGA «LIESMA» 1986

Rātnajiem, mīļajiem bērniem Sūzijai un Ķlērai Klemensām šo grāmatu sirsnīgā mīlestībā

veltī tēvs.

Amerikāņu rakstnieks stāsta par divu zēnu — Toma un Edvarda — neparasto likteni: nejaušības pēc viņi samaina drēbes, un skrandainis no Atkritumu laukuma kļūst par princi, bet princis par ubagu. Anglijas nākamais karalis iepazīst cietsirdību, trūcīgo laužu postu un — pretstata tam visam — dziļas un patiesas draudzības jūtas.

Vidējā skolas vecuma bērniem.

Серия:
 
Stāstu izlase

Marks Tvens

Stāstu izlase

Серия:
 
TOMA SOJERA PIEDZĪVOJUMI

MARKS TVENS

TOMA SOJERA PIEDZĪVOJUMI

HAKLBERI JA FINA PIEDZĪVOJUMI

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER by Mark Twain Foreign Languages Publishing House Moscow 1948

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN by Mark Tvvain Foreign Languages Publishing House Moscow 1948

Grafiskas apdares autors ANDRIS LAMSTERS

© Jolanta Mackova, pēcvārds, komentāri, 1993

Arvīds Bumanis, ilustrācijās, 1993 Andris Lamsters, grafiskā apdare, 1993

TOMA SOJERA PIEDZĪVOJUMI

Серия:
 
Vientieši ārzemēs Jeb Jauno svētceļnieku gaitas

MARKS TVENS

Vientieši ārzemēs Jeb

Jauno svētceļnieku gaitas

RĪGA «ZVAIGZNE» 1989

Mark Twain

The Innocents Abroad or

The New Pilgrims Progress A Signet Classic New American Library, 1966

The Stolen White Elephant Leipzig: Bernhard Tauchnitz

Sastādījusi un no angļu valodas tulkojusi Helma Lapiņa

Vārsmas atdzejojis Viktors Kalniņš

Mākslinieks Dairus Breikšs

Tulkojums latviešu valodā, H.Lapiņa,

noformējums, D. Breikšs, 1989

[Romāns]. No angļu vai. tulk. H. La­piņa; A. Zvereva priekšvārds; Z. Aleksandrovas ko­mentāri; Māksi. D. Breikšs.— R.: Zvaigzne, 1989.—590 lpp.: ģīm.

«Vientieši ārzemēs» ir amerikāņu rakstnieka Marka Tvena (1835—1910) pirmais mēģinājums ceļojuma apraksta žanrā. Ro­māna varoņi — amerikāņu svētceļotāji, kas dodas uz Eiropu un ari uz Svēto zemi — Palestīnu. Autors ar brīžam labdabīgu, brīžam sarkastisku humoru attēlo savu ceļabiedru nezināšanu, šaursirdību, pārspīlēto, dažkārt stipri liekulīgo dievbijību, kā arī citas īpašības.

Серия:
 
VĒSTULES NO ZEMES

MARKS TVENS

VĒSTULES NO ZEMES

LATVIJAS VALSTS IZDEVNīECĪBA RĪGĀ

 1964

Sastadijis F. Garkavenko Tulkojusi Ilga Melnbārde

Серия:
 

Схожие по жанру новинки месяца

 •  Свой своему
   Берг Дан
   Проза, Историческая проза, Любовные романы, Короткие любовные романы, Приключения, Исторические приключения

  События повести происходили два века тому назад. Просвещенные европейские евреи смеялись над своими восточными соплеменниками, простыми хасидами. Но случилась общая беда, и солидарность сплотила противников.

 •  Лампёшка
   Схап Аннет
   Детское, Детская фантастика, Детские приключения

  Аннет Схап — известный в Голландии иллюстратор (она оформила более 70 детских книг).

  «Лампёшка» (2017) — её писательский дебют, ошеломивший всех: и читателей-детей, и критиков, и педагогов. В мире, придуманном Аннет Схап, живёт мечтательница Эмилия по прозвищу Лампёшка. Так её прозвал папа, смотритель маяка. Чтобы каждый день маяк горел, Лампёшка поднимается по винтовой лестнице на самый верх высокой башни. В день, когда на море случается шторм, а на маяке не находится ни одной спички, и начинается эта история, в которой появятся пираты, таинственные морские создания и раскроется загадка Чёрного дома, в котором, говорят, живёт чудовище. Романтичная, сказочная, порой страшная, но очень добрая история.

  В 2018 году книга удостоена высшей награды Нидерландов в области детской литературы — премии «Золотой грифель».

 •  Оттаявшее время, или Искушение свободой
   Кривошеина Ксения Игоревна
   Проза, Историческая проза, Современная проза, Документальная литература, Биографии и Мемуары

  В своих воспоминаниях автор рассказывает о людях, с которыми свела её жизнь, многие из них имеют мировую известность, их судьбы высвечивают то время, о котором тосковать не нужно, но и забывать не следует, перед многими из них следует склонить головы за их мужество. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России. На страницах этой книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.

 •  Обретя крылья. Повесть о Павле Точисском
   Тумасов Борис Евгеньевич
   Проза, Историческая проза, Документальная литература, Биографии и Мемуары

  Повесть Б.Тумасова «Обретя крылья» рассказывает о жизни и революционной деятельности Павла Варфоломеевича Точисского, одного из основателей российской социал-демократии, создателя и руководителя «Товарищества санкт-петербургских мастеровых» — организации марксистского направления, в которой прошли политическое воспитание первые рабочие-пропагандисты научного социализма.

 •  Наяда
   Кашкадамова Ирина Николаевна
   Фантастика, Ужасы и Мистика, Проза, Историческая проза, Религия и духовность, Религиозная литература,

  Современная интерпретация мифов Древней Греции. Наяды и их появление — мифы и реальность. Как же это было в действительности. Обложка создана автором.

 •  Иди, вещай с горы
   Болдуин Джеймс Артур
   Проза, Историческая проза, ,

  Три молитвы. Три исповеди. Три взгляда на историю афроамериканской семьи – долгую и непростую историю, которая начинается в годы войны Севера и Юга и тянется до 30-х годов XX столетия. Три отчаянных, надрывающих сердце крика – в небеса и в глубины собственной души. Яростно взывает к Господу чернокожий проповедник, изнемогающий под тяжестью давнего греха. Горестно стенает его сестра – невольная участница далекой драмы. Отчаянно спорит с жестокостью суда людского и Божьего жена священника – мать его пасынка Джона, прошлое которой скрывает собственную трагедию. А что же сам юный Джон? Он еще только готовится обрести собственный голос. Собственный взгляд на прошлое, настоящее и будущее, на земное и небесное, грешное и святое. О чем станет молиться Господу Джон? И чьи молитвы услышит Господь?

 Жанры книг


 Новые обзоры